Tytuł V przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie garażu nr 11 położonego w Suwałkach przy ul. Sportowej nr 20.
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania W trakcie
Lokazlizacja Nieruchomości

V przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie garażu nr 11 położonego w Suwałkach przy ul. Sportowej nr 20.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza i zaprasza

do uczestnictwa w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajęcie boksu garażowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 33457/1 o pow. 0,2085 ha  w obrębie Nr 9 na okres do dnia 31 stycznia 2022 roku.

  1. Rodzaj nieruchomości: zabudowana.

1.1. Położenie: ul. Sportowa Nr  20,  Obręb  09 Suwałki.

1.2. Oznaczenie geodezyjne:

Dz. Nr  33457/1 o pow. 0,2085 ha  położona w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 20 obręb Nr 09.

1.3. Opis nieruchomości:

Wynajmujący jest współwłaścicielem w udziale ½ nieruchomości zabudowanej kompleksem 15 boksów garażowych położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 20. Pozostały udział (½) stanowi własność Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin                    i Nasiennictwa). KW nr SU1S/00046727/9.

1.4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Nieruchomość na której położony jest garaż przeznaczony do wynajęcia nie leży na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznacza się do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego boks garażowy znajdujący się na przedmiotowej nieruchomości oznaczony nr 11 o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m na okres do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości ze względu na obecny sposób użytkowania.

1.5. Cena wywoławcza: 30,00  zł netto - ( miesięcznego czynszu najmu).

1.6. Termin przetargu ustala się na dzień 29 listopada 2017 r. od godz. 1100, sala nr 30 (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego  1.

Przedmiot najmu można obejrzeć w dniu 24 listopada 2017 roku w godz. 900 - 1000.

1.7. Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie 100,00 zł do dnia 25 listopada 2017 r.
Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto wynajmujacego.

1.8.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne: 5,00- zł.

1.9.  Obciążenia nieruchomości: brak.

1.10. Koszty dodatkowe: Najemca będzie zobowiązany do opłacania we własnym zakresie podatku od nieruchomości w wysokości i według stawek określonych przez Radę Miejską Suwałki.

  1. 11. Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu – dojazd do garaży odbywa się bezpośrednio z ul. Sportowej przy budynku nr 20.
  2. Informacje dodatkowe dotyczące wynajmowanych garaży:

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem na konto wskazane na fakturze nie później jednak niż do dnia 28 każdego miesiąca.

Wysokość czynszu podlega rocznej waloryzacji, w oparciu  o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

2.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto   BZWBK Oddział w Białymstoku nr: 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 Urząd Marszałkowski ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok -  garaż nr 11.

2.2. Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny ponadto przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.

Nieokazanie w/w dokumentów powoduje niedopuszczenie do przetargu.

2.3. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na wynajęcie garażu.

Brak pełnomocnictwa powoduje niedopuszczenie do przetargu.

2.4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 5 dni od daty zamknięcia przetargu.

2.5. Zawiadomienie o terminie podpisania umowy najmu nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy              w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.

2.6. Dotychczas przeprowadzono cztery przetargi ustne nieograniczone na wynajęcie w/w garażu w dniu 5 października 2016 r. oraz w dniach 11 stycznia, 20 kwietnia i 6 września 2017 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Departamencie  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (p. nr 008, parter, tel. 085-66-54-506 lub 603-633-730).

Ogłoszenie opublikowane zostało również na stronie internetowej  www.wrotapodlasia.pl

 

Treść ogłoszenia o przetargu