Tytuł Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 954/11.
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny ograniczony
Status Postępowania W trakcie
Lokazlizacja Nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 954/11.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza:

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 954/11

1. Rodzaj nieruchomości: niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca nieruchomość rolną; zgodnie z danymi z operatu ewidencji gruntów nieruchomość posiada klasoużytek – RV;

1.1 Położenie: Łuka, gm. Narewka

1.2 Oznaczenie geodezyjne: działka nr 954/11 o pow. 0,6047 ha

1.3 Oznaczenie wg księgi wieczystej – dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Hajnówce księga wieczysta BI2P/00022343/5.

1.4 Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.). Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tj. podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości z wyjątkiem, gdy nabywca nabędzie nieruchomość w celu powiększenia gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której nabywca ma miejsce zamieszkania lub w gminie graniczącej z tą gminą.

1.5 Opis nieruchomości: Kształt działki nr 954/11 jest nieregularny, choć dość zwarty. Wzdłuż granicy północnej znajduje się ogrodzenie z siatki, które wg mapy zasadniczej nie przebiega po granicy działki - jest wysunięte o ok. 1÷3,5 m poza granicę nieruchomości. Południowo-zachodnią część terenu porastają drzewa liściaste, nie mające sortymentów użytkowych. W rejonie działki nr 954/11 występuje uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Natomiast występująca sieć energetyczna jest siecią zakładową WZMiUW w Białymstoku i w przyszłości konieczne będzie doprowadzenie własnego przyłącza o długości kilkuset metrów. Przez działkę przebiega napowietrzna zakładowa sieć energetyczna SN z ustawionymi dwoma słupami, jeden rozkraczny w jej centralnej części, a na zachód od niego słup pojedynczy. Przez środek działki przebiega nieczynna sieć wodociągowa. Dojazd do działki odbywać się będzie z drogi wojewódzkiej nr 687 od strony północnej działkami nr 872/1 o pow. 0,73 ha i nr 1198/1 o pow. 0,13 ha, sklasyfikowanymi w rejestrze gruntów jako „dr”.

1.6 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Działka nr 954/11 położona jest na terenie, na którym brak jest obowiązującego planu. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/66/99 Rady Gminy Narewka z dnia 31.08.1999 r., ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/250/05 Rady Gminy Narewka z dnia 30.11.2005 r., ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr VII/52/07 Rady Gminy Narewka z dnia 14.06.2007 r., w/w działka przeznaczona jest pod tereny i obiekty przemysłowe, składowe, rzemiosła, produkcji, budownictwa itp. Klasa bonifikacji gruntu: R V.

1.7 Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,00 zł

1.8 Termin przetargu: 7 marca 2018 r., 10.30, sala nr 30 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

1.9 Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 10.000,00  zł  do dnia 2 marca 2018 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

1.10 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej – 1.000,00 zł.

1.11 Nabywca nieruchomości ustalony w drodze przetargu ustnego ograniczonego ustanowi na nieruchomości gruntowej, położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, oznaczonej jako działka nr 954/11 o pow. 0,6047 ha, nieodpłatną służebność gruntową na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej położonej w Łuka, gm. Narewka, oznaczonej jako działka nr 1457 o pow. 160,8300 ha, polegającą na znoszeniu istnienia sieci energetycznej SN składającej się z linii energetycznych 15 kV wraz z dwoma słupami stanowiącymi część systemu energetycznego zasilającego obiekty hydrotechniczne Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontów, przebudowy lub napraw wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem oraz wniesie o wpisanie w dziale III księgi wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości w/w prawa.

1.12 Nabywca nieruchomości ustalony w drodze przetargu ustnego ograniczonego jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat, od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

1.13 Obciążenia nieruchomości: Odpłatna na czas nieoznaczony służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 954/6 o pow. 0,8915 ha przez działkę sąsiednią nr 954/7 o pow. 0,0995 ha na całej długości i szerokości działki obciążonej stanowiącej istniejącą drogę wewnętrzną.

  1. Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości.

2.1  Zbycie działki niezabudowanej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

2.2 Warunkiem udziału w przetargu jest, w terminie do dnia 1 marca 2018 r.:

a) przedłożenie w sekretariacie Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku parter pokój nr 006 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 954/11 położonej w obr. Łuka”

  • oświadczeń wg wzorów nr 1, 2 i 3 o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) oraz nr 4 - do pobrania ze strony internetowej wrotapodlasia.pl;
  • zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności;
  • zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej, która powinna być załączona do zgłoszenia udziału w przetargu, w przypadku gdy nabycie nieruchomości rolnej nastąpi przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 przywołanej ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na parterze, nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu;

b) oraz wpłacenie wadium w pieniądzu przelewem na konto Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 w wyznaczonym terminie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania w/w rachunku bankowego oraz złożenie oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz z regulaminem przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

2.3 W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

2.4 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

2.5 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

2.6  Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę za nabycie nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca.

  Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Za nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy uważa się również niespełnienie przesłanek do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego wraz z gruntami będącymi przedmiotem sprzedaży, przekroczą powierzchnię 300 ha użytków rolnych, zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, a wadium wpłacone w związku z uczestnictwem w przetargu nie podlega zwrotowi.

2.7 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl, a dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Departamencie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pokój nr 008, tel. 085 66 54 506).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490).