Zaptanie ofertowe dotyczace wykonania prac remontowych polegających na remoncie schodów zewnętrznych w budynku biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Białymstoku.

Data wydania 2018-05-08
Tytuł Zaptanie ofertowe dotyczace wykonania prac remontowych polegających na remoncie schodów zewnętrznych w budynku biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Białymstoku.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2510.3.5.2018
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-05-18

                                                                                                                                                                  Białystok, 08.05.2018

Biuro Administracyjno- Gospodarcze

BA-I.2510.3.5.2018

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych polegających na remoncie schodów zewnętrznych w budynku biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Białymstoku.

 A) Opis zadania 

Wykonawca wykona prace objęte niniejszym zapytaniem zgodnie z „Pozwoleniem na podjęcie innych dzałań przy zabytku: układzie historycznego układu urbanistycznego, polegających na naprawie schodów“ nr MKZ.4125.46.2018 z dnia 27.04.2018r. wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Naprawa schodów obejmuje odtworzenie podłoża betonowego, granitowe stopnice, podstopnice i podest przy wejściu głównym do budynku, w tym:

  1. demontaż okładzin z płyt granitowych do powtórnego wykorzystania,
  2. wymianę, naprawę i uzupełnienie podłoża/cokołu betonowego z zastosowaniem warstwy sczepnej i/lub, jeżeli to konieczne, prętów i siatek zbrojeniowych,
  3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
  4. montaż okładzin granitowych z uzupełnieniem brakujących i wymianą uszkodzonych fragmentów okładzin,
  5. wykonanie uszczelnienia spoin fugą cementową do zastosowań zewnętrznych o podwyższonych właściwościach odpornościowych na czynniki zewnętrzne,
  6. utylizację zdemontowanych materiałów,
  7. uzyskanie i opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 B) Inne ustalenia

1. Uzupełniane i wymieniane okładziny kamienne powinny być wykonane z takiego samego granitu jak istniejące okładziny, zwłaszcza dotyczy to uziarnienia, faktury i kolorystyki.

2. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczałtowej z wyszczególnieniem nazw przyjętych do realizacji materiałów kamiennych, fug i klejów.

3. Kwota ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem zleconych robót, zawiera wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, niezbędny montaż, obróbki i wykończenie remontowanych elementów a także prace rozbiórkowe, zabezpieczające, wywóz i utylizację materiaów rozbiórkowych oraz koszty uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

4. Zmawiający zakłada, że Wykonawca dokona pomiaru z natury i dopasuje wymiary i układ uzupełnianych i wymienianych okładzin do istniejącego układu. Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym.

5. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona obowiązkowj wizji lokalnej obejmującej pomiary i badania stanu istniejącego schodów, w tym, jeżeli to konieczne, wykonanie odkrywek. Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej przez Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty.

6. Zamawiający zakłada, że podczas sezonu zimowego na schodach będą używane środki chemiczne odladzające. Użyte materiały, zwłaszcza fugi i kleje oraz sposób montażu powinien umożliwiać stosowanie takich środków bez utraty gwarancji.

7. Uznaje się, że wszelkie rozbieżności co do zakresu robót i obmiaru zostaną wyjaśnione na etapie postępowania przetargowego. Podane w ofercie Wykonawcy wartości obmiaru robót nie będą służyły do rozliczenia powykonawczego wykonanych prac.

8. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

9. Wykonywanie prac remontowych nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oznakuje i zabezpieczy plac budowy.

10. Gwarancja na wykonane prace i użyte materiały: min 60 miesięcy.

11. Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac dokumentację powykonawczą zawierającą certyfikaty i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.  

C) Kryteria oceny ofert

Cena - 100%

 D) Terminy 

Wymagany termin wykonania prac: do dnia 16.07.2018r.

Termin złożenia oferty: 18.05.2018r. do godziny 12:00.

Termin płatności: 14 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

 D) Termin i sposób złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Remont schodów ul. Jana Kilińskiego 16” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 z podaniem ryczałtowej kwoty brutto proponowanej za wykonanie w/w prac.

Do oferty proszę dołączyć:      

- dane rejestrowe Wykonawcy;           

- referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem;

- potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, o której jest mowa w cz. B pkt.5.

Oferty niekompletne będą traktowane jako niespełniające warunków zapytania ofertowego i odrzucone.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.

 

„W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający informuje o unieważnieniu powyższego postępowania z uwagi na brak ofert. Postępowanie  na  wykonanie prac remontowych  schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Białymstoku zostanie w najbliższym czasie wznowione.”

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-05-08

Rejestr zmian