Wykaz nr 13/2017 nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Akademickiej 20 do wynajęcia na rzecz Wód Polskich.

   WYKAZ NR  13/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. nr 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania         nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma wynajęcia

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia   opłat z tytułu dzierżawy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dz nr 23472/21 o pow. 0,1549 ha

- udz. 9/13 części.

 

 

 

 

 

m. Łomża ul. Akademicka 20.

Kw nr LM1L/00040752/8

Na terenie działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przeznacza się do wynajęcia na rzecz Wód Polskich pomieszczenia na parterze oznaczone nr 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, oraz pomieszczenia w piwnicy oznaczone nr 01/5, 01/10, 01/13, 01/14 i trzy boksy garażowe.

 

Nie ustala się terminu i sposobu zagospodarowania ze względu na dotychczasowy sposób władania.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno- biurowym o pow. użytkowej 2944,70 m2 z czego na Województwo Podlaskie stosownie do udziału przypada 1884,61 m2. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego zajmuje 341,54 m2, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zajmuje aktualnie 330.90 m2, najemcy zajmują 514 m2, a pustostany wynoszą 162,40 m2. Na sąsiedniej nieruchomości znajduje się budynek garażowy z 13 garażami z czego stosownie do udziału Województwo Podlaskie dysponuje 9 garażami. Trzy z nich zajmuje aktualnie WZMiUW. Pozostałe są wynajęte.

Umowa najmu od dnia 1 stycznia 2018 roku na okres dwóch lat z Wodami Polskimi

 

Ustala się miesięczną stawkę wynajęcia 1 m ² powierzchni biurowej w wysokości 20 zł netto, i 1m² pow. piwnic w wysokości 10 zł netto oraz 120 zł miesięcznie netto od 1 garażu.

 

 

 

brak

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone   w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT przelewem na konto wskazane na fakturze.

 

Wysokość czynszu podlega rocznej waloryzacji, w oparciu     o   wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje od miesiąca następującego po jego ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W przypadku ujemnego wskaźnika czynsz nie podlega waloryzacji.

Dz nr 23472/35 o pow. 0,2650 ha

- udz. 64/100 części

Kw nr LM1L/00040754/2

Dz nr 23473/1, nr 23474/1, nr 23475/1 o ogólnej pow. 0,0545 ha

- udz. 9/13 części

Kw nr LM1L/00050247/8

Dz. nr 23479/1, 23478/1, 23477/1 i 23276/1 o powierzchni łącznej 0,0685 ha.

 

 

Kw Nr LM1L/00055059/8