Zapytanie cenowe i terminowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring terenu "Koszar" w Zambrowie

Data wydania 2017-10-09
Tytuł Zapytanie cenowe i terminowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring terenu "Koszar" w Zambrowie
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia RG.271.2.11.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2017-10-30

RG.271.2.11.2017

ZAPYTANIE CENOWE I TERMINOWE

Urząd Miasta Zambrów zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej i terminowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na monitoring terenu „Koszar” w Zambrowie.

 1. Opis zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na monitoring terenu „Koszar” w Zambrowie.

Projekt będzie obejmował obszar „Koszar” – oznaczony linią przerywaną na załączonej części mapy Zambrowa. Zamawiający zakłada, że monitoringiem objęte będą tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, tereny usług i przestrzeni publicznej wzdłuż ciągów ruchu pieszego.

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI MONITORINGU:

 • należy zaprojektować kamery o parametrach 4K i 25 klatek/sek.
 • kamery powinny być usytuowane w taki sposób aby zapewnić podgląd wszystkich ciągów pieszych z możliwością rozpoznawania osób,
 • cyfrowa archiwizacja obrazów w trybie ciągłym o parametrach 4K ≥ 25 klatek/sek. przez co najmniej  7 dni,
 • zabezpieczenie urządzeń rejestrujących obrazy przed ingerencją osób nieupoważnionych,
 • zabezpieczenie zarejestrowanych obrazów przed modyfikacją,
 • obraz przekazywany ze wszystkich kamer ma być wyświetlany w trybie rzeczywistym o parametrach 2K na ekranach w punkcie monitorowania, podgląd online przez obsługę wybranego obrazu na monitorze 4K,
 • system musi dawać możliwość zdalnego, ręcznego i automatycznego sterowania ruchem kamer i zmianą ogniskowych obiektywów,
 • poprawne działanie i funkcjonowanie przy oświetleniu dziennym i nocnym pochodzącym od istniejących lamp ulicznych oraz kamer z promiennikami IR,
 • możliwość dokonywania przez uprawnione osoby archiwizacji wybranych nagrań na nośnikach zewnętrznych oraz rejestrowanie osób, które zgrywały materiały i zakres danych jaki został zgrany,
 • możliwość prowadzenia ewidencji wejść do pomieszczenia serwerowni i podglądu kamer przez osoby uprawnione,
 • miejsce serwerowni oraz podglądu na terenie „Koszar”,
 • system powinien pozwalać również na łatwą rozbudowę dla potrzeb monitoringu,
 • zakres opracowania przewidzianego terenu do objęcia monitoringiem został określony w dołączonym załączniku graficznym.

 

 1. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca najpierw opracuje Koncepcję monitoringu, która będzie identyfikowała potrzeby, problemy i zawierała sposobów ich rozwiązania.

Koncepcja powinna zawierać:

 • określenie potrzeb;
 • koncepcje techniczne przedstawiające obszary monitorowane i obszary niemonitorowane oraz parametry operacyjne systemów nadzoru wizyjnego (wytyczne funkcjonalne);
 • rekomendacje techniczne i technologiczne;
 • specyfikacje techniczne urządzeń i robót;
 • ustalanie wstępnych kosztów zadania;
 • W opracowaniu koncepcji i projektu monitoringu należy wykorzystać potrzeby, wskazówki oraz dane dotyczące przestępczości na terenie „koszar” w Zambrowie.
 • Warianty budowy sieci monitoringowej na terenie „Koszar” w Zambrowie należy przedstawić w formie opisowej i graficznej.
 • Koncepcja jak i projekt musi zawierać wizualizację pola widzenia każdej kamery.
 • Wykonawca przedstawi do akceptacji koncepcje, a także ma obowiązek stawić się w siedzibie Zamawiającego i poprowadzić spotkanie konsultacyjne. Na spotkaniach konsultacyjnych Wykonawca musi przedstawić sieć monitoringu miejskiego w Zambrowie z wizualizacją pola widzenia każdej kamery.
 • Po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie wykonywanie projektu.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:

 • Projekty budowlane w 5 egz.
 • Projekty wykonawcze w 5 egz.
 • Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz.
 • Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w 2 egz.
 • Dokumentację ww. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz dodatkowo kosztorysy w formacie ath.

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Uzyskania i przygotowania wtórnika – aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych
 • Uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Planowany teren zagospodarowania zaznaczono na załączniku graficznym, teren położony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71242000-6  przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą terminową

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny oferty stanowić będzie cena, która powinna stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość usługi ze wszystkimi niezbędnymi kosztami wykonania projektu (m.in. mapa do celów projektowych, niezbędne uzgodnienia, w tym uzyskanie opinii konserwatorskiej) przy uwzględnieniu terminu wykonania.

 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów

 1. Cena - waga kryterium 80%
 2. Termin wykonania - waga kryterium 20%

 

Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Cena: C = Cmin / Cob x 80 pkt.

gdzie:

C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium;

Cmin – najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

Cob – cena ofertowa badanej oferty

80 pkt. – waga kryterium

 

Termin wykonania: T = Tob / Tn x 20 pkt.

gdzie:

T – liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium;

Tob – oferowany termin wykonania badanej oferty

Tn – najkorzystniejszy oferowany termin wykonania w ofertach

20 pkt. – waga kryterium

 

Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Lp = C + T

gdzie:

Lp – liczba przyznanych wykonawcy punktów;

C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium cena;

T – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium terminu wykonania;

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: do 30.10.2017r. w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, Fabryczna 3, pokój 225 lub fax 86 271 22 10 lub e-mail: um@zambrow.pl

 

 1. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 • w sprawie procedury należy porozumiewać się z Ewą Chojak UM Zambrów

tel. 86 271 22 10 w. 16 pok. 216 godz. 7.30 – 15.30

 • w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia z Włodzimierzem Łąką UM Zambrów

tel. 86 271 22 10 w. 44 godz. 7.30 – 15.30

 

W załączeniu: Mapa miasta z zaznaczonym terenem realizacji przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja

Korespondencja i zmiany

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chojak

Wprowadzający: Ewa Chojak

Data modyfikacji: 2017-11-09

Opublikował: Ewa Chojak

Data publikacji: 2017-10-09

Rejestr zmian