Zapytanie ofertowe dotyczące na dostawę opon letnich do samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data wydania 2018-03-22
Tytuł Zapytanie ofertowe dostadotyczące dostawy opon letnich do samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2632.15.2018
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-03-30

                                                                                                                                                            Białystok, 22.03.2018

BA-I.2632.15.2018

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę opon letnich do samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

A) Opis zadania

W zakres zapytania ofertowego wchodzi dostawa opon wyszczególnionych w Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

B) Inne warunki i ustalenia

1. Kryterium oceny ofert: cena 100%
2. Warunki dostawy:
   a) Wykonawca dostarczy opony do wskazanego przez Zamawiającego, położonego na terenie miasta Białegostoku punktu usługowego wymiany opon lub do siedziby Zamawiającego położonej przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku,

lub wg decyzji Zamawiającego

   b) Wykonawca wyda opony z magazynu położonego na terenie miasta Białegostoku wskazanym przez Zamawiającego, uprawnionym do odbioru osobom zgłaszającym się sukcesywnie po odbiór opon.

3. Oferta powinna być przygotowana poprzez wypełnienie Formularza ofertowego i złożona w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.
4. Cena zaproponowana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy, m.in. dot. transportu.
5. Złożone oferty zawierające niekompletnie wypełniony Formularz ofertowy lub nie podpisane będą odrzucane jako niespełniające wymogów zapytania ofertowego.

C) Terminy
Wymagany termin wykonania dostawy lub zgłoszenia do odbioru wykonywanego zgodnie z cz.B ust 2 b: sukcesywnie od 03.04.2018r. do 17.04.2018r.
Termin złożenia oferty: 30.03.2018 r. do godziny 12.00
Termin płatności faktury: 21 dni od odbioru dostawy lub od dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru wykonywanego zgodnie z cz.B ust 2b zapytania ofertowego, potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

D) Sposób złożenia oferty
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Dostawa opon – lato 2018” w siedzibie UMWP Białymstoku przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 lub drogą e-mail na adres: ba@wrotapodlasia.pl
2.    Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz referencje potwierdzające fachowość i rzetelność  wykonywania czynności objętych zapytaniem.
3.    Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54552 lub do Pani Joanny Bieluci, tel. 85 66 54 557, 693 460 020.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę opon samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaski ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Handlopex S.A.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-04-05

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-03-22

Rejestr zmian