Zapytanie ofertowe dotyczace wymiany istniejących okien oddymiających zainstalowanych w głównej klatce schodowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Tytuł Zapytanie ofertowe dotyczace wymiany istniejących okien oddymiających zainstalowanych w głównej klatce schodowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia PPOŻ.255.12.2017
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2017-07-12

 

                                                                                                                                                                                                         Białystok, 06.07.2017 r.

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
PPOŻ.255.12.2017


Zapytanie ofertowe (2)

Wobec unieważnienia postępowania nr PPOŻ.255.7.2017 z dnia 18.05.2017r. ponownie zapraszam do złożenia oferty na wymianę istniejących okien oddymiających zainstalowanych w głównej klatce schodowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

A) Opis zadania
1. W zakres zapytania ofertowego wchodzą następujące elementy:
a) odłączenie od instalacji, demontaż i utylizacja istniejących okien oddymiających głównej klatki schodowej;
b) dostawa, montaż, podłączenie do instalacji nowych okien oddymiających, w tym wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej i sterującej oraz wykonanie pomiarów instalacji;
c) integracja nowych okien oddymiających z istniejącą centralą pożarową, w tym podłączenie systemu sterowania oknami do centrali, zaprogramowanie centrali zgodnie z wymogami scenariusza pożarowego, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego lub wytycznymi Zamawiającego;
d) przeprowadzenie sprawdzenia poprawności działania systemu oddymiania w budynku (obie klatki schodowe).
2. Wymagania, rodzaj i parametry okien oddymiających:
a) powierzchnia czynna oddymiania okien – min. 3,0 m2;
b) okna powinny posiadać zintegrowane zestawy napędowe i systemy sterowania podłączone do istniejącej centrali pożarowej Mercor 9705;
c) okna powinny być wykonane z aluminium i spełniać obowiązujące warunki techniczne w zakresie izolacyjności termicznej;
d) okna powinny być dopasowane do istniejącego otworu okiennego; podziały szklenia – należy dostosować do istniejących elementów budowlanych, wg propozycji Wykonawcy;
e) okna oddymiające powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać wymagane przepisami dokumenty;
f) montaż i wykonanie instalacji powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia potwierdzone dokumentem wydanym przez dostawcę systemu, producenta lub inną upoważnioną jednostkę;
g)  montaż i instalacja okien powinna być potwierdzona protokółem montażu, instalacji;

B) Inne ustalenia

1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczłtowej z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Oferenci dokonają wizji lokalnej i obmiaru na potrzeby sporządzenia oferty. Wizja lokalna powinna być potwierdzona przez Zamawiającego, a potwierdzenie  dołączone do oferty.
3. Wykonawca samodzielnie wyliczy ilości i dokona obmiarów robót, materiałów i sprzętu niezbędnych do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona oględzin i pomiarów z natury, zachowa istniejace lub zaproponuje nowe podziały szklenia, dobierze ten sam kolor stolarki oraz dopasuje nowe okna oddymiające do istniejącego otworu.
5. Oferowana kwota ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem wszystkich, niezbędnych robót związanych z realizacją prac opisanych w cz, A, w tym wykonanie niezbędnych prac i dostawy urządzeń w zakresie instalacji elektrycznych, prac towarzyszących i robót tymczasowych (transport, roboty pomiarowe, zabezpieczające) oraz wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, obejmuje usunięcie ewentualnych uszkodzeń posadzki,  tynku lub powłoki malarskiej ścian, zawiera  niezbędny montaż obróbek, akcesoriów i elementów wykończeniowych a także prace rozbiórkowe, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów stolarki budowlanej  i pozostałych materiałów rozbiórkowych.
6. Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadać deklaracje zgodności, niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.
7. Wykonywanie prac nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu a także utrudniać komunikacji. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oznakuje i zabezpieczy teren prowadzonych prac.
8. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
9. Wykonawca powinień posiadać ubezpieczenie ogólne od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 50 000 zł.
10. Gwarancja na wykonane prace i użyte materiały:  60 miesięcy.
11. Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałówo oraz protokóły z montażu i instalacji, a także protokół ze sprawdzenia poprawności działania systemu oddymiania w budynku. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.
12. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do zapytania ofertowego powinny być zgłoszone przez  Wykonawcę w fazie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, co do jego kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.
13. Oferty niekompletne w zakresie wymagań, o których mowa w cz.E pkt c do e będą przez Zamawiającego odrzucane jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

C) Kryterium oceny ofert

-  cena 100% (przy spełnieniu oczekiwań Zamawiającego)

D) Terminy

Wymagany termin wykonania prac: do 30.10.2017 r.
Termin złożenia oferty: 12.07.2017. (środa) do godz. 12.00
Termin płatności faktury: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

E) Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe - okna oddymiające” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pok. nr 605
z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. 
Do oferty proszę dołączyć:
a) dane rejestrowe Wykonawcy,
b) referencje potwierdzające fachowość i rzetelność  wykonywania czynności objętych zapytaniem,
c) wyliczenie współczynnika przenikalności cieplnej dla całego wyrobu oraz powierzchni czynnej oddymiania – dot. kompletu okien oddymiających,
d) aprobata techniczna lub inny dokument odniesienia na zaproponowany system okien oddymiających,
e) potwierdzenie dokonania oględzin, wizji lokalnej,
f) kopia polisy ubezpieczenia ogólnego od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 50 000 zł.

Osoby do kontaktu: 
- Zbigniew Chrzanowski  – tel. 600 307 014; 
- Tomasz Greś    – tel. 609 096 310; 
- Mirosław Jakimowicz  – tel. 609 970 127.

 

„ Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  wymianę istniejących okien oddymiających zainstalowanych w głównej klatce schodowej w budynku UMWP położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1  najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Fire And Gas M.Godlewski, R.Busłowski spółka akcyjna; 15-399 Białystok ul. Składowa 12.
Całkowita kwota brutto (z podatkiem VAT) wynagrodzenia  wynosi : 37 500,00 zł   (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy pięćset 00/100).”

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2017-07-06

Rejestr zmian