Wykonanie opracowania merytorycznego, graficznego, tłumaczenia, składu, przygotowania do druku materiałów promocyjnych województwa podlaskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data wydania 2017-07-05
Tytuł Wykonanie opracowania merytorycznego, graficznego, tłumaczenia, składu, przygotowania do druku materiałów promocyjnych województwa podlaskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia EST-III.065.4.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-07-12

Białystok,  dnia 05. 06. 2017 r.

EST-III.065.4.2017

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie opracowania merytorycznego, graficznego, tłumaczenia, składu, przygotowania do druku materiałów promocyjnych województwa podlaskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.


A.Opis zadania
Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania merytorycznego treści 6 nowych folderów tematycznych w 4 wersjach językowych oraz mapy „Odkryj Podlaskie” ze szlakami turystycznymi województwa podlaskiego obejmującej jednocześnie 4 wersje językowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sią w załączniku nr 1.


B.Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy liczonych od dnia następnego. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


C.Istotne postanowienia przyszłej umowy
Istotne postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


D.Kryteria wyboru oferty
1.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% łączna cena oferty brutto (na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.


E.Warunki uczestnictwa w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (lub w przypadku usług ciągłych – wykonuje) co najmniej:
- 3 usługi obejmujące opracowanie tekstów, opracowanie graficzne, łamanie tekstów, przygotowanie do druku wydawnictwa (o wartości min. 8 000 zł brutto każda usługa),
- 3 usługi polegające na opracowaniu, redagowaniu map turystycznych o wartości min. 3 000 zł brutto każda usługa)
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą realizować przedmiotowe zamówienie, spełniających co najmniej następujące warunki:
•grafik – posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac graficznych
i obróbce zdjęć,
•autor - redaktor- posiadający 2 letnie doświadczenie w pisaniu tekstów promocyjnych
o tematyce turystycznej
•kartograf – posiadający 2 letnie doświadczenie w opracowaniu, redagowaniu map turystycznych
•grafik –posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w usługach DTP.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług muszą posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także niezbędne do zakresu wykonywanych przez nie czynności.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden
z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 1.
4.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.


F.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.Wykaz głównych usług – oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Wykaz zamówień (usług) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów w postaci skanów: zaświadczeń, referencji, listów polecających itp. określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
2.Wykaz osób – oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.


G.Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
1.Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres monika.laskowska@wrotapodlasia.pl. Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Termin złożenia oferty: do dnia 12.07.2017 do godz. 10:00.
3.Kompletna oferta powinna zawierać:
1)Wypełniony Formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania (skan podpisanego formularza).
2)Wykaz głównych usług – oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (skan podpisanego oświadczenia).
3)Wykaz osób – oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego (skan podpisanego oświadczenia).
4)Dowody w postaci skanów: zaświadczeń, referencji, listów polecających itp. określających czy usługi zostały wykonane należycie
4.Ewentualne zapytania proszę kierować do:
1) Pani Moniki Laskowskiej – tel. 85 66 54 489

H.Uwagi
1.Termin ważności ofert powinien być nie krótszy niż 60 dni. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
2.Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
3.Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
4.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
5.Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.
7.Unieważnienie może nastąpić, w szczególności w następujących przypadkach, gdy:
a)powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
d)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą złożenie zamówienia.

Specyfikacja

Korespondencja i zmiany

12.07.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania

 

Dziękujemy za udział w postepowaniu na „Wykonanie opracowania merytorycznego, graficznego, tłumaczenia, składu, przygotowania do druku materiałów promocyjnych województwa podlaskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”.

Informujemy, iż w postepowaniu wzięły udział 4 podmioty.

Oferty zostały złożone przez następujących wykonawców:

  1. ADAH ADVERTISING SP. Z O.O. Warszawa
  2. EURO PILOT SP. Z O.O. Warszawa
  3. AMISTAD Z O.O. Kraków
  4. Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” S.C. Lubliniec

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AMISTAD  SP. Z O.O. z Krakowa – cena oferty 35 055 zł brutto.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Laskowska

Wprowadzający: Monika Laskowska

Data modyfikacji: 2017-07-12

Opublikował: Monika Laskowska

Data publikacji: 2017-07-05

Rejestr zmian