Sukcesywne wykonywanie dostaw i montażu wykładzin dywanowych w siedzibach UMWP w Białymstoku w 2018 r.

Data wydania 2018-01-22
Tytuł Sukcesywne wykonywanie dostaw i montażu wykładzin dywanowych w siedzibach UMWP w Białymstoku w 2018 r.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2510.2.2018
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Zakończone

Specyfikacja

 

Biuro Administracyjno- Gospodarcze                                                                     Białystok, 22.01.2018 r.

BA-I.2510.2.2018

 

Zapytanie ofertowe

 Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dostawy i montażu wykładziny dywanowej:
1. Burmatex Surface – płytki 50x50 cm w ilości ok. 140 m²;      
2. MultiContract Santiago Lines – płytki 50x50 cm w ilości ok. 70 m²     
w pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dostawy i montaż wykładziny oraz rozliczenie wykonanych prac-fakturowanie  będzie odbywało się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

W zakres prac wchodzi:

demontaż istniejących wykładzin i cokołów, dokonanie profesjonalnego przygotowania podłoża pod położenie nowej wykładziny przez wyrównanie powierzchni, uzupełnienie ubytków i pęknięć masą szpachlową, przetarcie, zagruntowanie oraz zamontowanie nowej wykładziny i cokołów, utylizacja zdemontowanej wykładziny i listew cokołowych.

 

II. Istotne postanowienia umowy:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr BA-I.2510.2.2018 z dn. 22.01.2018 r.: UMOWA - WZÓR

 

III. Inne ustalenia:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczłtowej za 1 m² powierzchni podłogi oddzielnie dla wymienionych wykładzin.

Oferowana kwota ryczałtowa za 1 m² obejmuje wszelkie czynności i materiały związane z robotami demontażowymi,  profesjonalne przygotowanie podłoża, montaż i dostawę wykładziny i cokołów oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń tynku lub powłoki malarskiej ścian, zawiera  niezbędny montaż akcesoriów i elementów wykończeniowych (np. listwy progowe) a także wszelkie czynności i koszty związane z utylizacją zdemontowanych materiałów.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca każdorazowo dokona oględzin i pomiarów z natury oraz dopasuje wykładziny do istniejącego układu pomieszczenia  na podstawie dokonanego przez siebie obmiaru.

Zamawiający dokona przy każdorazowej sukcesywnej realizacji wyboru kolorystyki wykładziny na podstawie przedstawionych wzorników.

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

Gwarancja na prace montażowe i użyte materiały: min 60 miesięcy.

Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji robót zgodnie z jego potrzebami. Zmiana ilości całkowitej m² wykładziny położonej w trakcie trwania umowy, a także zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów wykładziny nie może wpłynąć na zmianę cen jednostkowych za 1 m² zaproponowanych w ofercie dla poszczególnych rodzajów wykładzin ani powodować roszczeń do Zamawiającego z tytułu nie wykonania całego zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem.

Dla potrzeb kontaktu związanego z realizacją robót Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna w zakresie handlowym, technicznym i do rozliczeń usługi.

Fakturowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinno odbywać się wyłącznie w oparciu o dane podane w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania cen jednostkowych nie wymienionych w ofercie oraz stosowania przeliczników przy użyciu rabatów (upustów). Niezgodności w tym zakresie będą skutkować nie przyjmowaniem faktur, jako wystawionych niezgodnie z umową i warunkami zapytania ofertowego.

 

IV. Kryteria wyboru oferty:

Cena 100% (przy spełnieniu oczekiwań Zamawiającego)

 

V. Terminy:

Wymagany termin wykonania prac: sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

Termin przystąpienia do realizacji: każdorazowo 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiąjącego o planowanej sukcesywnej realizacji prac.

Termin złożenia oferty: 02.02.2018. (piątek) do godz. 12:00

Termin płatności: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

VI. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe– Wykładziny 2018” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605
z podaniem ryczałtowej kwoty brutto za 1m² proponowanej za wykonanie w/w prac, oddzielnie dla wykładziny Burmatex Surface– płytki 50x50 oraz wykładziny MultiContract Santiago Lines – płytki 50x50.

Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz referencje potwierdzające fachowość i rzetelność  wykonywania czynności objętych zapytaniem.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.

 

„W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  sukcesywne wykonywanie dostaw i montażu wykładzin dywanowych w 2018 r. w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ustalono,  że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: AGAT-SERWIS Sp. z o.o.; 15-698 Białystok
ul. Lodowa 14 D; NIP: 966-17-32-555.
Realizacja zakresu prac określonych w Zapytaniu ofertowym nr BA-I.2510.2.2018 z  dnia 22.01.2018r. została wyceniona na kwotę:             
   -   dla wykładziny Burmatex  Surface                 : 184,50 zł / m²  (słownie złotych za m²: sto osiemdziesiąt cztery 50/100);            
   -   dla wykładziny MultiContract Santiago Lines  : 146,00 zł / m²  (słownie złotych za m²: sto czterdzieści sześć 00/100).”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Żukowski

Wprowadzający: Rafał Żukowski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Rafał Żukowski

Data publikacji: 2018-01-22

Rejestr zmian