WYKONANIE USŁUG REMONTOWO-NAPRAWCZYCH ORAZ USŁUG SERWISOWYCH FLOTY SAMOCHODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2019

Data wydania 2018-12-20
Tytuł WYKONANIE USŁUG REMONTOWO-NAPRAWCZYCH ORAZ USŁUG SERWISOWYCH FLOTY SAMOCHODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2019
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2632.25.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2019-01-04

Białystok, 20 grudnia 2018 r.

BA-I.2632.25.2018

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usług remontowych/naprawczych oraz usług serwisowych floty samochodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

A) Opis zadania

1. W skład floty samochodowej Urzędu wchodzą pojazdy wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Usługi remontowe/naprawcze obejmują naprawy mechaniczne, w tym min. naprawy silnika, naprawy układu zasilania, układu przeniesienia napędu, układu jezdnego, turbiny, naprawy instalacji elektrycznej, drobne naprawy blacharskie, ustawienia i regulację świateł, ustawienia geometrii zawieszenia - szacowana przez Zamawiającego wartość robót to ok.: 50 000 zł brutto.

3. Usługi serwisowe obejmują czynności wynikające z zaleceń producenta pojazdu, wymianę płynów, materiałów i akcesoriów samochodowych podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (nie obejmują mycia i czyszczenia pojazdów, dostawy, wymiany i naprawy opon) - szacowana przez Zamawiającego wartość robót to ok.: 30 000 zł brutto.

4. Usługi objęte zapytaniem powinny być świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

5. Wykonywanie usług powinno odbywać się na terenie miasta Białegostoku lub poza terenem miasta pod warunkiem, że trasa dojazdu z siedziby Zamawiającego położonej przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1 do miejsca świadczenia usług jest nie dłuższa niż 15 km (optymalna trasa dojazdu wyznaczona w portalu Targeo lub Mapy Google).

B) Inne warunki i ustalenia

1. Wykonanie usług oraz rozliczenie wykonanych usług - fakturowanie będzie odbywało się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

2. Rozliczenie sukcesywnie wykonywanych usług będzie dokonywane przez Wykonawcę każdorazowo poprzez wykonanie kosztorysu w programie typu AUTODATA, Workshop, INTER CARS lub równoważnym na podstawie obowiązujących nakładów rzeczowych oraz nakładów robocizny oraz stawki roboczo-godziny i stałego upustu zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej wg „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający oczekuje przedstawienia jednej stałej zryczałtowanej stawki roboczo-godziny do wszystkich usług objętych zapytaniem.

4. Zamawiający oczekuje, że czynności diagnostyczne pojazdu, w tym diagnostyka poprzez podłączenie do komputera, a także kasowanie błędów i komunikatów, m.in. ostrzegawczych i informacyjnych będą ujęte w stawce roboczo-godziny, tj. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał dodatkowej opłaty za diagnozę komputerową i diagnostykę oraz kasowanie błędów.

5. W przypadku gdy w stosowanym programie nie występują nakłady na planowane do wykonania czynności Wykonawca wykona wycenę w innym ogólnie obowiązującym programie lub przyjmie zastępcze, analogiczne pozycje katalogowe lub dokona wyceny indywidualnej.

6. Ceny części zamiennych, materiałów, akcesoriów do wycen należy przyjmować jako aktualne ceny netto obowiązujące w bazie cenowej detal hurtowni INTER CARS (www.intercars.com.pl) ze stałym upustem zaproponowanym przez Wykonawcę w ofercie – poziom cenowy zamienniki średnia półka lub innej tego typu hurtowni – po akceptacji Zamawiającego, oferującej ogólnopolską sprzedaż części zamiennych i dostarczającą oprogramowanie lub aplikację internetową do zakupu i wyceny napraw.

Ujęte w kosztorysie ceny z bazy cenowej detal hurtowni INTER CARS służą do wyliczenia wartości towaru. Zakup wskazanego towaru nie musi odbywać się w hurtowni INTER CARS. Wykonawca ma prawo do kupna towaru w dowolnej hurtowni, z zastrzeżeniem że montaż części musi być taki jak wskazany w kosztorysie, tj. Zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca zamontował inny towar niż wskazany w kosztorysie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Zamawiający będzie uprawniony traktować taką sytuację jako istotne naruszenie warunków realizacji zamówienia /umowy.

7. W przypadku nie występowania materiału w bazie cenowej INTER CARS lub innej przyjętej hurtowni Wykonawca uzgodni cenę materiału z Zamawiającym lub przedstawi fakturę zakupu materiału dokumenującą w sposób jednoznaczny jego cenę. W takim przypadku nie stosuje się upustu od materiału.

8. Każdorazowo przed wykonaniem zleconych przez Zamawiającego usług Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego (e-mailem) kosztorysu określającego przewidywaną wartość usług.

9. Termin przedstawienia kosztorysu: do 1 dnia od dostarczenia przez Zamawiającego dyspozycji wykonania usług lub od dokonania oględzin samochodu.

10. Dyspozycja wykonania usług będzie zawierała krótki opis i podstawowe dane określające zakres usług i będzie przedstawiona ustnie, telefonicznie lub drogą e-mail.

11. Każdorazowo o wykonaniu usług decyduje Zamawiający poprzez akceptację kosztorysu, o którym jest mowa w pkt. 2, 8 i 9.

12. Po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przystąpić do wykonania prac w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od akceptacji lub w innym uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie.

13. Kosztorys powykonawczy może być wyższy od przekazanej Zamawiającemu informacji o koszcie wykonania usługi max. o 25%, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach Wykonawca wykaże, udokumentuje i uzasadni powstałą różnicę w cenie.

