Tytuł na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 12490/112700 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 4794/1 położonej w Grajewie na osiedlu Południe.
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania Zakończone

na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 12490/112700 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 4794/1 położonej w Grajewie na osiedlu Południe.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ogłasza:
na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 12490/112700 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 4794/1 położonej w Grajewie na osiedlu Południe.

1.1 rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana
położenie: Grajewo os. Południe
oznaczenie geodezyjne: udział 12490/112700 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 4794/1 o pow. 0,0138 ha, KW Nr LM1G/00012120/9.
1.2 opis nieruchomości:
Działka gruntowa o kształcie trójkąta o powierzchni 138m2, położona w Grajewie na osiedlu Południe. Stanowi własność Miasta Grajewo. Dojazd do działki ulicą osiedlową o nawierzchni asfaltowej, działka nr 4794/1 jest niezabudowana. Działka jest położona na terenie uzbrojonym: w energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. oraz kanalizację deszczową. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Działka o numerze geodezyjnym 4794/1 o pow. 0,138 ha położona w Grajewie na osiedlu Południe znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta „Grajewa” zatwierdzonego uchwałą Nr 75/XV/99 Rady Miasta Grajewo z dn. 29 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Miasta Grajewo Nr XXI/119/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. i Nr XXI/140/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. teren znajduje się w strefie śródmiejskiej I, na obszarze położonym w centralnej części miasta - pomiędzy linią kolejową i ulicami: Strażacką, Dworną, Kopernika, Ekologiczną, 9 Pułku Strzelców Konnych, na terenie mieszkaniowo – usługowym.
1.3 cena wywoławcza udziału w wysokości 12490/112700 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 4794/1 – 1500,00 zł +23% VAT.
1.4 termin przetargu: 18 marca 2016 r., godz. 11 00 sala nr 30 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
1.5 termin wpłaty wadium w pieniądzu: w kwocie: 75,00 zł do dnia 14 marca 2016 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
1.6 o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej –15,00 zł.
1.7 Obciążenia nieruchomości: brak
1.8 koszty dodatkowe: nabywca poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego w kwocie: 492,00 zł (łącznie z 23% podatkiem VAT).
Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości
2.1 zbycie udziału w wysokości 12490/112700 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 4794/1.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT od podatku VAT.
2.2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 75,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 do dnia 14 marca 2016 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto urzędu).
2.3 Podmioty prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny ponadto przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
2.5 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz.1380 ).
2.6 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
2.7 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty umowy ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Departamencie Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pokój, 008 tel. 085-66 54 506).
Ogłoszenie opublikowane zostało również w Internecie na stronie www.wrotapodlasia.pl
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.).