Usługi w zakresie tłumaczenia ustnego z j. angielskiego na j. polski i odwrotnie w związku z wykonywaniem zadań IZ RPOWP 2014-2020) oraz w związku z zadaniami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Tytuł Usługi w zakresie tłumaczenia ustnego z j. angielskiego na j. polski i odwrotnie w związku z wykonywaniem zadań IZ RPOWP 2014-2020) oraz w związku z zadaniami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DRR-VIII.433.2.1.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-05-28

Zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku wykonujący zadania realizowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego zwraca się z Zapytaniem ofertowym dot. kosztów usługi tłumaczenia ustnego (symultaniczne, konsekutywne i szeptane) z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie tłumaczenia ustnego (symultaniczne, konsekutywne i szeptane) z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski w związku z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP 2014-2020)  oraz w związku z zadaniami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Szczegółowe wymagania dotyczące tłumaczeń ustnych:

 1. usługi będą polegały na tłumaczeniu ustnym podczas m.in. posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, spotkań technicznych z przedstawicielami Komisji Europejskiej, warsztatów, konferencji, seminariów, wizyt studyjnych, debat oraz konferencji prasowych organizowanych przez IZ RPOWP 2014-2020, związanych z zarządzaniem, wdrażaniem i certyfikacją RPOWP 2014-2020 oraz realizacją Polityki Spójności a także podczas spotkań organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
 2. będą to spotkania prestiżowe, często z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, dlatego też niezbędne jest zapewnienie profesjonalnego specjalistycznego tłumaczenia realizowanego na wysokim poziomie. Tłumaczenia będą dotyczyły kompetencji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP 2014-2020), w tym w szczególności: wdrażania i certyfikacji RPOWP 2014-2020; zagadnień związanych z realizacją Polityki Spójności UE w latach  2014-2020; kwestii dot. funduszy europejskich w finansowaniu rozwoju regionalnego[1] i lokalnego przez samorząd terytorialny; zagadnień gospodarczych dot. regionu; kwestii prawnych i finansowych związanych z wdrażaniem RPOWP 2014-2020; rozwoju województwa podlaskiego w kontekście Polityki Spójności 2020+ a także zagadnień dot. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zdecydowana większość spotkań, podczas których wykorzystywana będzie usługa tłumaczenia, dotyczyć będzie wdrażania i certyfikacji RPOWP 2014-2020.

 1. usługa będzie realizowana na terenie Białegostoku lub w innym miejscu na terenie województwa podlaskiego.
 2. przewidywana maksymalna łączna ilość godzin zegarowych tłumaczenia ustnego zlecona w ramach realizacji umowy to 100 godzin; orientacyjna ilość spotkań, w ramach których będzie wykonywana usługa tłumaczenia to 20,w tym 6 spotkań jednodniowych i 7 spotkań dwudniowych.
 3. w przypadku świadczenia usługi tłumaczenia ustnego podczas spotkań dwudniowych, Zamawiający nie pokrywa kosztów ewentualnych noclegów tłumaczy.
 4. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę o konieczności realizacji usługi tłumaczenia ustnego, podając termin i miejsce realizacji usługi nie później niż na 3 dni robocze przed terminem realizacji usługi.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania spotkania lub zmiany jego terminu, bez odszkodowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia spotkania.
 6. tłumacz ma obowiązek stawić się na wyznaczone miejsce dokonywania tłumaczenia na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania.
 7. w przypadku przedłużania się spotkania, w stosunku do czasu założonego w zamówieniu na daną usługę tłumaczenia, Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia do czasu zakończenia tego spotkania.
 8. podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń ustnych jest godzina zegarowa pracy tłumacza, przy czym czas do ½ godziny zaokrągla się w dół, a powyżej ½ godziny w górę.
 9. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo wykonać zleconą usługę z należytą starannością oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności, współdziałając na bieżąco z Zamawiającym.
 10. Wykonawca zobowiązuje się, iż tłumacz będzie osobą posiadającą wieloletnie, bogate doświadczenie w tłumaczeniach ustnych, specjalizującą się w tematyce wskazanej
  w pkt b).
 11. Zamawiający zapewnia techniczne warunki wykonania tłumaczenia, tj. sale, mikrofony, sprzęt komputerowy.  

II Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania się środków przewidzianych w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

III Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca przedmiotu zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem osobowym, tj. tłumaczem posiadającym udokumentowane doświadczenie w zakresie dokonywania tłumaczeń ustnych z j. polskiego na j. angielski i odwrotnie.
 2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni tłumacza, który w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres doświadczenia zawodowego tłumacza jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi tłumaczenia ustnego (w wymiarze co najmniej 5 godzin zegarowych łącznie każda usługa) w kombinacji język polski - język angielski, język angielski – język polski, z których każde dotyczyło co najmniej 1 aspektu z niżej wymienionych:
 • Zagadnienia dot. finansowania przedsięwzięć rozwojowych w regionach i w kraju, w tym przy udziale środków pomocowych.
 • Budowa i realizacja strategii rozwoju województw lub strategii kraju.
 • Wdrażanie programów operacyjnych regionów, w szczególności: potencjał i konkurencyjność gospodarki regionów, atrakcyjność inwestycyjna regionów, innowacyjność przedsiębiorstw, współpraca środowiska naukowego i biznesu, badania i rozwój w kontekście strategii rozwoju regionów, instytucje otoczenia biznesu, wdrażanie instrumentów finansowych, poprawa dostępności transportowej regionów, gospodarka niskoemisyjna, realizacja programów rewitalizacji, zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) i miejskie obszary funkcjonalne, regionalne inteligentne specjalizacje, stan wdrażania programów operacyjnych.
 • Wdrażanie programów krajowych.
 • Pojęcia prawne związane z wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych, programów krajowych i polityki spójności UE w latach 2014-2020.

Każde z tych tłumaczeń powinno zostać wykonane podczas oficjalnych spotkań: konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, debat etc.

 1. Wykonawca przedmiotu zamówienia musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie usług prowadzenia tłumaczeń ustnych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie, która: ma wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, tj.: filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca nauczanie języka angielskiego (lub wykształcenie równoważne w przypadku uzyskania dyplomu poza granicami RP) oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski i odwrotnie.
 2. Pożądane jest posiadanie przez tłumacza wiedzy na temat:
 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (link do Programu: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/regionalny-program-operacyjny-wo.html)
 4. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 (link do SZOOP: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html)
 5. zagadnień dot. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (link: http://lietuva-polska.eu/en/interreg.html).
 6. Polityki Spójności UE (link: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/faq/)
 7. Wykonawca składający ofertę (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).
 8. Wykluczeniu podlega Wykonawca,:
 9. który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia,
 10. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
 11. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd,
 12. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego na rzecz Zamawiającego,
 13. w stosunku do którego otwarto likwidację.
 14. Zamawiający wymaga 30-dniowego terminu związania ofertą. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.
 15. IV Udokumentowanie posiadanej wiedzy i dysponowania zasobami ludzkimi
 16. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt VIII Zapytania ofertowego, zostanie poproszony o przedłożenie następujących dokumentów:

- W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. informacje o tłumaczu, który będzie realizować usługi tłumaczenia, wraz z informacjami na temat jego wykształcenia i doświadczenia w zakresie wykonywania tłumaczeń ustnych, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I Zapytania ofertowego (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego),
 2. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług przez tłumacza, o których mowa w pkt. a), wystawione przez podmioty będące odbiorcami wykonanych przez danego tłumacza tłumaczeń. Za taki podmiot uważa się instytucję, która zamawia usługę tłumaczenia. Mogą być to referencje, protokoły odbioru, protokoły przyjęcia lub akceptacji wykonanych prac lub inne dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana bez zastrzeżeń – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Przedstawione dokumenty powinny potwierdzać wykonanie przez tłumacza co najmniej 3 usług tłumaczenia ustnego (w wymiarze co najmniej 5 godzin zegarowych łącznie każda usługa) w kombinacji język polski - język angielski, język angielski – język polski, z których każde dotyczyło co najmniej 1 aspektu z wymienionych w pkt III. 2 niniejszego Zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających wykształcenie tłumacza: dyplom ukończenia studiów – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- w przypadku zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie tłumaczenia przez osobę wskazaną w Załączniku nr 4 do Zapytania, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia innego tłumacza, jeśli będzie on posiadał co najmniej takie same kwalifikacje, jak osoba wskazana w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego i spełnia wymagania określone w pkt. III.2 i 3. Zmiana tłumacza, wskutek okoliczności, o których mowa wyżej, nie wiąże się z koniecznością sporządzania aneksu do umowy.

