Wykaz nr 11 nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Grajewie os. Południe 36 na rzecz Miasta Grajewa.

 

WYKAZ  NR   11/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu wynajęcia poszczególnych pomieszczeń

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dz nr 4794/3 o.  pow. 0,2577 ha

 

 

 

 

 

ul. Os. Południe 36

 m. Grajewo

LM1G/00036839/6

i

LM1G/00012120/9

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia leży na obszarze dla którego brak jest opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości ze względu na jej obecny sposób użytkowania.

 

Obecnie nieruchomość obciążona jest umową użyczenia zawartą z Burmistrzem Miasta Grajewa,  która ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem

lokalu użytkowego nr 1 składającego się z siedmiu pomieszczeń   o pow. użytkowej 124,90 m2 położonego na parterze budynku handlowo – usługowego nr 36 przy ul. Osiedle Południe w Grajewie wraz z udziałem 12490/112700 w  częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geod. 4794/3  o pow. 0, 2577 ha, na której jest usytuowany budynek handlowo – usługowy.

 

Przeznacza się do wynajęcia w/w lokal użytkowy na okres 5 lat na rzecz  Miasta Grajewa.

 

 

 

Ustala się stawkę czynszu najmu  w wysokości  600 zł   netto miesięcznie.

 

Dodatkowo najemca ponosić będzie wszystkie koszty związane z utrzymaniem lokalu sam i we własnym zakresie.

 

brak

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone               w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze nie później jednak niż do dnia 28 każdego miesiąca.

 

Wysokość czynszu podlega  rocznej waloryzacji,  w oparciu  o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje  od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu  w Monitorze Polskim. W przypadku ujemnego wskaźnika czynsz nie podlega waloryzacji.