Wykaz Nr 1/2016 nieruchomości oznaczonej nr 262/20 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej

   Załącznik nr 1 do uchwały Nr  119/1410/2016                                                                                                                                                                             Zarządu Województwa Podlaskiego

        z dnia  23 lutego  2016 roku

 

WYKAZ NR 1/2016

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu wynajęcia poszczególnych pomieszczeń

Dz. Nr 262/20,  o  pow. 0,0567 ha, położona   w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 44.

 

Nieruchomość  nie jest zabudowana.  

 

Obręb Choroszcz ul. Sienkiewicza 44

Kw Nr BI1B/00111599/4

 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

 

Przeznacza się do wydzierżawienia w/w nieruchomość na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na okres  5 lat.

Obecnie na działce zlokalizowany jest dojazd utwardzony i parkingi nieutwardzone. Na pozostałej części nieruchomości urządzona jest zieleń –trawniki przy chodniku wzdłuż ul. Sienkiewicza.

 

 

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 100 zł netto.

 

brak

Opłaty z tytułu dzierżawy  będą wnoszone               w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze. Wysokość czynszu będzie waloryzowana rocznie,  w oparciu   o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu  w Monitorze Polskim.