zapytanie ofertowe dotyczace serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UMWP w Białymstoku

Data wydania 2018-06-08
Tytuł zapytanie ofertowe dotyczace serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UMWP w Białymstoku
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2512.13.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-06-21

„W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i  agregatów wody lodowej w budynkach UMWP w Białymstoku w okresie 01.07.2018 r.– 30.06.2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ICE GROUP” s.c. Dariusz Zajko, Mariusz Burba;   15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 88.
Całkowita kwota brutto (z podatkiem VAT) wynagrodzenia za wykonywanie czynności objętych postępowaniem wynosi : 62 324,10 zł  (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery 10/100).”

Specyfikacja

BA-I.2512.13.2018                                                                                                                                   Białystok, 08.06.2018 r.


                                                 Zapytanie ofertowe 

Zapraszam do złożenia oferty na serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

I. Miejsce świadczenia usługi i rodzaj serwisowanych urządzeń

        A. lokalizacja przy ul. Kard S. Wyszyńskiego 1  
         (dotyczy jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych):  

- przegląd raz na trzy miesiące ( 8 przeglądów w okresie obowiązywania umowy): 
1.klimatyzator Daikin AHQ125A/AZQS125AW1-  1 szt. (serwerownia p.426)
2.klimatyzator Daikin FTXS50J/RKS50J-  1 szt.(-1p :pomieszczenie UPS)
3.klimatyzator Mitsubishi PCA-RP125GAL1-  1 szt. (serwerownia p.426)
4.klimatyzatory Mitsubishi MSZ/MUZ-GA71VA-  2 szt. (VII p -maszynownia)
5.klimatyzator LG  AS-H186TLMO (S18AHP)-  1 szt. (-1p :pomieszczenie UPS)
6.klimatyzator LG P12EN.NSJ (USNW126J30) -  1 szt. (serwerownia p.426)
7.klimatyzatory Emerson Network Power (model:M29UA101V102000P) 2  szt.(serwerownia p.427)
8.fancoile firmy Flakt Woods AEROVENT wraz z instalacją (uwaga: serwis w okresie 01.03.2019r. - 30.06.2020r.)                                                                                            18 szt.

- przegląd raz na sześć miesięcy (jesień/wiosna; 4 przeglądy w okresie obowiązywania umowy):
9.klimatyzatory Fonco FO-E12 LG     - 8 szt.(pok.biurowe:604,606,607,608,609,610,623,624)
10.klimatyzatory Fonco FO-E 18 LG -  2 szt. (pok. biurowe:611,404)
11.klimatyzatory  LG AS-H186TLMO (S18AHP)-  6 szt. (pok. biurowe: 605,613,619,620,106,122)
12.klimatyzatory  LG AS-H126RGA2 (G12AH)-  4  szt. (pokoje biurowe: 614,615,617,618)
13.klimatyzator LG S12W (ASW1236E1GO)-  1  szt. (pokój biurowy: 003)
14.klimatyzator LG UV.36.NKZ (UU37W.UO2)  1 szt. (hol klatki schodowej na II piętrze)
15.agregat wody lodowej o mocy chłodniczej 93,1 kW wraz z instalacją (uwaga: serwis w okresie  01.03.2019r. - 30.06.2020r.)                                                                             1 szt.


     B. lokalizacja przy ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321 
          (dotyczy jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych): 

- przegląd raz na trzy miesiące (8 przeglądów w okresie obowiązywania umowy): 
1.klimatyzator Mitsubishi MSZ/MUZ-GC35VA-  1 szt. (serwerownia p.4)  

- przegląd raz na sześć miesięcy (jesień/wiosna;4 przeglądy w okresie obowiązywania umowy):
2.klimatyzatory firmy LG MS: 09 AH,18AC-2szt.,K12 - 4 szt. (pok. biurowe:1,2,3, hall)
3.klimatyzatory Fonco FO-E 24 LG -                                                  szt.1   (pokój biurowy: 9)

     C. lokalizacja przy ul. Poleskiej 89 bud. A 
         (dotyczy jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych): 
 
- przegląd raz na trzy miesiące (8 przeglądów w okresie obowiązywania umowy): 
1.klimatyzatory typu Split firmy Fujitsu (serwerownie, UPS) -                  9 kpl. tj. :
- ABY54UB/AOY54UB (podsufitowy)–  8 kpl.
- ASY9UC/AOY9UC (ścienny)–  1 kpl.
2.klimatyzator DAIKIN AHQ71A/AZQS71AV1             - 1 szt.(parter - pomieszczenie ochrony)
3.klimatyzator VRF Fujitsu AUXB07GALH        - 1 szt.(p.107) 

- przegląd raz na sześć miesięcy (jesień/wiosna; 4 przeglądy w okresie obowiązywania umowy):
4.System VRF firmy Fujitsu  (2 kpl.) 
- Układ K1 – j. wewnętrzne (kasetonowe) – 20 szt. & j. zewnętrzne - 2 szt. 
- Układ K2 – j. wewnętrzne (kasetonowe) – 22 szt. & j. zewnętrzne - 2 szt. 
5.Agregaty wody lodowej ( 2 szt.) 
- CHA/K 91 i  CHA/K 182 firmy Clint - 2 szt.  

     D. lokalizacja przy ul. Poleskiej 89 bud. C 
         (dotyczy jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych): 
 
- przegląd raz na trzy miesiące (8 przeglądów w okresie obowiązywania umowy): 
1.klimatyzatory typu Split firmy Fujitsu (pomieszczenie UPS)                                  -   2 kpl. tj.
 
