Zapytanie ofertowe - wyłonienie wykonawcy czterech basenów wodnych, płyty żelbetowej pod mobilne urządzenia do sortowania kruszywa naturalnego , utwardzenia terenu, studni głębinowej

Data wydania 2017-10-27
Tytuł Zapytanie ofertowe - wyłonienie wykonawcy czterech basenów wodnych, płyty żelbetowej pod mobilne urządzenia do sortowania kruszywa naturalnego , utwardzenia terenu, studni głębinowej
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-11-13

Siemiatycze Stacja, dn. 27.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA JAWNA

Aleja Wilanowska 87 lok. 11,

02-765 Warszawa

Regon: 147268473

NIP: 5213673197

 

              Adres do korespondencji:

              Siemiatycze Stacja

              Ul. Fabryczna 10

              17-300 Siemiatycze

 

E-mail:                      pyszko@pater.pl

Os. do kontaktu:        Krzysztof Pyszko tel. +48 668642511

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • budowa czterech basenów wodnych -żelbetowy ogrodzonych siatką plecioną o wymiarach:  długość: 50 m, szerokość: 13 m, głębokość: 3,5 m,
 • budowa płyty żelbetowej pod mobilne urządzenia do sortowania kruszywa naturalnego o  wymiarach: długość: 60 m, szerokość: 50 m,
 • utwardzenie terenu - drogi dojazdowej, wykonanie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 732 m²,
 • montaż studni głębinowej z osprzętem na głębokości nie mniejszej niż 20 m i wydajności nie mniejszej niż 8 m3/godz.

 

UWAGA. Wykonanie całości zgodnie z projektem zamieszczonym w załącznikach :

załącznik nr 3 opis wykonawczy

załącznik nr 4 detal konstrukcyjny

załącznik nr 5 mapa

załącznik nr 6 płyta żelbetowa

załącznik nr 7 zbiornik przekroje

Kod CPV

45000000-7

45262200-3

45233226-9

45240000-1

45262300-4

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Betonowanie

Termin realizacji zamówienia:

budowa płyty żelbetowej pod mobilne urządzenia do sortowania kruszywa naturalnego do 31-01-2018

pozostała część zamówienia do 31-03-2018

 

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru

Znaczenie

  Cena brutto

80%

  Gwarancja 

20 %

 

Kryterium Ceny brutto będzie oceniane wg wzoru :                   C=Cw/Cr x 80 % x 100

Gdzie:              Cw – wartość oferty najkorzystniejszej w zbiorze

                         Cr – wartość oferty rozpatrywanej

                         C – ilość punktów przyznana ofercie

 

Oferty wyrażone w walucie innej niż PLN będą przeliczane na złotówki po kursie średnim NBP z dnia ogłoszenia postępowania.

Kryterium Gwarancja będzie oceniane wg wzoru :     D = Dr/Dw x 20 % x 100

Gdzie:    Dw – okres gwarancji oferty najkorzystniejszej w zbiorze

                Dr – okres gwarancji rozpatrywanej oferty

                D – ilość punktów przyznana ofercie

 

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

Sn = C + D

Sposób przygotowania ofert:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu.
 2. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Formularz ofertowy należy wypełnić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania lub komputerze nieścieralnym atramentem.
 4. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden formularz ofertowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
 6. Do formularza ofertowego należy dołączyć przewidywany harmonogram prac.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 

Miejsce i termin składania ofert:

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Fabryczna 10, 17-300 Siemiatycze-Stacja, lub e-mailem na adres: pyszko@pater.pl
 • Termin składania ofert mija 13.11.2017 r.

 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających wyłącznie z oczywistych pomyłek w treści umowy, zmiany przepisów prawnych, a także dotyczących:

 • wysokości ceny w przypadku,
 • zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy przedmiotu umowy,
 • w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Ocena ofert i wyłonienie Wykonawcy zostanie dokonane do 15.11.2017 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub unieważnienia postępowania.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia.

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

załącznik nr 3 - Opis wykonawczy

załącznik nr 4 - Detal konstrukcyjny

załącznik nr 5 - Mapa

załącznik nr 6 - Płyta żelbetowa

załącznik nr 7 - Zbiornik przekroje

Siemiatycze Stacja, 15 listopada 2017

Informacja o wyniku postępowania

 

 

Dziękujemy za udział w ogłoszonym postępowaniu dotyczącym zamówienia na budowę czterech basenów wodnych, płyty żelbetowej, studni głębinowej, oraz drogi dojazdowej na terenie zakładu produkcyjnego ul. Fabryczna 10 Siemiatycze-Stacja, 17-300 Siemiatycze. Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę przedsiębiorstwa Budownictwo Drogowe „Jarpol" S.A. 04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 8/25.

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Rękawek

Wprowadzający: Marek Rękawek

Data modyfikacji: 2017-11-17

Opublikował: Marek Rękawek

Data publikacji: 2017-10-27

Rejestr zmian