Wykaz Nr 6/2015 nieruchomości położonej w obr. Smolniki, gm. Rutka - Tartak przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie

Załącznik do uchwały Nr 60/630/2015

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 7 lipca 2015 r.

Wykaz Nr 6/2015

nieruchomości położonej w obr. Smolniki, gm. Rutka - Tartak przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

 

Forma przekazania

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Wartości gruntów wg ewidencji księgowej

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Wartości budynków i budowli wg ewidencji księgowej

obr. Smolniki gm. Rutka - Tartak

 

Kw SU1S/00043658/3

 

dz. nr 126/1 o pow. 0,0062 ha;

dz. nr 126/2 o pow. 0,0170 ha;

dz. nr 127/1 o pow. 0,1027 ha;

dz. nr 127/2 o pow. 1,3810 ha

nieodpłatne użytkowanie

 

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki – Tartak i dotychczas nie przystąpiono do sporządzania nowego miejscowego planu. Przedmiotowe działki nie były objęte decyzją o warunkach zabudowy ani też decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

56 580,29 zł

Działki o numerach: 126/1, 126/2 i 127/1 zabudowane są murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej o powierzchni użytkowej 647,40 m2;

Działka nr 127/2 zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym.

445 127,03 zł

 

 

 

 

2 591,46 zł

 

 

 

 

 

 

 

Razem wartość ewidencyjna gruntu:

Razem wartość ewidencyjna budynków i budowli:

Łącznie:

56 580,29 zł

 

447 718,49 zł

504 298,78 zł