14. Wszystkie użyte części, materiały i akcesoria powinny być nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać niezbędne homologacje, certyfikaty i atesty.

15. Gwarancja na usługi remontowe/naprawcze i użyte materiały: 12 miesięcy. Wady w realizacji zamówienia usunięte zostaną bezzwłocznie i nieodpłatnie w terminie do 3 dni roboczych.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji robót zgodnie z jego potrzebami. Kwoty podane w cz. A są kwotami szacunkowymi. Nie wykorzystanie pełnej kwoty lub zmiany w wykazie samochodów floty, o których mowa w cz. A pkt 1 nie może powodować zmiany w zakresie cen wynikających z oferty Wykonawcy ani innych roszczeń.

17. Dla potrzeb kontaktu związanego z realizacją robót Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna w zakresie handlowym, technicznym i do rozliczeń usługi.

18. Fakturowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinno odbywać się wyłącznie w oparciu o dane podane w ofercie i na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu. Zamawiający nie dopuszcza stosowania cen jednostkowych nie wymienionych w ofercie. Podany w ofercie upust na części, materiały i akcesoria jest taki sam dla wszystkich rodzajów części, materiałów i akcesoriów i obowiązuje w stałej wysokości przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7. Niezgodności w powyższym zakresie będą skutkować nie przyjmowaniem faktur przez Zamawiającego, jako wystawionych niezgodnie z umową i warunkami zapytania ofertowego lub wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

19. Wykonawca powinien dysponować:

a) godzinami otwarcia Zakładu min. pon. – pt., w godzinach min. 08:00-18:00,

b) min. dwoma zadaszonymi, ogrzewanymi wyposażonymi w min. jeden kanał i jeden podnośnik stanowiskami do naprawy mechanicznej samochodów,

c) diagnostyką komputerową – z legalnym, licencjonowanym oprogramowaniem, pozwalającą na diagnostykę wszystkich użytkowanych przez Zamawiającego rodzajów pojazdów,

d) oprzyrządowaniem do diagnostyki i serwisowania systemów klimatyzacji samochodowej,

e) dozorowanym parkingiem zapewniającym bezpieczne przechowywanie naprawianych/serwisowanych samochodów i znajdującego się w nich wyposażenia. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność materialną oraz prawną za pojazdy pozostawione przez Zamawiającego,

f) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

1) mechanicy, min. dwie osoby, posiadający min. trzyletnie doświadczenie na stanowisku mechanika samochodowego,

2) elektrycy, min. jedna osoba, posiadająca min. trzyletnie doświadczenie na stanowisku elektryka samochodowego.

20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 19 Zapytania ofertowego.

21. Zamawiający do niniejszego zapytania dołącza wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, z przyjętymi ustaleniami i warunkami dot. jej realizacji. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza zgodę na przyjęcie przez Wykonawcę tych ustaleń i warunków.

C) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium:

1) Robocizna (R) - Cena 1 roboczo-godziny– 35%

2) Materiał (M) - Upust od cen części zamiennych, materiałów, akcesoriów z bazy cenowej INTER CARS SA detal zamienniki średnia półka– 65%

2. Przy obliczaniu ilości punktów w poszczególnych kryteriach Zamawiający będzie stosował poniższe wzory:

1) Robocizna (R):

PR = RMIN / RB x 35 pkt

PR – ilość punktów oferty w kryterium Robocizna

RMIN – cena najniższa spośród ważnych ofert za jedną roboczo-godzinę

RB – cena oferty badanej za za jedną roboczo-godzinę

2) Materiał (M):

PM = MB / MMAX x 65 pkt

PM – ilość punktów oferty w kryterium Materiał

MB – upust od cen oferty badanej

MMAX – maksymalny oferowany upust od cen spośród ważnych ofert

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru:

PC = PR + PM

Pc – całkowita ilość punktów oferty

PR – ilość punktów oferty w kryterium Robocizna

PM – ilość punktów oferty w kryterium Materiał 

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone najkorzystniejsze oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteruim wyboru.

5. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych przez nich ofert.

6. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, w tym nie zawierające dokumentów wymienionych w cz.E pkt.2 będą odrzucone jako niespełniające warunków Zapytania ofertowego.

7. Zamawiający do niniejszego zapytania dołącza wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, z przyjętymi ustaleniami i warunkami dot. jej realizacji. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza zgodę na przyjęcie przez Wykonawcę tych ustaleń i warunków.

D) Terminy

1. Wymagany termin wykonania usług: sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

2. Termin złożenia oferty: 04.01.2019 r. do godz. 13.00.

3. Termin płatności: 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej dostarczonej faktury, do której dołaczony będzie dokument potwierdzający jej wykonanie.

E) Sposób złożenia oferty

1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 na Formularzu ofertowym.

2. Do oferty proszę dołączyć:

1) dane rejestrowe Wykonawcy

2) referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem

3) oświadczenie, o którym mowa w cz. B pkt. 20

3. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Jacka Jasińskiego tel. 85 66 54 580, 609 802 490 Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310, lub Pana Wojciecha Laskowskiego tel. 85 66 54 177, 692 154 666.

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : UNIMOT 1 s.j. Twarowski i wspólnicy 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 – ilość uzyskanych  pkt -100.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Bagińska

Wprowadzający: Magdalena Bagińska

Data modyfikacji: 2019-01-14

Opublikował: Magdalena Bagińska

Data publikacji: 2018-12-20

Rejestr zmian