WYKAZ NR 2/2016 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Białymstoku

Załącznik do uchwały nr129/1570/2016
z dn. 12 kwietnia 2016 roku.
WYKAZ NR 2/2016
nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Białymstoku

Położenie nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania
Opis nieruchomości
Cena nieruchomości
Informacja o przeznaczeniu do zbycia


Białystok

ul. Krakowska 2

obr. 11
dz. nr 2285/2 o pow. 0,1471 ha
KW Nr BI1B/00120507/9 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku część działki nr 2285/2 położona przy ul. Krakowskiej 2 w obr. 11 znajduje się na terenie miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Białymstoku zatwierdzony uchwałą nr XLVI/526/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2005 r ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 209 poz. 2381 z dn. 27 września 2005 r. z późniejszą zmianą (uchwała Nr LIII/680/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 marca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 71, poz. 1090 z dnia 16.04.2010 r.). Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego przedmiotowa część działki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.8U, przeznaczonym pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i zielenią urządzoną. Pozostała cześć działki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 05L – ul. Krakowska – lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w liniach rozgraniczających od 10 m do 27 m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) z jezdnią 1x2 pasy ruchu (szerokość jezdni – 7m). Pozostała niewielka cześć przedmiotowej działki znajduje się na obszarze miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego) zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/540/13 Rady Miejskiej Białegostoku z dn. 25 czerwca 2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 29. 07. 2013 r. poz. 3089) i położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8KD-L- ul. Krakowska- ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających od 12,0 m do 24,0 (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu)z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu. W dniu 30 maja 2011 r. została podjęta uchwała Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej), która obejmuje swoim zasięgiem większą część przedmiotowej działki. W projekcie planu teren, na którym znajduje się znaczna część przedmiotowej nieruchomości został opisany symbolem 3.3U, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, z dopuszczeniem możliwości realizowania parkingu wielopoziomowego. Niewielki fragment działki (ok. 7m2) znajduje się w liniach rozgraniczających ul. Stołecznej.
Na nieruchomości usytuowany jest wolnostojący, jednopiętrowy budynek podpiwniczony z wentylowanym stropodachem z lat 80-tych o powierzchni zabudowy 475,70 m2, powierzchni użytkowej 1123,5 m2 i kubaturze 4293,70 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, elektryczną i telefoniczną. Należy przy tym zaznaczyć, iż obecnie budynek został odłączony od sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Zgodnie ze stanem aktualnym budynek wymaga indywidualnego przyłączenia do sieci zarówno od strony technicznej jak i formalnoprawnej. Przedmiotowa działka posiada ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania (tj. rozbiórki budynku i realizacji nowego) co spowodowane jest linią zabudowy wskazaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz włączeniem części wschodniej nieruchomości pod projektowane poszerzenie ulicy Krakowskiej. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w marcu 2016 r., „stan techniczno – funkcjonalny istniejącego na terenie przedmiotowej nieruchomości budynku poniżej średniego. Ocena ta spowodowana jest głownie technologią budowy. Zasadnicza cześć z prefabrykowanych elementów drewnopochodnych i drewnianych z elewacjami z azbestowo – cementowych z nieznacznym użyciem elementów drewnianych. Na ogólną ocenę wpływają również nieatrakcyjne walory architektoniczne oraz układ pomieszczeń w budynku. Przedmiotowa działka z ograniczeniami w kształtowaniu zabudowy w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania (tj. rozbiórki budynku i realizacji nowego), co spowodowane jest linią zabudowy wskazaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz włączeniem części wschodniej nieruchomości pod projektowane poszerzenie ulicy Krakowskiej.”


cena wywoławcza:
1 550 000,00 zł

zbycie nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /.Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 z późn. zm./
Przetarg ustny nieograniczony

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz\. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.