Zapytanie ofertowe nr 01/BAKO/2017 dotyczące zakupu, dostawy i uruchomienia centrum obróbczego wielowrzecionowego do profilowania ram okien drewnianych o kształcie wielokątnym

Data wydania 2017-10-12
Tytuł Zapytanie ofertowe nr 01/BAKO/2017 dotyczące zakupu, dostawy i uruchomienia centrum obróbczego wielowrzecionowego do profilowania ram okien drewnianych o kształcie wielokątnym
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-11-14

Szypliszki, dnia 12.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/BAKO/2017
dotyczące zakupu, dostawy i uruchomienia centrum obróbczego wielowrzecionowego do profilowania ram okien drewnianych o kształcie wielokątnym

 

I . ZAMAWIAJĄCY:

BAKO BARTNIK KOWALCZUK SPÓŁKA JAWNA
ul. 4 Sierpnia 4C
16-411 Szypliszki

REGON: 200827437
NIP: 8442352616
KRS: 0000492988

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., dotycząca beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).

Zamówienie zostanie udzielone na potrzeby realizacji projektu, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

III. KOD I NAZWA CPV:

42612000-9 - Centra obróbkowe

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wielowrzecionowe centrum profilujące do okien drewnianych wykonujące obróbkę w tym samym cyklu wszystkich znanych typów połączeń naroży, obróbki wzdłużne profili wewnętrznych i zewnętrznych, wiercenia otworów, rowkowanie, niezbędne obróbki pod klamki, zawiasy narożne, nożycowe, zamki, otwory zawiasowe, sygnowanie do zamków itp. wraz z uruchomieniem w siedzibie zamawiającego.

Charakterystyka maszyny - wyposażenie:

1. Komputer przemysłowy CNC: typu Full Digital ze sterownikiem numerycznym z jedną wspólną wieloprocesową kartą z wszystkimi funkcjami CNC, PLC i komunikacyjnymi dającą możliwość dowolnego personalizowania i obróbki dowolnej figury geometrycznej zdefiniowanej w dowolnej płaszczyźnie elementu i pod dowolnym kątem w zakresie maszyny.

2. Minimum jeden portal bramowy wyposażony w min 2 agregaty (elektrowrzeciona) główne o mocy 19-30 kW (moc ciągłego obciążenia S1), gdzie minimum jeden musi być odchylny (głowica z osią a+c), oraz agregaty pomocnicze wg potrzeb. Charakterystyka agregatów (elektrowrzecion) głównych

 • Płynna regulacja obrotów
 • Maksymalna długość użyteczna wrzeciona: min.250 mm
 • Ciężar narzędzia + uchwyt: min15 kg
 • Prędkość pozycjonowania pion/poziom:  60-80 m/min
 • Uchwyt narzędziowy szybkiego montażu
 • Stopień wyważenia G max. 2,5
 • Agregaty główne umieszczone po przeciwnych stronach portalu z niezależnymi osiami Y

 3. Prędkości osi:

 •  Oś Y pozioma zespołu głowic nie mniejsza niż min. 80 m/min
 •  Oś Z pionowa zespołu głowic nie mniejsza niż min. 60 m/min
 •  Oś przesuwania chwytaków nie mniejsza niż min. 80 m/min

 4. Stół roboczy posiadający zespół wózków zapewniający obróbkę:

 • jednocześnie minimum 2 szt. jednakowych elementów o długości w zakresie 180÷2400 mm lub jednoczesna obróbka minimum 1 szt. elementów o długości w zakresie 2401÷5900 mm
 • elementu o minimalnej długości 180 mm wewnątrz czopa lub mniejszej
 • elementu o maksymalnej długości 5900 mm lub większej
 • zakres szerokości elementów: minimalna szerokość elementu nie większa niż 30 mm, max szerokość elementu nie mniejsza niż 240mm
 • zakres wysokości elementów:  minimalna wysokość elementu nie większa niż 15 mm, max. wysokość elementu nie mniejsza niż 165 mm
 • minimalna ilość niezależnych chwytaków na wózkach podtrzymujących element - min 24 szt.  gwarantująca właściwe trzymanie elementu

 5. Dwa bufory do automatycznego załadunku i rozładunku na min. 20 elementów każdy:

 • zapewniający załadunek i rozładunek minimum 2 szt. elementów o długości do 2400 mm
 • zapewniający załadunek i rozładunek 1 szt. elementu o długości 2401-5900 mm.

6. Urządzenie załadowcze oparte na niezależnej strukturze z podwójną rampą załadowczą redukującą czasy załadunku i rozładunku materiału

7. Magazyn narzędzi liniowy, talerzowy lub inny na min. 80 pozycji

 • ciężar pojedynczego narzędzia do 15 kg
 • rozstaw pakietów narzędzi minimum 140 mm
 • długość narzędzi minimum 250 mm
 • dostępność każdego narzędzia z magazynku dla wszystkich agregatów głównych

8. Bariery obwodowe

Bariery obwodowe samonośne, oddzielające strefę na zewnątrz maszyny. Przystosowanie do otwierania z blokadą zabezpieczającą dla wykonania konserwacji.

