Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

Tytuł Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W trakcie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach realizacji Projektu

Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

 

Zamówienie realizowane w zakresie umowy nr:UDA-RPPD.05.03.01-20-0125/16-00

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"

 1. Bukowskiego 4

15-066 Białystok

Numer telefonu/Fax – 85 732 23 45

E-mail: biuro@jasnycel.pl

NIP – 5422692744

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Anna Waśko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

tel./fax 85-732-23-45

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia planowana jest termomodernizacja budynku użytkowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku, obejmująca rozwiązania techniczne podnoszące efektywność energetyczną budynku.

Kategoria ogłoszenia:

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia:

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: podlaskie Powiat: miasto Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia:

Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku, obejmująca następujące rozwiązania techniczne podnoszące efektywność energetyczną budynku:

 • docieplenie przegród zewnętrznych:
  • stropu styropapą gr. 21 cm i λ=0,038 W/m∙K;
  • ścian nadziemia płytami styropianowymi gr. 15 cm i λ=0,036 W/m∙K;
  • ścian podziemia płytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm i λ=0,035 W/m∙K;
 • zastąpienie wentylacji grawitacyjnej mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła;
 • modernizację instalacji c.w.u. oraz c.o. poprzez wymianę rur i armatury oraz grzejników;
 • wymianę oświetlenia wbudowanego starego typu (221 szt. żarówek/jarzeniówek) na nowe energooszczędne typu LED,
 • montaż na dachu budynku elektrowni PV.

Opis planowanych prac zawiera Zał. nr 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia.

Gwarancja i rękojmia:

Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 m-cy

Wymagany minimalny okres rękojmi: 60 m-cy od daty ostatecznego przekazania.

 

Kod CPV:

45000000-7

Nazwa kodu CPV:

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

45111200-0 Roboty ziemne

45262500-6 Roboty murowe

4521000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Docieplenie budynku

45410000-4 Tynkowanie

45261400-8 Docieplenie stropodachu

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45261320-3 Kładzenie rynien

44212310-5 Rusztowania

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kładzenie płytek

45442100-8- Roboty malarskie

45262000-1 Roboty posadzkowe - okładziny schodów zewnętrznych

4531000-3 Roboty instalacji elektrycznych – instalacja odgromowa

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – wymiana opraw oświetleniowych

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45310000-3 Rozdzielnice

45310000-3 Instalacja fotowoltaiczna

45310000-3 Instalacja odgromowa

45310000-3 Badania i pomiary

Harmonogram realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać do dnia 29.06.2018 r.

 

Termin ważności oferty: min. 30 dni od daty otwarcia ofert.

Załączniki:

 • Zał. nr 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia;
 • Zał. nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy;
 • Zał. nr 3 - Wzór formularza ofertowego;
 • Zał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych;
 • Zał. nr 5 - Wykaz osób;
 • Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań;

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie określa tego warunku;

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca spełni warunek:


- jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na realizacji kompleksowych prac termo modernizacyjnych związanych min. z ociepleniem ścian zewnętrznych, ociepleniem dachu oraz modernizacją instalacji budynku o wartości łącznie brutto co najmniej 650 000,00 zł. każda.


Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek:


jeżeli do wykonania niniejszego zamówienia wyznaczy osobę kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, w tym kierowanie, co najmniej dwiema robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, których przedmiotem była realizacja kompleksowych prac termo modernizacyjnych związanych min. z ociepleniem ścian zewnętrznych, ociepleniem dachu oraz modernizacją instalacji budynku.

Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394);

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie określa tego warunku;

Warunki zmiany umowy:

Warunki zmiany umowy § 14 - Zmiany umowy - istotnych postanowień umowy:

 

 1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, chyba że:

1) zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy, i dotyczą następujących zmian przewidzianych w zapytaniu ofertowym:

 1. a) zmiana osoby wskazanej w ofercie do pełnienia funkcji kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych lub nie wywiązywania się przez nią z obowiązków, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniała wymagania dla tej osoby określone w Zapytaniu ofertowym;
 2. b) dostosowania Dokumentacji Technicznej do zasad wiedzy technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy; w przypadku konieczności zmiany pozwolenia na budowę Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do wystąpienia o jego zmianę;
 3. c) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
 4. d) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
 5. e) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 6. f) zmian formalno-organizacyjnych Stron;
 7. g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. Cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę;
 8. h) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
 9. i) gdy zachodzi konieczność zmiany w zakresie Podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego;
 10. j) wydłużenie terminu płatności;
 11. k) jeżeli nastąpi taka zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzaniem zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 2. b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 3. c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