V Pozostałe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 1. Oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe powinna być przygotowana na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania i zawierać powinna cenę jednostkową netto i brutto za jedną godzinę zegarową pracy tłumacza dla tłumaczeń ustnych oraz łączną cenę oferty netto i brutto.
 2. Cena jednostkowa brutto powinna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
 3. Cena jednostkowa brutto za tłumaczenia ustne będzie niezmienna przez cały okres realizacji umowy, z wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku, cena jednostkowa netto nie zmieni się, a cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
 5. Jednostkowa cena brutto za oferowany przedmiot zamówienia, zgodny z niniejszym Zapytaniem ofertowym, może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
 6. Proponowana cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.
 7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowane usługi.
 8. VI Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko 1 ofertę.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę (reprezentująca/e Wykonawcę) działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, oryginał lub poświadczona za zgodność kopia pełnomocnictwa musi zostać dołączona do oferty.
 3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, spowoduje odrzucenie oferty.
 4. Ostateczna cena oferty powinna być podana w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i zawierać podatek VAT oraz możliwe do uzyskania rabaty.
 5. Kompletna oferta będzie zawierać:
 6. wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
 7. wypełnione Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

VII. Termin i miejsce złożenia oferty.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

ul.Poleska 89

15-874 Białystok

(na kopercie powinien być umieszczony dopisek „Oferta – usługa tłumaczenia, nie otwierać”) lub przedłożyć osobiście (wyłącznie w zamkniętej kopercie) w Kancelarii Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, Białystok, pok.019 lub 020.

Termin złożenia oferty – 24.05.2018 r., godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Kryterium oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą uczciwej konkurencji.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% cena brutto (na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).
 3. Warunkiem rozpatrywania oferty jest jej przygotowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt V, VI,VII i IX Zapytania ofertowego.
 4. IX Postanowienia końcowe.
 5. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo, tj. w oparciu o podane w Zapytaniu kryterium wyboru i oceny ofert -  100 % łączna cena brutto oferty.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podpisze umowy z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście.
 8. Zamawiający informuje, że w przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert zawierających taką samą cenę jednostkową brutto za tłumaczenia ustne, Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu złożenia wyjaśnień dotyczących ofert.
 10. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Tajemnicą przedsiębiorstwa nie można objąć informacji zawartych w formularzu ofertowym.
 11. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila). Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie.
 12. X Uwagi.
 13. Przewidywany termin podpisania umowy to maj-czerwiec 2018 r. Zamawiający zastrzega, iż termin ten może ulec nieznacznemu przesunięciu.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności, gdy:
 15. powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
 16. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 17. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
 18. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 19. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania należy kierować na adres mailowy: beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór umowy
 3. Oświadczenie Wykonawcy
 4. Oświadczenie o tłumaczu zaangażowanym w realizację przedmiotu zamówienia

[1] Rozwój regionalny rozumiany jako pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne w gospodarce danego regionu, odbywające się poprzez inspirację samorządu województwa oraz samorządów lokalnych w jego obrębie, przy udziale partnerów tegoż regionu.

Korespondencja i zmiany

W ramach postępowania DRR-VIII.433.2.1.2018 dot. świadczenia usług w zakresie tłumaczenia ustnego (symultaniczne, konsekutywne i szeptane) z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski w związku z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP 2014-2020)  oraz w związku z zadaniami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:
Oferty zostały złożone przez następujących wykonawców:
1. BORDERLESS Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk, ul. Bema 99/71, 15-370 Białystok – proponowana cena brutto – 15.990,00 zł
2. Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok – proponowana cena brutto - 17.000,00 zł
3. Centrum Szkoleniowe IDEA Group Małgorzata Gąsińska, ul. A9 11, 32-086 Węgrzce – proponowana   cena brutto - 17.467 zł
4. AGIT Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin – proponowana cena brutto - 20.910,00 zł


W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożył BORDERLESS Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk, ul. Bema 99/71, 15-370 Białystok – cena oferty brutto -  15.990,00 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Plechimowicz

Wprowadzający: Beata Plechimowicz

Data modyfikacji: 2018-06-05

Opublikował: Beata Plechimowicz

Data publikacji: 2018-05-16

Rejestr zmian