Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie bezterminowej licencji na informatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Data wydania 2018-03-28
Tytuł Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie bezterminowej licencji na informatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 105/3/2018
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-04-06

Województwo Podlaskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie bezterminowej licencji na informatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z usługą wsparcia techniczno-merytorycznego na potrzeby zadań realizowanych w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2) Posiadają zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.


Warunki złożenia oferty:

1) oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) oferta powinna zawierać cenę netto zamówienia oraz wysokość podatku VAT,
3) oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną,
4) oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 2 miesięcy,
5) ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 022, do dnia 06.04. br. w formie papierowej (decyduje data wpływu do UMWP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ, dot. oferty cenowej DOS-II.7245.2.1.2018”.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie w 100 % cena.

W przypadku złożenia takich samych cenowo ofert, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

Firma, której oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie poinformowana telefonicznie o wyborze jej oferty celem podpisania umowy na realizację zamówienia.

Sprawę prowadzi: Pani Magdalena Szymczewska, tel. 85 66 54 473

Specyfikacja

Korespondencja i zmiany

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

W ramach procedury zapytania ofertowego na dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie bezterminowej licencji na informatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęła następująca oferta:

1. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole – 24 579,54 zł brutto.

Na podstawie złożonej oferty, przy założeniu że 100% kryterium wyboru stanowiła cena, wyłoniono wykonawcę zamówienia: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Mruczek

Wprowadzający: Karol Mruczek

Data modyfikacji: 2018-04-11

Opublikował: Karol Mruczek

Data publikacji: 2018-03-28

Rejestr zmian