WYKAZ NR 17/2017 NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W M. Rudnia GM. MIICHAŁOWO DO WYNAJĘCIA NA RZECZ WÓD POLSKICH.

 

WYKAZ NR   17/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. nr 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma  wynajęcia

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu najmu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Dz  nr 641/1 o pow. 0,0981 ha.

 

 

 

Rudnia gm. Michałowo

 

Kw nr BI1B/00115957/0

       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  zespołu rekreacyjnego „ BONDARY-RYBAKI” – nad zbiornikiem Siemianówka zatwierdzonym Uchwałą XXXI/212/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 10 czerwca 2005 r.  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 171, poz 1956 z dnia 18 lipca 2005 r. .

- dz nr 641/1 położona we wsi Rybaki, oznaczona na rysunku planu symbolem TE przeznaczona jest pod tereny urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnia sieciowa (RS 15/15kv).

 

 

Przeznacza się do wynajęcia na rzecz Wód Polskich.

Nie ustala się terminu i sposobu zagospodarowania ze względu na dotychczasowy sposób władania.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem urządzeń energetycznych PZO Rudnia 15/15 kv.

 

 

Umowa najmu od dnia 1 stycznia 2018 roku  na okres dwóch lat z Wodami Polskimi

 

 

Ustala się miesięczny czynsz najmu 30 zł miesięcznie netto.

 

 

 

 

brak

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone   w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze.

 

Wysokość czynszu podlega  rocznej waloryzacji,  w oparciu     o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje  od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu  w Monitorze Polskim. W przypadku ujemnego wskaźnika czynsz nie podlega waloryzacji.