9. Zespół smarowania

System smarowania pneumatycznego dla dozowania kontrolowanej ilości oleju. System przewiduje smarowanie wszystkich prowadnic posuwu, ślizgów, listew zębatych i reduktorów precyzyjnych .

10. Chłodziarka płynu

Chłodziarka ze zbiornikiem płynu, który jest wprowadzany do obiegu za pomocą pompy hydraulicznej, mającej za zadanie utrzymania stałej, niskiej temperatury elektrowrzecion.

Chłodziarka powinna być wyposażona w elektroniczny regulator temperatury, pompę cyrkulacyjną.

11. Mnożnik ciśnienia

Mnożnik ciśnienia powietrza sprężający powietrze na wyjściu, gwarantujący prawidłową pracę maszyny w przypadku niestabilnej pracy sieci zasilania sprężonym powietrzem.

12. Wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykonania cyklu technologicznego.

13. Wydajność urządzenia do 100 sekund/element - liczona jako średni czas dla każdego elementu okna o wymiarach 1500/1500 ze słupkiem stałym tj. 13 sztuk elementów, przy założeniu połączeń kątowych na kołki, oraz zastosowaniu splitingu gwarantującego jakość przefrezowań wzdłużnych.

14. Oprogramowanie sterujące maszyną zawierające systemy produkowane przez firmę BAKO na podstawie danych importowanych on-line z oprogramowania zewnętrznego KLAES

Uwaga: Dodatkowe informacje o profilach systemów BAKO i wymaganiach dotyczących splitingu w siedzibie Zamawiającego

V. INNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Wszystkie urządzenia będące przedmiotem dostawy muszą być nowe oraz muszą posiadać wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające maszyny do obrotu i użytkowania, a także muszą spełniać parametry techniczne wyszczególnione w zapytaniu. Oferowane modele maszyn muszą być najnowsze (oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata).
 2. Cena wskazana przez oferenta musi zawierać także koszt:
  • dostawy urządzeń do siedziby Zamawiającego - miejscowość Szypliszki,
  • montażu i uruchomienie urządzenia,
  • szkolenia personelu Zamawiającego w miejscu uruchomienia.
 3. Minimalny okres gwarancji na urządzenie będące przedmiotem zamówienia wynosi 18 miesięcy. Gwarancja musi obejmować elementy elektryczne i mechaniczne. Min. limit roboczogodzin obejmujący gwarancję to 4464 h. Propozycję okresu gwarancji prosimy uwzględnić w ofertach – będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.
 4. Ustala się maksymalny czas dotarcia serwisu w razie wystąpienia awarii maszyny w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego na max 36 godzin. Propozycję warunków szybkości dotarcia serwisu prosimy uwzględnić w ofertach - będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.
 5. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin realizacji umowy (zrealizowanie przez wybranego oferenta zobowiązań dotyczących dostawy, montażu, uruchomienia urządzeń oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego) nie może przekroczyć dnia 30.06.2018 r. Propozycję terminu wykonania zamówienia w miesiącach od podpisania umowy prosimy uwzględnić w ofertach - będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia: 12.10.2017
 2. Ostateczny termin składania ofert: 14.11.2017 godz. 16.00.
 3. Ocena zebranych ofert i wybór najkorzystniejszej: w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu składania ofert).
 4. Zawarcie umowy z wybranym oferentem: w ciągu 10 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZACE POSTĘPOWANIA:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie załączników w postaci Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta (jeśli dotyczy) w języku innym niż polski. Pozostałe dokumenty, tj. formularz ofertowy i oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym muszą być sporządzone na załączonych formularzach.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających i/lub dodatkowych.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż akceptuje on warunki przedmiotowego postępowania oraz warunki dostawy w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą.
 5. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktycznym. W przypadku gdy informacje wskazane przez oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu umowy.
 6. Z wybranym oferentem Zamawiający zawrze umowę o dostawę urządzeń.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 8. Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają oferenta.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.
 10. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania.
 11. Termin związania ofertą musi wynosić minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu technicznego – specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne ze specyfikacją zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
 13. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności w zakresie wyjaśnienia kwestii dotyczących specyfikacji technicznej urządzeń i/lub sposobu kalkulacji ceny – w sytuacji powzięcia podejrzeń, iż cena wskazana przez Wykonawcę może być rażąco zaniżona.
 14. W przypadku nieudzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia wyjaśnień niewystarczających do przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Wykonawcę, iż cena nie jest rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.
 15. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 16. W ramach niniejszego postępowania nie przysługują oferentom żadne środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 17. W przypadku, gdy cena złożonej oferty będzie wskazana w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN po kursie średnim NBP – według Tabeli A kursów średnich NBP – z dnia wpłynięcia oferty. Otrzymana w ten sposób cena określona w PLN będzie podstawą oceny danej oferty w ramach kryterium cenowego.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Z postępowania wyłączone są podmioty, z którymi Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oświadczenie o braku w/w powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i musi być bezwzględnie złożone wraz z ofertą. Oferty, złożone bez przedmiotowego załącznika będą odrzucane.
3. Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego są: Tomasz Bartnik, Andrzej Kowalczuk i Grzegorz Michałowski. Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Andrzej Kowalczuk.
4. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. PŁATNOŚCI:

