Zaptanie ofertowe dotyczace dzierżawy dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku”

Data wydania 2018-05-10
Tytuł Zaptanie ofertowe dotyczace dzierżawy dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2512.9.1.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-05-25

Biuro Administracyjno- Gospodarcze                                                                                             Białystok, dnia 10.05.2018 r.
BA-I.2512.9.1.2018


Zapytanie ofertowe 

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi związanej z dzierżawą dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej we wskazanych poniżej lokalizacjach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku.  

I. Miejsce świadczenia usługi: 
 
1.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1; 
2.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20; 
3.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Poleska 89 bud A; 
4.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Poleska 89 bud C; 
5.Pomieszczenia biurowe UMWP     - Białystok ul. Św. Rocha 13/15 lokal nr 321 (III piętro) 


II. Okres świadczenia usługi (obowiązywania umowy): 
  
01 lipiec 2018 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1.Dzierżawa obejmuje 17 szt. dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej, w tym:  
- 8 szt.- ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1; 
- 2 szt.– ul. Gen. F. Kleeberga 20; 
- 2 szt.- ul. Poleska 89 bud A; 
- 4 szt.- ul. Poleska 89 bud C; 
- 1 szt.– ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321. 
2.Dzierżawa urządzeń obejmuje dostawę, montaż, ustawienie w miejscu użytkowania, podłączenie do lokalnej sieci wodociągowej, koszty sanityzacji oraz regularny serwis i okresową wymianę – wg potrzeb Zamawiającego: butli CO2, filtrów oraz lamp UV. 
3.Celem zapewnienia ciągłości w korzystaniu z urządzeń, proces sanityzacji
(w częstotliwości zgodnej z wytycznymi producenta urządzeń oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku, proces potwierdzony protokołem) powinien odbywać się w miejscach świadczenia usługi. 
4.Oczekujemy, iż butle z gazem CO2 o zawartości od 3 do 5 kg gazu znajdować się będą  wewnątrz dystrybutorów wody pitnej (nie dopuszcza się ustawiania butli na zewnątrz urządzeń).
5. Dystrybutory wody pitnej powinny zapewniać odpowiedni komfort korzystania z nich, tzn.:
-  urządzenia nie powinny powodować nadmiernego hałasu zarówno w czasie poboru wody, jak też w czasie oczekiwania na pobór;  
 - pobór wody powinien odbywać się w pozycji (w miarę) wyprostowanej, niepowodującej nadmiernego obciążenia kręgosłupa, punkt poboru wody tj. wysokość od podłogi  do wylewki urządzenia powinien znajdować się na wysokości co najmniej 85 cm);
-  urządzenia winny posiadać czytelną i zrozumiałą (intuicyjną) grafikę w zakresie korzystania i obsługi;
-  na urządzeniu lub w jego pobliżu winna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim (czytelna i zrozumiała); 
- w widocznym miejscu na urządzeniu winna znajdować się informacja o terminie przeprowadzonej sanityzacji i ew. terminie następnej sanityzacji. 
6.Dystrybutory wody pitnej podłączane do sieci wodociągowej winny zapewniać:
- najwyższej jakości wielostopniową filtrację wody; 
- usuwać szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne; 
- niszczyć znajdujące się w wodzie  bakterie (lampa UV); 
- pozostawić wszystkie składniki mineralne mające pozytywny wpływ na organizm
   człowieka.
7.Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 3 funkcje) to jest: 
- zimna 
- gorąca 
- gazowana 
8.Zleceniobiorca winien przedstawić niezbędne dokumenty, świadectwa, atesty i certyfikaty na urządzenia objęte dostawą. 
Produkt (urządzenia) powinien być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz powinien posiadać deklarację zgodności UE i być oznakowany europejskim znakiem CE. 
9.Zleceniobiorca będzie obciążał Zleceniodawcę za wykonaną usługę jeden raz
w miesiącu. 
10.Fakturowanie odbywać się będzie na koniec miesiąca. 
11.Termin płatności – 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zleceniodawcy w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. 
 
IV. Istotne postanowienia umowy: 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Umowa (wzór). 

V. Kryteria wyboru oferty: 

100% - cena  
 
VI. Pozostałe informacje związane ze złożeniem oferty: 
 
1.Proszę o podanie w swojej ofercie ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego. 
2.Cena obejmuje wszelkie koszty związane z dzierżawą urządzeń (pkt III ust. 2) i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
3.Nie dopuszcza się zmiany lub aktualizacji cennika produktów i usług w okresie trwania umowy
4.Podana cena będzie jedynym kryterium wyboru dostawcy usługi (przy spełnieniu oczekiwań Zleceniodawcy). 
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją ”Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej 2018-2019” w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego nr 1, pok. 605 w terminie do dnia 25.05.2018r. (piątek) do godz. 12:00 z podaniem ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego. 
6. Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe firmy oraz niezbędne dokumenty: świadectwa, atesty i certyfikaty związane z usługą do wykonywania czynności objętych zapytaniem.
7. Oferty niekompletne będą traktowane jako niespełniające warunków Zapytania ofertowego i odrzucone. 
8. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310. 

 

„ W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dzierżawę dystrybutorów wody z sieci wodociągowej w budynkach UMWP w Białymstoku najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: AQUA POINT Sp. z o.o.– 05-220 Zielonka ul. Gen. Ottokara Brzozy-Brzeziny 4.            
Realizacja zakresu usługi określonej w zapytaniu ofertowym nr BA-I.2512.9.1.2018 z  dnia 10.05.2018 r. została wyceniona na kwotę:  135,00 zł netto/m-c/szt. tj. 166,05 zł brutto/m-c/szt. za dzierżawę przez miesiąc jednego urządzenia dozującego.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-06-08

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-05-16

Rejestr zmian