Wykaz nr 20/2017 nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 do wynajęcia na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku.

   WYKAZ NR   20/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2016 r. poz. nr 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma wynajęcia

Wysokość stawek czynszu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu najmu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Dz nr 1252/7 o pow. 0,1962 ha

 

 

Dz nr 1252/5 o pow. 0,1962 ha

- udział 56043/123853 części w prawie użytkowania wieczystego oraz w prawie własności budynku

 

 

 

 

 

 

 

m. Białystok ul. M. Skłodowskiej Curie 14.

 

 

BI1B/00064539/1

 

 

 

 

BI1B/00085187/1

 

 

 

 

Działki nr 1252/5 i 1252/7 są położone  na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została podjęta uchwala o przystąpieniu do jego sporządzenia. Zgodnie z założeniami polityki przestrzennej miasta Białegostoku, określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”, uchwalonym Uchwałą nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 -11-1999 r., ze zmianami,  wnioskowane działki wchodzą w skład terenów zabudowanych  - do sukcesywnej modernizacji i uzupełnień oraz wchodzą w skład obszaru szczególnej polityki w celu ukształtowania śródmieścia o najwyższej jakości przestrzennej          ( studia, konkursy). Na omawianym terenie została podjęta uchwała Nr XXI/305/16 Rady miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. M. Curie Skłodowskiej i Legionowej).

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania ze względu na dotychczasowy sposób władania.

Województwo Podlaskie  posiada prawa do nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 14  w postaci:

- prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1252/7 o pow. 0, 1962 ha, zabudowanej  budynkiem administracyjno -dydaktycznym; rok budowy 1967; budynek 11-kondygnacyjny podpiwniczony;  pow. netto budynku (pow. użytkowa+ pow. ruchu) - 4 342,0 m2 oraz udziału 56043/123853 części w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 1252/5 o pow. 0,1652 ha i w takim samym udziale prawa we współwłasności budynku - budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony; pow. netto budynku (pow. użytkowa + pow. ruchu) – 1238,43 m2 w tym powierzchnia netto pomieszczeń użytkowanych przez Uniwersytet (pow. użytkowa + pow. ruchu) – 560,43 m2.

 

Umowa najmu od dnia  30 grudnia 2017 roku  do dnia 30 czerwca 2018 r. z Uniwersytetem w Białymstoku.

 

Ustala się miesięczną stawkę czynszu w wysokości  netto 9805 zł + 23% VAT.

 

 

 

brak

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone  w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze.