Wykaz nr 14/2017 nieruchomości położonej w m. Łuka gm. Narewka do wynajęcia na rzecz Wód Polskich.

 

WYKAZ NR   14/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. nr 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma wynajęcia

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu najmu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Dz  nr 954/10 o pow. 3,6896 ha,  dz nr 954/3 o pow. 0,2587 ha,  dz nr 955/2  o pow. 0,1645 ha.

 

 

 

 

 

Łuka gm. Narewka

 

Kw nr BI1P/00022343/5

Dla działki nr 954/10 – brak jest aktualnego, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

       Zgodnie z miejscowym –planem zagospodarowania  zespołu rekreacyjnego :Łuka – Stary Dwór” nad zbiornikiem Siemianówka zatwierdzonym Uchwałą XVIII/161/01 Rady Gminy Narewka z dnia 24 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 14, poz 270 z dnia 30 maja 2001 r.

- dz nr 955/2 jest przeznaczona w części pod tereny zieleni parkowej, łęgowej i leśnej z urządzeniami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi i gastronomiczno-handlowymi (Z1). Dla części dz nr 955/2 brak jest aktualnego, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- dz nr 954/3 jest przeznaczona pod tereny zieleni parkowej, łęgowej i leśnej z urządzeniami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi i gastronomiczno-handlowymi (Z1).

Przeznacza się do wynajęcia na rzecz Wód Polskich.

Nie ustala się terminu i sposobu zagospodarowania ze względu na dotychczasowy sposób władania.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem zaplecza, kotłowni, garażami, magazynem przeciwpowodziowym, halą stalową i budynkiem portierni.

 

 

Umowa najmu od dnia 1 stycznia 2018 roku  na okres dwóch lat z Wodami Polskimi

 

Ustala się miesięczny czynsz najmu 2450 zł miesięcznie netto.

 

 

 

 

brak

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone   w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze.

 

Wysokość czynszu podlega  rocznej waloryzacji,  w oparciu     o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje  od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu  w Monitorze Polskim. W przypadku ujemnego wskaźnika czynsz nie podlega waloryzacji.