Wykonanie prac remontowych– dostawa i wymiana stolarki aluminiowej w budynku UMWP położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Data wydania 2017-10-11
Tytuł Wykonanie prac remontowych– dostawa i wymiana stolarki aluminiowej w budynku UMWP położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2510.3.14.2017
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2017-10-18

Białystok, 10.10.2017

Biuro Administracyjno- Gospodarcze

BA-I.2510.3.14.2017

 Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie robót remontowyvh polegających na dostawie i wymianie, tj. demontażu i montażu stolarki budowlanej aluminiowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

A) Opis zadania

W zakres zapytania ofertowego wchodzą następujące elementy:

 1. Drzwi zewnętrzne wejściowe od strony parkingu wraz z witryna stałą – profil ciepły, szklenie dwu komorowe bezpieczne, zewnątrz szyba hartowana, od wewnątrz laminowana, pochwyt, dwa zamki - w tym: jedna wkładka atestowana, elektro-zaczep, samozamykacz Geze 4000, szklenie ciepłe z dodatkową, obwodową izolacja termiczną, współczynnik k dla całego wyrobu nie więcej niż 1,0.
 2. Drzwi wewnętrzne z witryna stałą na II piętrze budynku – profil zimny, szkło hartowane lustrzane –pełny refleks lustrzany, pochwyt, jeden zamek, elektro-zaczep, samozamykacz Geze 2000.
 3. Drzwi wewnętrzne z witryna stałą na IV piętrze budynku – profil zimny, szkło hartowane, pochwyt, jeden zamek, elektro-zaczep, samozamykacz Geze 2000.

B) Inne ustalenia

 1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczałtowej z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego z rozbiciem tej kwoty na poszczególne elementy opisane w cz. A.
 2. Oferenci dokonają wizji lokalnej i obmiaru na potrzeby sporządzenia oferty. Wizja lokalna powinna być potwierdzona przez Zamawiającego, a potwierdzenie dołączone do oferty.
 3. Wykonawca samodzielnie wyliczy ilości i dokona obmiarów robót, materiałów i sprzętu niezbędnych do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.
 4. Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona oględzin i pomiarów z natury, zachowa istniejace podziały szklenia, dobierze ten sam kolor stolarki oraz dopasuje nową stolarkę budowlaną do istniejących otworów.
 5. Wykonana stolarka drzwiowa i zamki powinny być dostosowane i umożliwiać podłączenie do instalacji kontroli dostępu.
 6. Oferowana kwota ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem wszystkich, niezbędnych robót związanych z dostawą, demontażem i montażem stolarki budowlanej, w tym wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych (transport, roboty pomiarowe, zabezpieczające) oraz wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, obejmuje usunięcie ewentualnych uszkodzeń posadzki, tynku lub powłoki malarskiej ścian, zawiera  niezbędny montaż obróbek, akcesoriów i elementów wykończeniowych a także prace rozbiórkowe, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów stolarki budowlanej  i pozostałych materiałów rozbiórkowych.
 7. Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadać deklaracje zgodności, niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.
 8. Wykonywanie prac nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu a także utrudniać komunikacji. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oznakuje i zabezpieczy teren prowadzonych prac.
 9. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
 10. Wykonawca powinień posiadać ubezpieczenie ogólne od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 100 000 zł.
 11. Gwarancja na wykonane prace i użyte materiały: 60 miesięcy.
 12. Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.
 13. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do zapytania ofertowego powinny być zgłoszone przez Wykonawcę w fazie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, co do jego kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.
 14. Oferty niekompletne w zakresie wymagań, o których mowa w cz.E pkt a do e będą przez Zamawiającego odrzucane jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

C) Kryterium oceny ofert: cena 100%

D) Terminy

Wymagany termin wykonania prac: do 09.12.2017 r.

Termin złożenia oferty: 18.10.2017. do godz. 14.00

Termin płatności faktury: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

E) Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe - Stolarka aluminiowa” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego a także z rozbiciem tej kwoty na poszczególne elementy opisane  w cz. A.

Do oferty proszę dołączyć:

 1. dane rejestrowe Wykonawcy,
 2. referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem,
 3. wyliczenie współczynnika przenikalności cieplnej dla całego wyrobu – dot. elementu opisanego w cz. A pkt. 1,
 4. potwierdzenie dokonania oględzin, wizji lokalnej,
 5. kopia polisy ubezpieczenia ogólnego od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 100 000 zł.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552.

„Informuję, że wobec niekompletności złożonych ofert w zakresie wymagań, o których mowa w cz. E (pkt od a do e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie prac remontowych polegających na dostawie i wymianie stolarki aluminiowej w budynku UMWP położonym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku” -  postępowanie zostało unieważnione w całości. Postępowanie w najbliższym czasie zostanie powtórzone.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Żukowski

Wprowadzający: Rafał Żukowski

Data modyfikacji: 2017-10-18

Opublikował: Rafał Żukowski

Data publikacji: 2017-10-11

Rejestr zmian