Wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera

Tytuł Wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DIT-II.8070.58.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-01-03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DIT-II.8070.58.2017

Wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera

 1. Zamawiający:

Województwo Podlaskie

Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać analizy sytuacji rynkowej każdorazowo w trakcie postępowania wszczętego na wniosek złożony przez przewoźnika, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, o wydanie, zmianę bądź przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km.

Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania zbiorczej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w województwie podlaskim w 2018 r.

Wykonawca stworzy i prowadzić będzie elektroniczny system informacji dla pasażera.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Okres świadczenia usługi:

15.01.2018 r. – 31.12.2018 r., a w zakresie opracowania zbiorczej analizy sytuacji rynkowej do 15 marca 2019 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

cena (brutto) – 60%

wiedza i doświadczenie – 40%

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = C + D

LP – łączna liczba punktów

C – liczba punktów przyznana w oparciu o kryterium:  cena (brutto)

D – liczba punktów przyznana w oparciu o kryterium: wiedza i doświadczenie

 

 • Punkty za kryterium: cena (brutto), zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

 

  C = (Cn/Co) x 60 pkt

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena (brutto)

Cn – cena brutto najtańszej z ofert

Co – cena brutto ocenianej oferty

 

 • Punkty za kryterium: wiedza i doświadczenie, zostaną przyznane w następujący sposób:

40 pkt – jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże co najmniej 5 organów wydających zezwolenia na regularne przewozy osób, na rzecz których wykonywał analizy sytuacji rynkowej,

25 pkt -  jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże trzy organy wydające zezwolenia na regularne przewozy osób, na rzecz których wykonywał analizy sytuacji rynkowej,

10 pkt -  jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże jeden lub dwa organy wydające zezwolenia na regularne przewozy osób, na rzecz których wykonywał analizy sytuacji rynkowej,

0 pkt – jeżeli Wykonawca nie wskaże organów wydających zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, na rzecz których wykonywał analizy sytuacji rynkowej

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa liczba punktów przyznanych ofercie, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o przyznanie zamówienia zobowiązany jest przedstawić dokumenty :

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Wykaz wykonywanych usług (załącznik nr 3)
 3. Oświadczenie (załącznik nr 4)

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 03.01.2018 r. (decydujący jest termin nadania przesyłki)

w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu

Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Oferty złożone po terminie, o którym mowa wyżej nie będą rozpatrywane.

Oferta nie spełniająca wymogów określonych w niniejszym zapytaniu, zostanie odrzucona przez Zamawiającego bez wzywania do jej uzupełnienia.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Monika Konkol, tel. 85 66 54 471, e-mail: monika.konkol@wrotapodlasia.pl

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert.

Zamawiający ma prawo wystąpić o referencje bądź inne dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy
i nie wnosi do nich żadnych uwag. 

 

 9. Pytania i odpowiedzi złożone do Zapytania ofertowego nr DIT-II.8070.58.2017:

Pytania i odpowiedzi złozone przez oferentów znajdują się w załączniku nr 6.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymagania ofertę złożyła Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Konkol

Wprowadzający: Monika Konkol

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Monika Konkol

Data publikacji: 2017-12-27

Rejestr zmian