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe i częściowe. Płatność końcowa - po dostarczeniu i uruchomieniu urządzeń na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz faktury VAT końcowej rozliczającej zaliczki.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY I TREŚCI OFERTY:

1. Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. W formularzu ofertowym powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola. W szczególności oferta powinna:

 • być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy,
 • zawierać datę sporządzenia,
 • zawierać adres oferenta,
 • zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe , telefon i adres e-mail osoby wyznaczonej do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć:

 • specyfikację techniczno-użytkową z wyszczególnieniem wszystkich funkcji i możliwości dostarczanego urządzenia - może być w języku innym niż polski,
 • oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym z Zamawiającym,
 • dokument rejestrowy wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (jeśli dotyczy) - może być w języku innym niż polski.

3. Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią firmową oferenta i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

XI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty, kuriera, lub złożona osobiście - na adres Zamawiającego:

BAKO BARTNIK KOWALCZUK SPÓŁKA JAWNA
ul. 4 Sierpnia 4C
16-411 Szypliszki

lub wysłana na adres mailowy Zamawiającego: marek.wierzbinski@bako-okna.pl

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferty w formie elektronicznej należy składać w postaci skanów: wypełnionego formularza ofertowego oraz wymaganych załączników - w formacie PDF.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2017 r. o godzinie 16.00.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Ocena wstępna:

W ramach postępowania do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane jedynie oferty, które:

 • zostały złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;
 • zostały złożone wraz z wymaganymi załącznikami – oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz specyfikacją techniczno-użytkową dostarczanych urządzeń i/lub pełnomocnictwem do reprezentowania oferenta (jeśli dotyczy);
 • spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Oferty niespełniające tych wymogów zostaną odrzucone ze względów formalnych i nie będą rozpatrywane.

2. Ocena merytoryczna:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Metodologia przyznawania punktów (algorytm)

Waga

  1.

 Łączna cena netto

 Cof = (Cmin/Cofbad) x 60 pkt

 gdzie:

 Cof - cena najkorzystniejsza

 Cofbaf – cena oferowana netto badanej oferty

 Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa  netto

 60%

  2.

 Serwis

 Sof = (Smin/Sofbad) x 10 pkt

 gdzie:

 Sof – najszybsze dotarcie serwisu

 Sofbad – szybkość dotarcia serwisu badanej oferty

 Smin – szybkość dotarcia serwisu oferty, w której  zaoferowano najszybszy czas dotarcia serwisu (nie dłużej niż 36 godzin)

 

 10%

  3.

 Gwarancja

 Gof = (Gofbad/Gmax) x 10 pkt

 gdzie:

 Gof - gwarancja najdłuższa

 Gofbad – okres gwarancji badanej oferty (nie krótszy niż 18 miesięcy)

 Gmax – okres gwarancji oferty, w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (nie krótszy niż 18 miesięcy)

 

 10%

 

 4.

 

 Termin wykonania

 Tof = (Tmin/Tofbad) x 10 pkt

 gdzie:

 Tof - termin wykonania najszybszy

 Tofbad – termin wykonania zamówienia badanej oferty (w miesiącach od podpisania umowy, jednak nie dłuższy niż 30.06.2018)

 Tmin – termin wykonania zamówienia z oferty, w której zaoferowano najkrótszy termin (w miesiącach od podpisania umowy, jednak nie dłuższy niż 30.06.2018) ,

 20%

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej.

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W przypadku uzyskania przez oferentów identycznej liczby punktów elementem decydującym o wyborze usługodawcy będą brane pod uwagę aspekty środowiskowe tj. np. zużycie energii.

XIII. OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym postępowaniem prosimy o kontakt:

Andrzej Kowalczuk
andrzej.kowalczuk@bako-okna.pl
tel. +48 87 565 71 39

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Szypliszki, dnia 16.11.2017 r.

INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY W RAMACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/BAKO/2017 z dnia 12.10.2017 r., którego przedmiotem był zakup, dostawa i uruchomienie centrum obróbczego wielowrzecionowego do profilowania ram okien drewnianych o kształcie wielokątnym (KOD CPV: 42612000-9 – Centra obróbkowe), do dnia 14.11.2017 r. do godz. 16.00 wpłynęła jedna oferta, którą złożyła:

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Krze Duże 57a, 96-325 Radziejowice
NIP: 838-184-96-00

Data wpływu oferty: 13.11.2017 r.

Po dokonaniu weryfikacji jej prawidłowości pod względem kryteriów i spełnienia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nr 01/BAKO/2017 z dnia 12.10.2017 r., oferta ta została wybrana do realizacji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Wierzbiński

Wprowadzający: Marek Wierzbiński

Data modyfikacji: 2017-11-16

Opublikował: Marek Wierzbiński

Data publikacji: 2017-10-12

Rejestr zmian