- ABYA45LC/AOYA45LC (podsufitowy) – 2 kpl. 

- przegląd raz na sześć miesięcy (jesień/wiosna; 4 przeglądy w okresie obowiązywania umowy):
2.System VRF firmy Fujitsu (2 kpl.) tj.: 
- Układ K4 – j. wewnętrzne (kasetonowe) – 35 szt. & j. zewnętrzne - 2 szt.
- Układ K5 – j. wewnętrzne (kasetonowe) – 30 szt. & j. zewnętrzne - 2 szt.
3.Agregat wody lodowej (1 szt.) 
- CHA/K 262 firmy Clint - 1 szt.  

     E. lokalizacja przy ul. Gen. F. Kleeberga 20  
          (dotyczy jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych: 
 
- przegląd raz na sześć miesięcy (jesień/wiosna; 4 przeglądy w okresie obowiązywania umowy): 
1.klimatyzatory LG, w tym: 
- 9 jednostek wewnętrznych (MT10AH - szt.7 i MT12AH – szt. 2) 
- 2 jednostki zewnętrzne (MU5M30AH; MU4M25AH) 
     (pokoje biurowe: 101,102,103,104,105,106,107,107A,107B) 

II. Termin świadczenia usługi (obowiązywania umowy):

1.Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2018r. do 30.06.2020r.  
2.Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych
w pkt.III. A. 
3.Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron.


III. Opis przedmiotu zamówienia:

A) Obowiązki Zleceniobiorcy: 
Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należeć nadzór nad prawidłowym działaniem pracy urządzeń, dokonywanie okresowych przeglądów, napraw i konserwacji zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń, regulacja i sprawdzenie prawidłowej pracy automatyki, w tym między innymi: 
1. rurociągi chłodnicze: 
- sprawdzenie szczelności rurociągów chłodniczych; 
- usuwanie nieszczelności rurociągów chłodniczych; 
-sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej; 
2. rurociągi odpływu skroplin: 
-kontrola szczelności rurociągów odpływu skroplin; 
-udrażnianie odpływów skroplin; 
3. instalacja elektryczna: 
-pomiary w zakresie rezystancji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych zasilających urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne (raz na rok) ; 
-sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej (przewody, wyłączniki termiczne, styczniki, bezpieczniki); 
- sprawdzenie prawidłowości działania i poboru energii przez sprężarki chłodnicze;
-sprawdzenie rezystancji obwodów elektrycznych w silnikach sprężarek; 
4. instalacja klimatyzacyjna
- usuwanie nieszczelności; 
-czyszczenie skraplaczy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych; 
-czyszczenie filtrów  oraz parowników wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych; 
-sprawdzenie drożności oraz działania pompek odpływu skroplin w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów oraz syfonów; 
-odgrzybianie wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych. 

Przeglądy będą ewidencjonowane w kartach serwisowych dołączanych do faktury.

B) Inne ustalenia: 

1.O zauważonym zużyciu urządzeń Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
2.Czas reakcji na zgłoszoną przez Zleceniodawcę usterkę lub wadę pracy urządzeń wynosi - 8 godzin, a w przypadku pomieszczeń: UPS, serwerowni i maszynowni – do 4 godzin. 
3.Czynności nie objęte przedmiotem zapytania Zleceniobiorca wykona na zlecenie Zleceniodawcy za dodatkowym, ustalonym wcześniej wynagrodzeniem.
4.Koszty materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu zapytania ponosi Zleceniodawca. 
5.Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych odbywać się będzie po godzinach pracy Urzędu, a w pozostałych pomieszczeniach (UPS, serwerownie, strefy zamknięte, gabinety)– w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Zleceniodawcą. 
6.Przed podpisaniem umowy Zleceniobiorca dostarczy harmonogram przeglądów klimatyzacji, który zostanie zweryfikowany i zatwierdzony przez Zleceniodawcę.

C) Wynagrodzenie: 

1.Tytułem wynagrodzenia za wykonane czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 
2.Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie w czterech równych ratach (tj. co 6 miesięcy pełnienia serwisu), pod warunkiem wykonania czynności serwisowych przewidzianych w tym okresie. 
3.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie wystawionej  faktury VAT  w ciągu  21 dni od daty otrzymania faktury.
4.Warunkiem wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę jest dokonanie odbioru przez Zamawiającego wykonanych czynności serwisowych potwierdzonych w kartach serwisowych lub protokółach dołączanych do faktury. 
5.Przedmiot zamówienia finansowany będzie z budżetu województwa oraz z:
1) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. 
2) Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.
3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. 

IV. Istotne postanowienia umowy: 

Załącznik  do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 
 
V. Kryteria wyboru oferty: 
 
100% cena 

VI. Termin i sposób złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych 2018-2020” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 w terminie do dnia 21.06.2018 r. (czwartek) z podaniem kwoty brutto wynagrodzenia ryczałtowego (z podatkiem VAT) za wykonywanie czynności objętych zapytaniem ofertowym, z podziałem na poszczególnych 5 lokalizacji.

2. Do oferty proszę dołączyć: 
a) dane rejestrowe Wykonawcy; 
b) referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem;
c) dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibach UMWP objętych zapytaniem. 
Oferty niekompletne w zakresie powyższych wymagań będą przez Zamawiającego odrzucone, jako niespełniające warunków Zapytania ofertowego
  
3. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310. 


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-06-27

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-06-08

Rejestr zmian