Organizacja spotkań dotyczących Green Velo, wykonanie certyfikatów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz tabliczek informacyjnych

Tytuł Organizacja spotkań dotyczących Green Velo, wykonanie certyfikatów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz tabliczek informacyjnych
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia EST-III.052.1.4.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-09-28

EST-III.052.1.4.2017

Ogłoszenie

 

I. Zamawiający:

 

Województwo Podlaskie

  1. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-8888 Białystok

NIP 542-25-42-016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

II. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkań dotyczących Green Velo, wykonanie certyfikatów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz tabliczek informacyjnych – SOPZ stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, który prowadzi właściwy miejscowo marszałek województwa.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotu zamówienia.

V. Kryterium wyboru:  100% cena. O wyborze oferty decyduje najniższa cena brutto. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.

VI. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie należy wysyłać na adres e-mail: izabela.kononczuk@wrotapodlasia.pl.

Termin składania ofert: do dnia 28.09.2018 r. do godz. 9.00. Oferty złożone po wskazanym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

VIII. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

IX. W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się drogą elektroniczną: izabela.kononczuk@wrotapodlasia.pl lub bozena.pogorzelska@wrotapodlasia.pl lub telefoniczną: (85) 665 44 84 lub (85) 665 44 85.

 

X. Zamawiający informuje, iż składanie ofert jest dobrowolne i nie rekompensuje żadnych kosztów sporządzenia oferty.

 

Uprzejmie informuję, iż postępowanie na organizację spotkań dotyczących Green Velo, wykonanie certyfikatów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz tabliczek informacyjnych (EST-III.052.1.4.2017) zostało odwołane na podstawie § 24 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Rudnicka

Wprowadzający: Alicja Rudnicka

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Alicja Rudnicka

Data publikacji: 2018-09-21

Rejestr zmian