Organizacja cyklu 3 konferencji związanych z informatyką w rolnictwie pt. „Praktyczne zastosowanie informatyki w rolnictwie”.

Tytuł Organizacja cyklu 3 konferencji związanych z informatyką w rolnictwie pt. „Praktyczne zastosowanie informatyki w rolnictwie”.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-02-15

        

*Zmiana zapytania ofertowego - 12 lutego 2018 r.*

Informujemy, że w wyniku ponownej weryfikacji treści postępowania wprowadzono zmiany w zakresie terminu przedkładania do akceptacji materiałów (zmiana została oznaczona kolorem). Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Białystok, 8 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Województwo Podlaskie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
NIP 542-25-42-016
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 1. Nazwa zadania: Organizacja cyklu 3 konferencji związanych z informatyką w rolnictwie
  „Praktyczne zastosowanie informatyki w rolnictwie”.

 

 1. Grupa docelowa: osoby z terenu województwa podlaskiego, ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja 3 konferencji
  „Praktyczne zastosowanie informatyki w rolnictwie”, zgodnie z poniższymi założeniami.
 • Miejsce i czas wykonania przedmiotu zamówienia:
 • Powiat łomżyński w dniu 23.02.2018 r.
 • Powiat bielski w dniu 02.03.2018 r.
 • Powiat suwalski w dniu 09.03.2018 r.
 • W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
 • opracowania wzorów dokumentów: formularza zgłoszeniowego, listy obecności, ankiety ewaluacyjnej oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego,
 • przeprowadzenia rekrutacji uczestników konferencji, czego efektem ma być uczestnictwo min. 60 osób z grupy docelowej, wskazanej w pkt. 3, na każdym ze spotkań – łącznie 180 osób z grupy docelowej (rekrutacja nastąpi za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych- opis sposobu rekrutacji musi zostać udokumentowany i przedstawiony ze sprawozdaniem),
 • zapewnienia sal wykładowych w miejscowościach i w terminach wskazanych w pkt. 4 ust. 1, posiadających co najmniej 60 miejsc siedzących, nagłośnienie oraz odpowiedni sprzęt multimedialny do wyświetlenia prezentacji,
 • opracowania programu spotkań, który będzie obliczony na 6 h zegarowych i poruszał następujące zagadnienia:
 • przykłady praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w rolnictwie,
 • analiza zapotrzebowania rolnictwa na systemy informatyczne,
 • drony w rolnictwie,
 • wykorzystywanie automatyki w gospodarstwie rolnym,
 • efektywność i optymalizacja produkcji rolnej przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych w uprawach rolnych i hodowli zwierząt,
 • rolnictwo precyzyjne (opryski, zasiewy, ergonomika zasiewu, urządzenia mobilne)
 • przedstawienia w/w programu do akceptacji Zamawiającego w terminie umożliwiającym sprawne zorganizowanie poszczególnych edycji konferencji,
 • nawiązania współpracy z właściwymi instytucjami, organizacjami, jak też ekspertami celem ułożenia i realizacji programu konferencji (w przypadku, gdy do osiągnięcia celów konferencji niezbędne będzie opłacenie ekspertów lub zwrot kosztów ich dojazdu, noclegu, Wykonawca zapewni je w ramach wynagrodzenia określonego w swojej ofercie),
 • zapewnienia prelegentów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu spotkań szkoleniowych zgodnych z zakresem tematycznym konferencji,
 • zapewnienie materiałów konferencyjnych wszystkim uczestnikom spotkania (notes, długopis, teczka, ankieta ewaluacyjna),
 • zapewnienia osoby prowadzącej konferencję, której zadaniem będzie:
 • przywitanie uczestników,
 • inicjowanie, animowanie i moderowanie dyskusji,
 • podsumowanie i wnioski,
 • zapewnienia min. 2 osób do obsługi konferencji, których zadaniem będzie:
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
 • rejestrowanie uczestników szkolenia na listach obecności oraz sprawdzania formalności związanych ze zgłoszeniami,
 • obsługa punktu informacyjnego,
 • moderowanie i aktywizowanie dyskusji, jak też notowanie najważniejszych wniosków,
 • zebranie wypełnionych ankiet ewaluacyjnych od uczestników,
 • zarządzanie projektorem multimedialnym oraz sprzętem konferencyjnym,
 • dopilnowanie, aby na konferencji i w prezentacjach nie było lokowania nazw instytucji, organizacji (nie dopuszcza się rozstawiania ścianek reklamowych, rozwieszania plakatów, rozdawania ulotek itp.),
 • pozostawanie w gotowości do realizowania drobnych uzgodnień przez cały okres trwania szkolenia, jak też od godz. 7:30 w dniu szkolenia,
 • zapewnienia uczestnikom szkolenie wyżywienia w formie bufetu szwedzkiego w skład którego wejdzie:
 • bufet kawowy: kawa, herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach do wyboru), adekwatna ilość cukru, cytryn pokrojonych w plasterki, mleka do kawy, woda mineralna w butelkach (gazowana i niegazowana) - co najmniej 250 ml/os, sok owocowy 100 % (min. 3 rodzaje, uzupełniany w sposób ciągły), ciastka i/lub ciasto, owoce świeże – o łącznej wadze nie mniejszej niż 10 kg.
 • zapewnienia niezbędnej ilości naczyń, sztućców, zastawy stołowej, półmisków, serwetek, obrusów pojemników na śmieci i odpadki i innego niezbędnego wyposażenia (nie dopuszcza się wykorzystania naczyń jednorazowych) - Wykonawca zadba o higieniczne i estetyczne podanie posiłków zgodnie z przyjętymi standardami,
 • zapewnienia odpowiedniej wizualizacji na dokumentach oraz informowania o źródle finansowania.
 • Rozliczenie:

Wykonawca po zakończonych konferencjach zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania
z realizacji przedmiotu zamówienia w tym również wykonanie raportu z zebranych ankiet ewaluacyjnych i przedstawienia go Zamawiającemu wraz z niezbędnymi załącznikami najpóźniej 14 dni po ostatniej konferencji (tj. 23.03.2018 r.)

 • Informacje dodatkowe:
 • miejsce i terminy realizacji konferencji mogą ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego,
 • zagadnienia tematyczne mogą ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego,
 • niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane w porozumieniu z Wykonawcą,
 • w prezentacjach oraz podczas trwania konferencji nie dopuszcza się lokowania marek instytucji, organizacji (nie dopuszcza się rozstawiania ścianek reklamowych, rozwieszania plakatów, rozdawania ulotek itp.),
 • konferencja (w tym prezentacja) nie mogą mieć charakteru reklamy firm zajmujących się sprzedażą systemów informatycznych, w przypadku pytań o konkretne przykłady systemów lub narzędzi informatycznych należy podać nie mniej niż 2 marki lub firmy produkujące narzędzia lub systemy informatyczne, aby nie zaburzać uczciwej konkurencji,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej,
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
  w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą,
 • Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i kar, wypowiedzieć umowę, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
 1. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto.

W ofercie proszę podać cenę brutto za całe zlecenie uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu dołączonym do niniejszego
postępowania w terminie do dnia 15.02.2018 roku na adres: rolnictwo@wrotapodlasia.pl

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 • Dane identyfikujące oferenta (nazwę adres, NIP),
 • Wszystkie informacje wskazane w formularzu ofertowym,
 • Wartość oferty netto/ brutto z podaniem wartość podatku VAT.
 1. Informacja na temat odrzucenia oferty.

Oferta będzie podlegała odrzuceniu w przypadku gdy:

 • nie będzie zawierała wszystkich informacji wymaganych w formularzu ofertowym.
 • oferta została złożona po terminie składania ofert
 1. Określenie składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy
 2. Formularz ofertowy

Specyfikacja

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na organizację cyklu 3 konferencji związanych z informatyką w rolnictwie pt. „Praktyczne zastosowanie informatyki w rolnictwie” ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Muszyc

Wprowadzający: Marcin Muszyc

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Marcin Muszyc

Data publikacji: 2018-02-08

Rejestr zmian