Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 na zakup i montaż pionowego centrum obróbkowego

Data wydania 2017-11-03
Tytuł Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 na zakup i montaż pionowego centrum obróbkowego
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 1/11/2017
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-12-05

Czarna Białostocka, 03.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2017

Dotyczy: realizacji projektu pt. . „Wzrost konkurencyjności firmy SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w produkcji maszyn” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Numer wniosku: BPR.432.4.70.2017

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17

I. WPROWADZENIE:
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości zgodnie z zasadą konkurencyjności.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz

Adres: ul. Młynowa 57, 16-020 Czarna Białostocka

NIP: 5420107138, REGON: 050067100

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i montaż pionowego centrum obróbkowego – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2017, na potrzeby realizacji projektu pt.: Wzrost konkurencyjności firmy SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w produkcji maszyn”.

Model/typ maszyny powinien być fabrycznie nowy oraz innowacyjny i dostępny na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata licząc od daty złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć oryginalną kartę katalogową producenta maszyny wskazanej w złożonej przez niego ofercie.

Kod i nazwa CPV:

42600000-2  Obrabiarki

42630000-1  Obrabiarki do obróbki metali

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a wybranym Dostawcą i wskazany w umowie zawartej między Stronami.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do sprzedaży takich towarów jak maszyna określona w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane
z firmą SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-      posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

-      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencyjny: sakomet@vp.pl.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest: Kazimierz Sakowicz,  e-mail: sakomet@vp.pl, tel. +48 (85) 710 39 36.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/2017  na adres: SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz, ul. Młynowa 57, 16-020 Czarna Białostocka lub przesłać e-mailem na adres:  e-mail: sakomet@vp.pl.

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 05.12.2017 r. o godzinie: 23:59:59.

3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Młynowa 57, 16-020 Czarna Białostocka.

4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 2. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć kartę katalogową maszyny.

2. Do formularza oferty Oferent dołącza wypełnione i podpisane „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

XII. ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1. Oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału  w postępowaniu.

2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną  w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/11/2017 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.

4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

KRYTERIUM WAGA
Cena netto 30%
Okres gwarancji  20%
Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę 50%

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = [(Cn/Co) x 30%] x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres gwarancji na przedmiot zamówienia (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = [(Go/Gn) x 20%] x 100


gdzie:
Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”.

Przez kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę”  Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas reakcji serwisu (podany w przeliczeniu na pełne godziny – 1 godzina = 60 minut) liczony od momentu zgłoszenia awarii/usterki do momentu rozpoczęcia przez Serwisanta działań mających na celu usunięcia awarii/usterki i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę”  będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Ks = [(Sn/So) x 50%] x 100

gdzie:

Sn – najkrótszy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę

So – czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę zaproponowany w badanej ofercie

Ks – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę” .

 Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 K = Kc + Kg + Ks

gdzie:

K – liczba punktów w ocenie końcowej

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

Ks – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę” .

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

KRYTERIUM ROZTRZYGAJĄCE:

W przypadku uzyskania przez kilku Oferentów takiej samej liczby punktów w ocenie pod względem kryteriów punktowych, o wyborze oferty decydowała będzie liczba punktów uzyskana w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii przez maszynę podane w Watach)”.

Przez kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )” Zamawiający rozumie określone przez Oferenta zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną (w Watach) dla oferowanej maszyny podane w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena w ramach kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )” (Kz) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kz = [(Zmin/Zo) x 10%] x 100


gdzie:
Zmin – najniższe zużycie energii (w Watach) – suma dla oferowanej maszyny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Zo – zużycie energii (w Watach) – suma dla oferowanej maszyny zaproponowane w badanej ofercie;
Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])”.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

a) w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie  z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron Umowy;

c) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 XVI. INFORMACJA DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:

1. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego: www.sakomet.pl oraz w module Przetargi na stronie internetowej: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/.

2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o jego wynikach w formie pisemnej.

3. Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona w module Przetargi na stronie internetowej: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/, oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.sakomet.pl.

4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.

5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Kazimierz Sakowicz

                                                                                                                                                  Właściciel

                                                                                                                                 

Czarna Białostocka, 12.12.2017 r.

SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz

ul. Młynowa 57

16-020 Czarna Białostocka

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 z dnia 02.11.2017 r.

Dotyczy realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w produkcji maszyn” zgłoszonego do dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Numer wniosku: RPPD.01.03.01-20-0194/17

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17

Niniejszym informuję, iż do momentu zamknięcia konkursu ofert, tj. do dnia 05.12.2017 r. do godziny 23:59:59 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 wpłynęła jedna oferta od firmy:

Abplanalp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

NIP: 521-008-14-09, REGON: 011076925, KRS: 0000208646

Data wpływu oferty: 28.11.2017 r. - oferta wpłynęła e-mailem o godzinie: 14:28.

Wartość oferty: 291 690,00 PLN netto

Oferta firmy Abplanalp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełniła wymogi formalne i została oceniona pod względem kryteriów merytorycznych uzyskując 100 punktów w ocenie pod względem kryteriów merytorycznych. Oferta została przez Komisję uznana za najkorzystniejszą. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 Z poważaniem

Kazimierz Sakowicz

Właściciel

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Sakowicz

Wprowadzający: Ewa Sakowicz

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Ewa Sakowicz

Data publikacji: 2017-11-04

Rejestr zmian