Zapytanie ofertowe na remont instalacji telewizji przemysłowej w zakresie systemu kamer zewnętrznych w siedzibie UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Tytuł Zapytanie ofertowe na remont instalacji telewizji przemysłowej w zakresie systemu kamer zewnętrznych w siedzibie UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2510.10.2017
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2017-11-20

Biuro Administarcyjno-Gospodarcze                                                                                                    Białystok, dnia 13.11.2017 r.
BA-I-2510.10.2017

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na remont instalacji telewizji przemysłowej w zakresie systemu kamer zewnętrznych w siedzibie UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

A) Opis przedmiotu zamówienia
W zakres remontu wchodzi wymiana kamer zewnętrznych systemu telewizji przemysłowej w ilości 13 szt., podłączenie i dostawa do wymienionych kamer rejestratora i komputera (komputer po stronie Zamawiającego), demontaż starych kamer, uruchomienie i ustawienie parametrów instalowanych urządzeń.
Wykaz podstawowych urządzeń i materiałów:

1) Kamery zewnętrzne IP – szt.13 – Hikvision DS.-2CD1641FWD-I lub GANZ ZN8-BADMZ56HE
2) Rejestrator IP – szt.1 – Hikvision DS-7616NIE2/A PoE lub GANZ NR8-16M74-0
3) Puszki przyłączeniowe/adaptery– szt. 13 Hikvision DS.-1260ZJ lub GANZ ZA8-CBK633
4) Dyski twarde do pracy ciągłej zapewniające 30 dniowe przechowywanie obrazu, pojemność min. 4 TB – szt.2
5) Materiały pomocnicze niezbędne do realizacji – 1kpl.
6) Wykonanie prac – 1kpl.

B) Inne informacje:
Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury wewnętrznej Zamawiającego obowiązującej do kwoty 30 000 EURO .

C) Dodatkowe ustalenia
Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy – wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik do Zapytania ofertowego.

D) Kryterium wyboru ofert:
Cena 100%

E) Terminy
Termin złożenia oferty: 20.11.2017 r. (poniedziałek) do godziny 12:30
Wykonanie usługi: do 16.12.2017 r.

F) Sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Zapytanie ofertowe – remont kamer zewnętrznych” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 w terminie do dnia 20.11.2017 r. do godz.12:30 na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do niniejszego zapytania.

Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania usług teletechnicznych objętych zapytaniem.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Tomasza Greś, tel. 85 6654552, 609096310, Pana Mirosława Jakimowicza tel. 85 6654558, 609970127.

 

„ Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  remont instalacji telewizji przemysłowej w zakresie systemu kamer zewnętrznych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku przy Poleskiej 89 ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: ALAR Andrzej Rogalski; 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24; NIP: 542-102-37-39.
Realizacja zakresu prac określonych w Zapytaniu ofertowym nr BA-I.2512.10.2017 z  dnia 13.11.2017r. została wyceniona na kwotę: 15 287,67 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 67/100) brutto z podatkiem VAT.”

 

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2017-11-13

Rejestr zmian