WYKAZ NR 3/2016 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. nr 1774 z późn. zm.)

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma wydzierzawienia

Wysokość stawek czynszu z tytułu dzierżawy

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu dzierżawy

Dz. Nr 6/7 o pow. 0,9250 ha,  dz. Nr 6/8 o pow. 2,7729 ha i Nr 6/16 o pow. 4,6816 ha  położone w Choroszczy.

Choroszcz przy drodze krajowej Białystok – Warszawa obok miejscowości Żółtki.

Kw nr BI1B/00111599/4

Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz   zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.) działki 6/7 i 6/8 przeznaczone są pod tereny rolne, łąki  i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane. Natomiast dz. Nr 6/16   przeznaczona jest:

około 75% pod tereny rolne, łąki pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planach na cele budowlane;

- w około 25% pod tereny potencjalnych ujęć wody, w tym na cele obrony cywilnej.

Nieruchomość  rolna niezabudowana położona w dolinie rzeki Narwi.

 

przetarg ustny nieograniczony

 

 

Ustala się roczną wywoławczą stawkę czynszu wydzierżawianych gruntów rolnych w wysokości 300,00 zł od jednego hektara.

 

brak

Opłaty z tytułu dzierżawy będą  wnoszone do dnia 30 listopada każdego roku w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze. Wysokość czynszu będzie waloryzowana rocznie, w oparciu o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS                i obowiązuje od miesiąca następującego po jego ogłoszeniu w Monitorze Polskim.