Kompleksowe prowadzenie trzech kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube poświęconych Wschodniemu Szlakowi Rowerowemu Green Velo

Data wydania 2017-07-14
Tytuł Kompleksowe prowadzenie trzech kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube poświęconych Wschodniemu Szlakowi Rowerowemu Green Velo
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia EST-III.052.1.6.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-07-20

Białystok, 14.07.2017 r.

EST-III.052.1.6.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 A.Opis zadania
Przedmiot zamówienia dotyczy kompleksowego prowadzenia trzech kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube poświęconych Wschodniemu Szlakowi Rowerowemu Green Velo z proporcjonalnym uwzględnieniem każdego z pięciu województw przez które przebiega szlak, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1.

B.Istotne postanowienia przyszłej umowy
Istotne postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

C.Kryteria wyboru oferty
1.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% łączna cena oferty brutto (na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.

D.Warunki uczestnictwa w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (lub w przypadku usług ciągłych – wykonuje) co najmniej trzy zamówienia na usługi w zakresie prowadzenia kanałów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 4, podając opis przedmiotu wykonanej usługi, wartość, datę zakończenia realizacji usługi, odbiorcę usługi z załączeniem dowodów w postaci skanów: zaświadczeń, referencji, listów polecających itp. określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie.

E. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: bozena.pogorzelska@wrotapodlasia.pl, liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1.Termin złożenia oferty: do dnia 20 lipca 2017 roku do godz. 10:00.
2.Kompletna oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
3.Ewentualne zapytania proszę kierować do: Bożena Pogorzelska (85) 6654-485.

E.Uwagi
1.Termin ważności ofert powinien być nie krótszy niż 30 dni. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
2.Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
3.Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.
4.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
5.Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania droga elektroniczną.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.
7.Unieważnienie może nastąpić, w szczególności w następujących przypadkach, gdy:
a)powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
d)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą złożenie zamówienia.

24.07.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu na Kompleksowe prowadzenie trzech kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube poświęconych Wschodniemu Szlakowi Rowerowemu Green Velo z proporcjonalnym uwzględnieniem każdego z pięciu województw, przez które przebiega szlak”.

Informujemy, iż w postępowaniu złożyły swoje oferty 2 podmioty:

  1. PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, Warszawa
  2. Fundacja im. Bernardo Morando, Zamość

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska
– cena oferty 15.463,50 zł brutto.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Laskowska

Wprowadzający: Monika Laskowska

Data modyfikacji: 2017-07-24

Opublikował: Monika Laskowska

Data publikacji: 2017-07-14

Rejestr zmian