Zorganizowanie wycieczki do Budapesztu i okolic dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Data wydania 2018-01-24
Tytuł Zorganizowanie wycieczki do Budapesztu i okolic dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-02-02

Zapytanie ofertowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie wycieczki do Budapesztu i okolic dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

A. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Miejsce wycieczki: Węgry – Budapeszt i okolice.
 2. Miejsce wyjazdu: parking przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1,
 3. Data wyjazdu: 6 czerwca 2018 godz. 03.00
 4. Rodzaj wycieczki: 5 dni – wycieczka objazdowa.
 5. Ilość noclegów w Budapeszcie – 4
 6. Ilość śniadań – 4, obiadokolacji 4 ( w tym jedna w Cardzie, jedna na promie ), obiadów na trasie -2
 7. Kategoria hotelu: 4* zlokalizowany w centrum Budapesztu
 8. Bilety do wszystkich zwiedzanych obiektów wymienionych w ramowym programie który stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.
 9. Ilość wszystkich uczestników: 90-100 osób
 10. Transport – dwa autokary sprawne technicznie o podwyższonym standardzie ( video, uchylne siedzenia, klimatyzacja, toaleta) i wszelkie opłaty z tym związane, w szczególności: koszt parkingów na trasie Białystok- Węgry- Białystok, koszt paliwa, opłaty za autostrady, itp. Autokary nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż w 2013 r. W przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję z przyczyn technicznych lub też zatrzymania kierowcy autokaru, które uniemożliwiłoby wypełnienie przez Wykonawcę postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zapewnienia transportu lub uprawnionego kierowcy umożliwiającego kontynuowanie wycieczki, o standardzie nie niższym niż podany w opisie jak na wstępie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, kontakt z przedstawicielem Wykonawcy spoczywa wyłącznie na kierowniku grupy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z zaistniałej sytuacji;
 11. Ubezpieczenie NNW, KL. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej na cztery dni przed terminem wyjazdu;
 12. Poprzez Cenę rozumie się Cenę Brutto (cenę jednostkową dla jednego uczestnika przy grupie 90-100 osób). Cena powinna obejmować: a) przejazd autokarem z Białegostoku  na Węgry i z powrotem oraz transport autokarowy bądź komunikacją miejską na miejscu, b) zakwaterowanie w pokojach 2/3 os. z łazienkami + dwa pokoje jednoosobowe z łazienkami, c) 4 noclegi w Budapeszcie w hotelu 4 - gwiazdkowym w centrum Budapesztu. Zakwaterowanie uczestników w jednym hotelu, d) Wyżywienie :

- dzień 1 - obiad na trasie do Budapesztu ( dwa dania ciepłe oraz napoje – kompot lub sok lub woda ), obiadokolacja z winem i muzyką w węgierskiej Cardzie – minimum 2 dania gorące – napoje oraz wino.

- dzień 2 – śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja ( minimum jedno danie gorące oraz napoje )

- dzień 3 - śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja ( minimum jedno danie gorące oraz napoje )

- dzień 4 - śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja na statku  ( minimum jedno danie gorące oraz napoje )

- dzień 5 śniadanie w formie bufetu i obiad po drodze do Polski ( dwa dania gorące oraz napoje kompot lub sok lub woda)

e) opiekę minimum dwóch pilotów przez cały czas trwania imprezy oraz przewodników lokalnych.

f)  bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów zawartych w załączonej propozycji programu

g) - zabezpieczenie systemu Tour Guide

B. Termin wykonania

Termin realizacji zadania: 6 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2018 r.

C. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) przedłożą wraz z ofertą wystawione nie później niż 2 miesiące przed dniem ogłoszenia niniejszego postępowania zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez właściwy urząd marszałkowski,

2) przedłożą wraz z ofertą wykaz usług wykonanych należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie polegających na zorganizowaniu zagranicznej wycieczki turystycznej dla grupy min. 40 osób wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

D. Kryteria wyboru oferty

 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

1

cena (C) cena wycieczki brutto

100 %

 

Ocena ofert wyrażona jest w punktach.

Ocena ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

                        

                       najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

              C=   -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                  cena oferty badanej

 • W kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

 E. Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik Nr 1 –Program imprezy

  Załącznik nr 2 -Umowa

F. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim poprzez zaoferowanie cen jednostkowych na jednego uczestnika wycieczki – według formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone prze osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
 3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
 4. Materiały wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, np. zdjęcia kartoteki, karty produktów, certyfikaty, dokumenty rejestrowe.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Kompletna oferta powinna zawierać:
  a) dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, adres e-mailowy);
  b) wypełniony Formularz ofertowy
 7. c) dokumenty wymienione w Części C, punkt 1 i 2 Zapytania ofertowego.
 8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Miejsce złożenia oferty: siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, kod pocztowy 15-888 Białystok, pok. 022 – Kancelaria ogólna - z napisem  „Oferta na  zorganizowanie wycieczki do Budapesztu i okolic - nie otwierać do 02.02.2018 do godziny 11.00”.
 9. Termin złożenia oferty: do dnia 02.02.2018 r. (piątek) do godz. 11:00.
 10. Otwarcie ofert nastąpi 02.02.2018 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 021.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania.
 12. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Roberta Włostowskiego – na adres e-mail: robert.wlostowski@wrotapodlasia.pl
 13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest Pan Robert Włostowski, tel. 604 58 16 30.
 14. G. Uwagi
 15. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
 16. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych przedmiocie zamówienia.
 17. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełniania.
 18. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
 19. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.
 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Stypułkowska

Wprowadzający: Agnieszka Stypułkowska

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Agnieszka Stypułkowska

Data publikacji: 2018-01-24

Rejestr zmian