Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 954/7 i 954/8
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania W trakcie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 954/7 i 954/8

Załącznik Nr 1 do chwały Nr 247/3357/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 10 października 2017 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 954/7 i 954/8

           

 1. Rodzaj nieruchomości: zabudowana nieruchomość gruntowa
 2. Położenie: Łuka, gm. Narewka
 3.  Oznaczenie geodezyjne: działka nr 954/7 o pow. 0,0995 ha i działka nr 954/8 o pow. 0,1630 ha
 4. Oznaczenie wg księgi wieczystej – dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Hajnówce księga wieczysta BI2P/00022343/5.
 5. Opis nieruchomości: Działka nr 954/8 zlokalizowana jest w odległości ok. 60 m od zbiornika Siemianówka. Zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem klubo – kawiarnią o pow. użyt. 538 m2. Uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Po sprzedaży nieruchomość straci zasilanie w energię elektryczną dostarczaną za pośrednictwem wewnętrznej sieci Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku i konieczne będzie doprowadzenie własnego przyłącza o długości kilkuset metrów. Istniejące wcześniej zasilanie w sieć cieplną z kotłowni WZMiUW usytuowanej na dz. nr 954/10 zostało odłączone. Działka nr 954/7 wydzielona jest w obrębie drogi wewnętrznej obsługującej przyległe tereny zabudowane i jest na przeważającym obszarze utwardzona ażurowymi płytami betonowymi.
 6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Działki nr 954/8 i 954/7 położone są na terenie, na którym brak jest obowiązującego planu. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/66/99 Rady Gminy Narewka z dnia 31.08.1999 r., ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/250/05 Rady Gminy Narewka z dnia 30.11.2005 r., ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr VII/52/07 Rady Gminy Narewka z dnia 14.06.2007 r., w/w działki przeznaczone są pod tereny i obiekty przemysłowe, składowe, rzemiosła, produkcji, budownictwa itp.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł
 8. Termin przetargu: 6 grudnia 2017 r., 10.00, sala nr 30 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
 9. Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 7.000,00 zł  do dnia 1 grudnia 2017 r.  Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, postąpienie nie może wynosić   mniej niż 1% ceny wywoławczej – 700,00 zł.
 11. Nabywca nieruchomości składającej się z działek nr 954/7 i 954/8 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustanowi na nieruchomości gruntowej, położonej w obr. Łuka, Narewka, oznaczonej jako działka nr 954/7 o pow. 0,0995 ha, nieodpłatną służebność gruntową na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, oznaczonej jako działka nr 954/10 o pow. 3,6896 ha, polegającą na prawie przejścia i przejazdu po istniejącej drodze dojazdowej oraz wniesie o wpisanie w dziale III księgi wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości w/w prawa.
 12. Termin okazania nieruchomości: 1 grudnia 2017 r. godz. 10.00-12.00.
 13. Obciążenia nieruchomości: Odpłatna na czas nieoznaczony służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 954/6 o pow. 0,8915 ha przez działkę sąsiednią nr 954/7 o pow. 0,0995 ha na całej długości i szerokości działki obciążonej stanowiącej istniejącą drogę wewnętrzną.
 14. Pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 6 września 2017 i zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości.

2.1 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

2.2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przez uczestnika przetargu na konto Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 w wyznaczonym terminie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania w/w rachunku bankowego oraz złożenie oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz z regulaminem przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

2.3 Podmioty prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

2.4 Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej winny ponadto przedłożyć umowę spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki, pozwalające na nabycie nieruchomości. Natomiast osoby fizyczne uczestniczące w przetargu prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć zaświadczenie o wpisie w CEIDG w postaci wydruku ze strony internetowej CEIDG.

2.5 W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

2.6 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

2.7 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

2.8 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę za nabycie nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca.

       Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

2.9 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl, a dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Departamencie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pokój nr 008, tel. 085 66 54 506).

 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).