ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Tytuł ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Typ Zamówienia Transakcje objęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BZP.272.13.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-05-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Województwo Podlaskie

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Telefon: (85) 66 54 551, (85) 66 54 421

Faks: (85) 66 54 642

www: przetargi.wrotapodlasia.pl

e-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl

REGON: 050667685

NIP: 542-25-42-016

 

Adres do korespondencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Telefon: (85) 66 54 551, (85) 66 54 421

Faks: (85) 66 54 642

e-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

 Niniejsze postępowanie jest prowadzona na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 197/2598/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 marca 2017 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe              (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 t.j.), w skład których wchodzą usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru przesyłek przez 5 dni w tygodniu w okresie od dnia 01.06.2018r. do dnia 31.05.2020 r.
 2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

   64000000-6 – usługi pocztowe i telekomunikacyjne

   64110000-0 - usługi pocztowe.

   64100000-7 - usługi pocztowe i kurierskie

 3. Z Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia na poziomie 65%:

1) w zakresie doręczania i odbierania przesyłek pocztowych do następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego:

a) Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

b) Białystok, ul. Poleska 89,

c) Białystok, ul. Gen. F. Kleberga 20,

2) w zakresie doręczania przesyłek pocztowych do następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego:

a) Łomża, ul .Nowogrodzka 1,

b) Suwałki, ul. Przytorowa 9B

Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby pracowników realizujących te prace.

4. Zatrudnienie osób wykonujących czynności o których mowa pkt. 3 powinno trwać nie-przerwanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia na poziomie nie niższym niż 65%.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia

8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w ustępie 2 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ustępie 3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 t.j.),
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;

 3. zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto

 V.  Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP (załącznik nr 4 do Ogłoszenia);

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale IV ust. 3 Ogłoszenia (załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Formularz (wzór) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Powyższego Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale IV ust. 3 Ogłoszenia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis (zaświadczenie) o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, dokonanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 i 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) w trybie art. 9 ww. ustawy, w zakresie uprawniającym do wykonywania zamówienia zgodnie z jego przedmiotem,

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 7 do Ogłoszenia), z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

VI.             Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 8 do Ogłoszenia).
 3. Dla zobowiązania, o którym mowa w ust 2 wymaga się zachowania formy pisemnej (musi zostać złożone w oryginale).
 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP.
 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

       1)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

         2)    zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

 1. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zastrzega prawo żądania dokumentów, które określają w szczególności:

1)    zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)    czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

VII.     Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika - do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP (tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale IV Ogłoszenia
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem IV ust. 3 Ogłoszenia.
 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OŚWIADCZENIA, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 Ogłoszenia składa (wraz z ofertą) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 Ogłoszenia (tj. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP) składa każdy z wykonawców.

 

VIII.       Kryteria oceny oferty:

Cena 100%

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena (C) będą liczone w następujący sposób:

 

          Cena minimalna brutto

        spośród ofert nieodrzuconych

C = --------------------------------------- x 100 [pkt.]

         Cena oferty badanej brutto

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 punktów.

 

IX.             Ocena ofert

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie dołączonych do złożonej oferty OŚWIADCZEŃ, o których mowa w Rozdziale V zamawiający dokonuje weryfikacji wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Po pozytywnej weryfikacji okoliczności o których mowa w ust. 2 zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale IV Ogłoszenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w Rozdziale V ustęp 3.

 

X.                Termin wykonania zamówienia: od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.

XI.             Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XII.          Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1 i 2.2 do Ogłoszenia).

5. Wraz z ofertą powinny zostać złożone:

1) OŚWIADCZENIA (wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 i 2 Ogłoszenia).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców (zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 Ogłoszenia).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także ww. oświadczenie dot. tych podmiotów (zgodnie z Rozdziałem VI ust. 9 Ogłoszenia).

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale VII ust. 1 Ogłoszenia.

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że:zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa - złożony w oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Oferta powinna być podpisana (w wyznaczonych miejscach) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

10. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez wykonawcę (tj. osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym), w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

12. Oferty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pokój 022 (kancelaria ogólna).

13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, i zaadresowane na zamawiającego:Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,pokój 022 (kancelaria ogólna)z następującym dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 9 maja 2018 r. do godz.10:30”. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2018 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok pokój 616.

XIII.            Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.

 

 1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w ust. 3 i 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (na nr 85 66 54 642) lub elektronicznie (na adres mailowy: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl).
 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 4. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V Ogłoszenia, składa się w formie pisemnej.
 5. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwane dalej „Rozporządzeniem”, inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 4, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 9. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Ogłoszeniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.
 10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: Izabella Marta Chwaszczewska, Agnieszka Stypułkowska, Łukasz Czułowski, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. nr 616; telefon(y): (85) 66 54 551, (85) 66 54 421 fax: (85) 66 54 642

       e-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl

 XIV.       Udzielanie wyjaśnień treści Ogłoszenia

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian Ogłoszenia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
 6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla zamawiającego i wykonawców.
 7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Ogłoszenia zamawiający udostępni na stronie internetowej.
 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania oraz zamieści informację na stronie internetowej.

 

XV.          Informacja o dokumentach, które należy złożyć wraz z ofertą:

1. Do oferty, stanowiącej załącznik nr 2, 2.1 oraz 2.2 do Ogłoszenia, muszą być dołączone następujące dokumenty, aktualne na dzień składania ofert:

1) Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP (załącznik nr 4 do Ogłoszenia);

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale IV ust. 3 Ogłoszenia (załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

2) Jeżeli oferta zostanie podpisana przez osobę/y która ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa - złożony w oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 8 do Ogłoszenia). Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.

XVI Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

XVII Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postepowanie bez podania wykonawcom przyczyn.

 

 

 

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Izabella Marta Chwaszczewska

Wprowadzający: Izabella Marta Chwaszczewska

Data modyfikacji: 2018-05-14

Opublikował: Izabella Marta Chwaszczewska

Data publikacji: 2018-04-27

Rejestr zmian