Zakup aktualizacji do Barracuda Spam & Virus Firewall

Data wydania 2017-07-13
Tytuł Zakup aktualizacji do Barracuda Spam & Virus Firewall
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DSI-I.1333.19.2017
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-07-18

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego używa Urządzenia Barracuda Spam&Virus Firewall model 400 (Nr.ser. BAR-SF-664329) do ochrony antywirusowej oraz antyspamowej 5000 skrzynek serwera pocztowego. Zwracamy się z zapytaniem ofertowym polegającym na zakupie rocznej aktualizacji do tego systemu, zakup obejmuje również dwa serwisy EU, IR w ramach których dostępne będzie całodobowe wsparcie techniczne 24/7 od producenta, gwarancja dla urządzenia na 1 rok realizowana w opcji Next Business Day oraz aktualizacja baz sygnatur wszystkich modułów.

Obecnie używana przez nas licencja wygasa dnia 06.08.2017 r tak wiec zakupione aktualizacje powinny być aktywowane na okres jednego roku od dnia 07.08.2016 r.

Inne ustalenia:

  1. Kryterium wyboru oferty stanowi - 100% cena. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza oraz spełnienie terminu dostawy licencji do siedziby Zamawiającego na ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
  2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy wraz z pieczątką imienną. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.
  4. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach gdy:
  • powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
  • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Do zapytania ofertowego jako Załącznik nr 2 dołączony został projekt umowy, która będzie podpisana z wyłonionym Wykonawcą. 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 18.07.2017 r. do godziny 10:00 na adres wojciech.nietupski@wrotapodlasia.pl.

Oferta powinna być skanem w postaci pliku pdf wypełnionej tabeli z Załącznika Nr 1, posiadającej pieczątkę firmową oraz podpis osoby upoważnionej wraz z pieczątką imienną.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Wojciechem Nietupskim tel. (85) 66 54 496 lub Panem Andrzejem Kazberukiem tel (85) 66 54 494  lub zapytanie na wymieniony wyżej adres e-mail.

Zaznaczamy że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w myśl ustawy PZP.

Zamawiajacy nie dopuszcza ofert częściowych.

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Specyfikacja

Informujemy, że postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy:

IKARIA Sp. z o.o., ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Nietupski

Wprowadzający: Wojciech Nietupski

Data modyfikacji: 2017-07-18

Opublikował: Wojciech Nietupski

Data publikacji: 2017-07-13

Rejestr zmian