Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród”.

Data wydania 2017-10-09
Tytuł Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród”.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DI.041.2.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2017-10-18

Rajgród, dnia 10.10.2017 r.

DI.041.2.2017

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gmina Rajgród zmienia treść zapytania ofertowego z dnia 09.10.2017 r. na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród” w zakresie kryterium oceny ofert, terminu składania ofert i formularza ofertowego.

Punkt IV zapytania KRYTERIA OCENY OFERT otrzymuje nowe brzmienie w następującym zakresie:

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

cena – 95 %,

częstotliwość obecności na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji – 5 %.

2.W kryterium „częstotliwość obecności” oferty będą ocenianie zgodnie z formułą:

punkty oferty w kryterium "cena" =

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

x 100 x 95%

cena brutto badanej oferty

3. W kryterium „częstotliwość obecności” oferty będą oceniane w zależności od oferowanej ilości wizytacji na placu budowy, przy czym minimalna częstotliwość to 2 razy w tygodniu, wg następujących zasad:

a) jeżeli wykonawca zaoferuje częstotliwość obecności min. 2 razy w tygodniu – otrzyma 0 x 5% = 0 pkt

c) jeżeli wykonawca zaoferuje częstotliwość obecności min. 3 razy w tygodniu – otrzyma 100 x 5% = 5 pkt.

W umowie zostanie wpisana częstotliwość obecności zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Pozostałe zapisy punktu IV zapytania pozostają bez zmian.

Punkt VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT otrzymuje nowe brzmienie w następującym zakresie:

2. Oferty należy składać do dnia 18 października 2017 r. do godziny 15.00.

Pozostałe zapisy punktu VI zapytania pozostają bez zmian.


FORMULARZ OFERTOWY zastępuje się nowym formularzem w brzmieniu:

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres Wykonawcy

NIP/PESEL

REGON

nr telefonu

nr faksu

e-mail

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Rajgród z 09.10.2017r. dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród” zobowiązuję się wykonać zadanie na warunkach i w terminie określonych w ww. zapytaniu za kwoty*:

CZĘŚĆ I

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją w branży elektrycznej:

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

............................................. zł

............................................. zł

............................................. zł

Cena za wykonanie części I zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Częstotliwość obecności na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji min.: ………razy w tygodniu.

CZĘŚĆ II

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją w branży drogowej:

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

............................................. zł

............................................. zł

............................................. zł

Cena za wykonanie części II zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Częstotliwość obecności na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji min.: ………razy w tygodniu.

Ponadto oświadczam, co następuje:

Zobowiązuję się, w przypadku przyznania mi zamówienia, do jego zrealizowania w ramach ceny ofertowej i podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie/Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną, którego reprezentuję* przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt III zapytania ofertowego.

Oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia osoby do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania zamawiającego, zgodnie z tabelą:

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Kwalifikacje zawodowe – uprawnienia

Inspektor nadzoru

branża elektryczna

Inspektor nadzoru

branża drogowa

Załączam kopie uprawnień wskazanych osób.

Oświadczam, że osoby skierowane do wykonania zamówienia posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonały w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:

Zakres

Nazwa zadania, zakres inwestycji objętej nadzorem, w tym rodzaj inwestycji

Termin

wykonania

Zleceniodawca (nazwa i adres)

Inspektor nadzoru

branża elektryczna

Inspektor nadzoru

branża drogowa

Załączam kopie referencji/ innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług.

Tabele z wykazem osób / usług Wykonawca wypełnia zgodnie z zakresem, na jaki chce złożyć ofertę.

............................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

**Niepotrzebna skreślić

Specyfikacja


Rajgród, 23.10.2017 r.


DI.041.2.2017


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród informuje, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2017r. do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie wpłynęła 4 oferty:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Łączna liczba punktów

uwagi

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium „cena”

Częstotliwość wizyt na placu budowy [ilość wizyt]

Liczba punktów za kryterium „częstotliwość wizyt”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1.

JKComplex s.c.,
ul. Waszyngtona 22a/56

15-274 Białystok

8364

17,93

2

0

17,93

Kwota przekracza budżet Zamawiającego

2.

ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2f, 12-230 Biała Piska

1499,37

95

2

0

95

Oferta odrzucona ze względu na brak doświadczenia w ostatnich 3 latach. Wykazano doświadczenie z roku 2005 r.

BRANŻA DROGOWA

1.

Obsługa Inwestycji-Piotr Horosz,
16-100 Sokółka

ul. M.Koopnickiej 62B

6027

24,89

2

0

24,89

Kwota przekracza budżet Zamawiającego

2.

Bogdan Kuczyński, 19-200 Grajewo,

ul. Os. Południe 60C/24

1500

95

2

0

95

--------


W związku z powyższym, na pelnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej wybrano ofertę złożoną przez p. Bogdana Kuczyńskiego, zam. 19-200 Grajewo, ul. Os. Południe 60C/24 i zostanie z nim podpisana umowa.

W zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej Gmina Rajgród informuje, zapytanie ofertowe zostało unieważnione na podstawie zapisów części IX zapytania ofertowego. Kwota najkorzystniejszej oferty firmy JKComplex s.c., ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Oferta firmy ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2f, 12-230 Biała Piska musiała zostać odrzucona ze względu na to, że wykazane przez Wykonawcę doświadczenie w realizacji usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru pochodzi z 2005 r. Zgodnie z częścią II zapytania Warunki udziału w postępowaniu ust. 1.2 Zamawiający wymagał wykazania doświadczenia polegającego na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w okresie ostatnich 3 lat.


Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Gabriela Bieniewska-Wysocka

Wprowadzający: Gabriela Bieniewska-Wysocka

Data modyfikacji: 2017-10-23

Opublikował: Gabriela Bieniewska-Wysocka

Data publikacji: 2017-10-09

Rejestr zmian