Tytuł ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2285/2 o pow. 0, 1471 ha położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2.
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania W trakcie
Lokazlizacja Nieruchomości

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2285/2 o pow. 0, 1471 ha położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2285/2 o pow. 0, 1471 ha położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2.
1. Informacje podstawowe.
1.1 Rodzaj nieruchomości: nieruchomość zabudowana.
1.2 Położenie: Białystok – ul. Krakowska 2.
1.3 Oznaczenie geodezyjne: obr. 11, dz. nr 2285/2 o pow. 0,1471 ha.
1.4 Oznaczenie wg. księgi wieczystej KW Nr BI1B/00120507/9.
1.5 Opis nieruchomości: Na nieruchomości usytuowany jest wolnostojący, jednopiętrowy budynek podpiwniczony z wentylowanym stropodachem z lat 80-tych o powierzchni zabudowy 475,70 m2, powierzchni użytkowej 1123,5 m2 i kubaturze 4293,70 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, elektryczną i telefoniczną. Należy przy tym zaznaczyć, iż obecnie budynek został odłączony od sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Zgodnie ze stanem aktualnym budynek wymaga indywidualnego przyłączenia do sieci zarówno od strony technicznej jak i formalnoprawnej. Przedmiotowa działka posiada ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania (tj. rozbiórki budynku i realizacji nowego) co spowodowane jest linią zabudowy wskazaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz włączeniem części wschodniej nieruchomości pod projektowane poszerzenie ulicy Krakowskiej.
1.6 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku część działki nr 2285/2 położona przy ul. Krakowskiej 2 w obr. 11 znajduje się na terenie miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Białymstoku zatwierdzony uchwałą nr XLVI/526/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2005 r ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 209 poz. 2381 z dn. 27 września 2005 r. z późniejszą zmianą (uchwała Nr LIII/680/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 marca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 71, poz. 1090 z dnia 16.04.2010 r.). Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego przedmiotowa część działki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.8U, przeznaczonym pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i zielenią urządzoną. Pozostała cześć działki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 05L – ul. Krakowska – lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w liniach rozgraniczających od 10 m do 27 m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) z jezdnią 1x2 pasy ruchu (szerokość jezdni – 7m). Pozostała niewielka cześć przedmiotowej działki znajduje się na obszarze miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego) zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/540/13 Rady Miejskiej Białegostoku z dn. 25 czerwca 2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 29. 07. 2013 r. poz. 3089) i położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8KD-L- ul. Krakowska- ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających od 12,0 m do 24,0 (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu)z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu. W dniu 30 maja 2011 r. została podjęta uchwała Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej), która obejmuje swoim zasięgiem większą część przedmiotowej działki. W projekcie planu teren, na którym znajduje się znaczna część przedmiotowej nieruchomości został opisany symbolem 3.3U, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, z dopuszczeniem możliwości realizowania parkingu wielopoziomowego. Niewielki fragment działki (ok. 7m2) znajduje się w liniach rozgraniczających ul. Stołecznej.
1.7. Cena wywoławcza nieruchomości - 1 550 000,00 zł
1.8. Termin przetargu: 5 września 2016 r., godz. 10 00 sala nr 30 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
1.9. Termin wpłaty wadium: w kwocie - 155 000, 00 zł do dnia 29 sierpnia 2016 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
2.0. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej –15 500,00 zł.
2.1 Obciążenia nieruchomości: ustanowiono na czas nieoznaczony na rzecz Telekomunikacji Podlasie Spółki z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz każdoczesnego właściciela sieci telekomunikacyjnej, odpłatną służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2285/2 o pow. 0. 1471 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 obr. 11 Śródmieście – zgodnie z treścią §3 Aktu Notarialnego – Umowy o ustanowienie służebności przesyłu, sporządzonego za Rep. Nr 492/2013 w dn. 25.03.2013 r. przez Notariusza Anatola Surowca w Białymstoku.

2. Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości

2.2 Zbycie nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. / Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm./
2.3 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 155 000,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 do dnia 29 sierpnia 2016 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto urzędu).
2.4 Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny ponadto przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
2.5 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
2.6 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
2.7 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty umowy ponosi nabywca.
2.8. Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędą się w dniu 29 sierpnia 2016 r. w godz. 1100 – 1300.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Departamencie Mienia
i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pokój, 008 tel. 085-66 54 506).

Ogłoszenie opublikowane zostało również w Internecie na stronie www.wrotapodlasia.pl

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz.1490 j.t.).