Wykaz nr 12/2017 nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 do wynajęcia na rzecz Wód Polskich.

 

WYKAZ NR  12/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. nr 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania         nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma wynajęcia

Wysokość stawek czynszu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia   opłat z tytułu najmu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dz. Nr 8/16 o pow. 0,2411

 

 

m. Białystok ul. Handlowa 6.

Kw nr BI1B/00065120/8

Działka znajduje się na obszarze przeznaczonym w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku( w rejonie ulicy Składowej-zatwierdzonym uchwalą nr LXII/697/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014 r. ze zm. Przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową oraz obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m² wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią – symbol w planie

P.U.UC.

     Przeznacza się do wynajęcia na rzecz Wód Polskich całą przedmiotową nieruchomość z wyłączeniem powierzchni wynajmowanej przez WINB - 242 m2 i powierzchni zajmowanej przez Urząd Marszałkowski -158,80 m2, t.j. pomieszczenia biurowe o pow. 559,20 m2 i osiem garaży z miesięczną stawką czynszu - 15 zł netto   za 1 m² pow. biurowej i 120 zł netto od jednego garażu z obowiązkiem ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem całej nieruchomości we własnym zakresie (zawarcie wszystkich umów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości t.j. dostawę wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, zakup oleju opałowego, ubezpieczenia budynku) oraz obciążanie tut. Urzędu kosztami utrzymania przypadającymi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej Urząd Marszałkowski i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nie ustala się terminu i sposobu zagospodarowania ze względu na dotychczasowy sposób władania.

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 960 m² oraz garażowym z 9 boksami garażowymi. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zajmuje aktualnie 559,20 m2 powierzchni biurowej i 8 garaży. W budynku wynajmowane są pomieszczenia o pow. 242 m2, zaś Urząd Marszałkowski zajmuje pomieszczenia o pow. 158,80 m2.

Umowa najmu od dnia 1 stycznia 2018 roku na okres dwóch lat z Wodami Polskimi

 

Ustala się miesięczną stawkę wynajęcia 1 m ² powierzchni biurowej w wysokości 15 zł netto oraz 120 zł netto od 1 garażu.

 

 

 

brak

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone   w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT przelewem na konto wskazane na fakturze.

 

Wysokość czynszu podlega rocznej waloryzacji, w oparciu     o   wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje od miesiąca następującego po jego ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W przypadku ujemnego wskaźnika czynsz nie podlega waloryzacji.