Zaptanie ofertowe dotyczace dzierżawy dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku”

Data wydania 2018-05-10
Tytuł Zaptanie ofertowe dotyczace dzierżawy dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2512.9.1.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-05-25

Biuro Administracyjno- Gospodarcze                                                                                             Białystok, dnia 10.05.2018 r.
BA-I.2512.9.1.2018


Zapytanie ofertowe 

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi związanej z dzierżawą dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej we wskazanych poniżej lokalizacjach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku.  

I. Miejsce świadczenia usługi: 
 
1.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1; 
2.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20; 
3.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Poleska 89 bud A; 
4.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Poleska 89 bud C; 
5.Pomieszczenia biurowe UMWP     - Białystok ul. Św. Rocha 13/15 lokal nr 321 (III piętro) 


II. Okres świadczenia usługi (obowiązywania umowy): 
  
01 lipiec 2018 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1.Dzierżawa obejmuje 17 szt. dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej, w tym:  
- 8 szt.- ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1; 
- 2 szt.– ul. Gen. F. Kleeberga 20; 
- 2 szt.- ul. Poleska 89 bud A; 
- 4 szt.- ul. Poleska 89 bud C; 
- 1 szt.– ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321. 
2.Dzierżawa urządzeń obejmuje dostawę, montaż, ustawienie w miejscu użytkowania, podłączenie do lokalnej sieci wodociągowej, koszty sanityzacji oraz regularny serwis i okresową wymianę – wg potrzeb Zamawiającego: butli CO2, filtrów oraz lamp UV. 
3.Celem zapewnienia ciągłości w korzystaniu z urządzeń, proces sanityzacji
(w częstotliwości zgodnej z wytycznymi producenta urządzeń oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku, proces potwierdzony protokołem) powinien odbywać się w miejscach świadczenia usługi. 
4.Oczekujemy, iż butle z gazem CO2 o zawartości od 3 do 5 kg gazu znajdować się będą  wewnątrz dystrybutorów wody pitnej (nie dopuszcza się ustawiania butli na zewnątrz urządzeń).
5. Dystrybutory wody pitnej powinny zapewniać odpowiedni komfort korzystania z nich, tzn.:
-  urządzenia nie powinny powodować nadmiernego hałasu zarówno w czasie poboru wody, jak też w czasie oczekiwania na pobór;  
 - pobór wody powinien odbywać się w pozycji (w miarę) wyprostowanej, niepowodującej nadmiernego obciążenia kręgosłupa, punkt poboru wody tj. wysokość od podłogi  do wylewki urządzenia powinien znajdować się na wysokości co najmniej 85 cm);
-  urządzenia winny posiadać czytelną i zrozumiałą (intuicyjną) grafikę w zakresie korzystania i obsługi;
-  na urządzeniu lub w jego pobliżu winna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim (czytelna i zrozumiała); 
- w widocznym miejscu na urządzeniu winna znajdować się informacja o terminie przeprowadzonej sanityzacji i ew. terminie następnej sanityzacji. 
6.Dystrybutory wody pitnej podłączane do sieci wodociągowej winny zapewniać:
- najwyższej jakości wielostopniową filtrację wody; 
- usuwać szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne; 
- niszczyć znajdujące się w wodzie  bakterie (lampa UV); 
- pozostawić wszystkie składniki mineralne mające pozytywny wpływ na organizm
   człowieka.
7.Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 3 funkcje) to jest: 
- zimna 
- gorąca 
- gazowana 
8.Zleceniobiorca winien przedstawić niezbędne dokumenty, świadectwa, atesty i certyfikaty na urządzenia objęte dostawą. 
Produkt (urządzenia) powinien być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz powinien posiadać deklarację zgodności UE i być oznakowany europejskim znakiem CE. 
9.Zleceniobiorca będzie obciążał Zleceniodawcę za wykonaną usługę jeden raz
w miesiącu. 
10.Fakturowanie odbywać się będzie na koniec miesiąca. 
11.Termin płatności – 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zleceniodawcy w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. 
 
IV. Istotne postanowienia umowy: 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Umowa (wzór). 

V. Kryteria wyboru oferty: 

100% - cena  
 
VI. Pozostałe informacje związane ze złożeniem oferty: 
 
1.Proszę o podanie w swojej ofercie ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego. 
2.Cena obejmuje wszelkie koszty związane z dzierżawą urządzeń (pkt III ust. 2) i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
3.Nie dopuszcza się zmiany lub aktualizacji cennika produktów i usług w okresie trwania umowy
4.Podana cena będzie jedynym kryterium wyboru dostawcy usługi (przy spełnieniu oczekiwań Zleceniodawcy). 
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją ”Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej 2018-2019” w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego nr 1, pok. 605 w terminie do dnia 25.05.2018r. (piątek) do godz. 12:00 z podaniem ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego. 
6. Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe firmy oraz niezbędne dokumenty: świadectwa, atesty i certyfikaty związane z usługą do wykonywania czynności objętych zapytaniem.
7. Oferty niekompletne będą traktowane jako niespełniające warunków Zapytania ofertowego i odrzucone. 
8. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-05-16

Rejestr zmian