Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2018 r. na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu „Wzmocnienie funkcji turystycznych i kulturalnych w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie”

Data wydania 2018-06-13
Tytuł Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2018 r. na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu „Wzmocnienie funkcji turystycznych i kulturalnych w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-06-21

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pt. „Wzmocnienie funkcji turystycznych i kulturalnych w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie” w ramach Lokalnej Grupy Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD, Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD, Przedsięwzięcie 2.1.3. Inwestycje kierowane w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej operacji z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII. „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminem Konkursu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych w trakcie i po realizacji projektu na stronie internetowej oraz w widocznym miejscu na terenie realizacji projektu. Materiały powinny zostać przygotowane zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020.

 

Informacje o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres  Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła, Drozdowo, ul. Główna 50, 15 – 421 Piątnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2018 r. oraz zawierać: łączną cenę netto i brutto.

 Osoba wyznaczona do kontaktu w ramach postępowania ofertowego: ks. Proboszcz Aleksander Suchocki, e-mail: aleksuch@kuria.lomza.pl , Tel. +48 604 991 420

 

Termin realizacji umowy:

Z wybranym oferentem, po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie sporządzona umowa na wykonanie prac będących przedmiotem zapytania ofertowego.

Korespondencja i zmiany

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z dnia 13.06.2018 r. na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Świat Druku Święcicka Grażyna, ul. Polowa 53 lok. 7, 18 - 400 Łomża. Ofertę złożono na kwotę brutto 369,00 zł. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Żochowski

Wprowadzający: Artur Żochowski

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Artur Żochowski

Data publikacji: 2018-06-13

Rejestr zmian