WYKAZ NR 16/2017 NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RAJGRODZIE DO WYNAJĘCIA NA RZECZ WÓD POLSKICH.

 

WYKAZ NR   16/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. nr 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma wynajęcia

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu najmu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Dz  nr 1383/9  o pow. 0,9113 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Rajgród przy jeziorze Rajgrodzkim

 

 

 

 

 

 

 

Kw nr LM1G/00030275/2

 

 

Zgodnie z miejscowym – planem zagospodarowania  przestrzennego części obszaru miasta Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 1375 z dnia 23 kwietnia 2015 r.) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod:

- tereny zieleni naturalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 72N,

- tereny usług i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem 4UTR.

 

 

 

 

Przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz Wód Polskich.

Nie ustala się terminu i sposobu zagospodarowania ze względu na dotychczasowy sposób władania.

 

Nieruchomość niezabudowana. Wzdłuż  nieruchomości zlokalizowana jest grobla przeciwpowodziowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa najmu od dnia 1 stycznia 2018 roku  na okres dwóch lat z Wodami Polskimi

 

 

Ustala się miesięczny czynsz najmu 260 zł miesięcznie netto.

 

 

 

 

 

brak

 

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone  w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze.

 

Wysokość czynszu podlega  rocznej waloryzacji,  w oparciu     o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje  od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu  w Monitorze Polskim. W przypadku ujemnego wskaźnika czynsz nie podlega waloryzacji.