 1. a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 2. b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

 1. Strony zgodnie oświadczają, że pomimo ustalenia w § 9 Umowy wynagrodzenia ryczałtowego, dopuszczają możliwość zmian Umowy dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy (tj. zamówienia prac dodatkowych, wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy, bądź rezygnacji przez Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy, które w toku realizacji Umowy okazały się zbędne) oraz spowodowane powyższym zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. W przypadku zmian Umowy wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 2, które stanowią zmiany istotne w rozumieniu postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zmiana dokonana w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie musi spełniać przesłanki określone w ust. 1 powyżej.
 2. W przypadku dokonania zmiany Umowy, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2, 3 i 5, Umowy polegającej na zamówieniu dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy, podstawę do obliczenia zmian w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowić projekt dodatkowy lub rysunki dodatkowe oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorys dodatkowy opracowany przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych zawartych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy. A jeżeli brak w Kosztorysie ofertowym odpowiadających robotom cen jednostkowych, przez interpolację cen jednostkowych robót podobnych albo, gdy i to jest niemożliwe dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia Kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD, a gdy tam ich nie ma INTERCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub udokumentowane rozeznanie rynku, gdy brak niezbędnych cen z SEKOCENBUD lub INTERCENBUD.
 3. W przypadku zmian określonych w ust. 2 polegających na ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy, podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie Wynagrodzenie w kwocie określone w § 9 Umowy, jako kwota proporcjonalna do procenta faktycznie wykonanych prac w ramach Przedmiotu Umowy po dokonaniu zmiany.
 4. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust.1 będzie miało wpływ na termin wykonania Umowy termin ten może ulec zmianie o uzasadniony technicznie i organizacyjnie czas wykonania robót lub odpowiednio usunięcia przeszkody ich wykonania.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 2. wypełniony i podpisany druk formularza oferty - wzór zał. nr 3;
 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 4. pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy (tylko jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru).
 5. wykaz wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego;
 6. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego;
 7. oświadczenie o braku powiązań zgodnie z zał. nr 6;

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryteria wyboru i oceny ofert:

 

Cena 100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

 

 • C - kryterium Cena - znaczenie - 100%

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 punktów.

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena (C) będą liczone w następujący sposób:

Cena minimalna brutto

                C = --------------------------------------- x 100 [pkt.]

Cena oferty badanej brutto

 

Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 100%

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia otwarcia ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent w z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczałt.

Wykluczenia:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
 3. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
 • w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
 • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o braku powiązań zgodnie z zał. nr 6;
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
 5. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL" ul. Bukowskiego 4, 15-066 Białystok – Sekretariat;
 2. Oferta powinna być oznakowana następująco:

Termomodernizacja Budynku

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego najpóźniej do dnia 16.10.2017 r do godz. 10:00

Otwarcie ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL", ul. Bukowskiego 4, 15-066 Białystok.
 2. Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 5. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle na pisemny wniosek wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert.
 6. Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
 2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 4. pieniądzu;
 5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 6. gwarancjach bankowych;
 7. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wskazany przez zamawiającego.
 10. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
 11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
 12. Zamawiający wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.
 13. Kwota, o której mowa w pkt 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

Zastrzeżenia:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL", ul. Bukowskiego 4, 15-066 Białystok do żadnego określonego działania.
 2. Opublikowanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL", ul. Bukowskiego 4, 15-066 Białystok do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL", ul. Bukowskiego 4, 15-066 Białystok do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL", ul. Bukowskiego 4, 15-066 Białystok nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL", Bukowskiego 4, 15-066 Białystok zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części treści zapytania ofertowego.
 5. W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h (Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). W przypadku celu tematycznego udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. a - f lub i - l (w/w Wytycznych) jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie).
 6. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 t.j.).

 

Korespondencja i zmiany

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Waśko

Wprowadzający: Anna Waśko

Data modyfikacji: 2017-10-23

Opublikował: Anna Waśko

Data publikacji: 2017-09-28

Rejestr zmian