WYKAZ NR 15/2017 NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W M. Izbiszcze gm. Choroszcz DO WYNAJĘCIA NA RZECZ WÓD POLSKICH.

 

WYKAZ NR   15/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. nr 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma wynajęcia

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu najmu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Dz  nr 655/1  o pow. 0,3000 ha i nr 655/2 o pow. 0,3900 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konowały Izbiszcze  gm. Choroszcz.

 

 

 

 

 

 

 

Kw nr BI1B/00115996/5

 

 

Zgodnie z miejscowym – planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Choroszcz  w granicach administracyjnych obejmuje wyodrębnione obszary  funkcjonalne zatwierdzone uchwałą XXVII/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 4 poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r. działki przeznaczone są pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. W w/w planie miejscowym został wprowadzony zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane.

 

 

 

 

 

Przeznacza się do wynajęcia na rzecz Wód Polskich.

Nie ustala się terminu i sposobu zagospodarowania ze względu na dotychczasowy sposób władania.

 

Na nieruchomości zlokalizowana jest pompownia i budynek socjalny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa najmu od dnia 1 stycznia 2018 roku  na okres dwóch lat z Wodami Polskimi

 

 

Ustala się miesięczny czynsz najmu 225 zł miesięcznie netto.

 

 

 

 

 

brak

 

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone  w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze.

 

Wysokość czynszu podlega  rocznej waloryzacji,  w oparciu     o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje  od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu  w Monitorze Polskim. W przypadku ujemnego wskaźnika czynsz nie podlega waloryzacji.