Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej i elektrycznej nad realizacją instalacji OZE w gminie Rajgród

Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej i elektrycznej nad realizacją instalacji OZE w gminie Rajgród
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia IU.II.041.1.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-01-12

Rajgród, 04.01.2018 r.

IU.II.041.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, zwraca się z zapytaniem o cenę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej nad realizacją dwóch zadań:

Zadanie I - pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zadanie II – pn. "Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energia oparta na odnawialnych źródłach energii.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach:
  sanitarnej i elektrycznej nad realizacją
  dwóch zadań:

  Zadanie I - pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród”

  Zadanie II – pn. "Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród"


 3. Zadanie I objęte nadzorem będzie polegało na dostawie i montażu 53 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne będą montowane na dachach, elewacjach budynków i gruncie. W zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe przewiduje się montaż 2-5 szt. kolektorów słonecznych na nieruchomości.

Miejscowości, w których będzie realizowany projekt: Rajgród, Bełda, Bukowo, Karczewo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Przestrzele, Rydzewo, Stoczek, Turczyn, Tama, Woźnawieś, Wólka Piotrowska, Biebrza, Czarna Wieś.

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do zapytania – Wyciąg z dokumentacji technicznej Projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych opracowany przez firmę EKO-ENERGIA Piotr Rybak ul. Mazowiecka 67, 97-216 Czerniewice.

 1. Zadanie II objęte nadzorem będzie polegało na:

- dostawie i montażu 12 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne będą montowane na dachach, elewacjach budynków i gruncie. W zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe przewiduje się montaż kolektorów w zestawach 3-300 i 4-400. Instalacje kolektorów słonecznych zostaną wyposażone w mikro-instalacje fotowoltaiczne o mocy 0,25 kWp. Energia elektryczna z panela fotowoltaicznego będzie przekazywana kablem elektroenergetycznym nn do zasilania urządzeń instalacji solarnych.

- dostawie i montażu 22 szt. instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na dachach. W zależności od zapotrzebowania gospodarstw domowych na energie elektryczną przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w zestawach o mocach od 2 kw do 5 kw.

Miejscowości, w których będzie realizowany projekt: Rajgród, Czarna Wieś, Miecze, Bełda, Bukowo, Kołaki, Kosiły, Skrodzkie, Woźnawieś, Wólka Piotrowska, Kosówka, Rydzewo, Sołki, Kosówka, Kuligi, Biebrza.

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do zapytania:

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej zestaw 4-400 dla odbiorcy powyżej 7 osób

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej zestaw 3-300 dla odbiorcy od 5 do 6 osób

- projekt budowlano wykonawczy instalacji fotowoltaicznej dla instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,25 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,5 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp

 1. Zamówienie podzielone jest na części:

  Część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej:

  - nadzór na realizacją zadania I (montaż 53 szt. instalacji kolektorów słonecznych),

  - nadzór nad realizacją zadania II (w zakresie montażu 12 szt. instalacji kolektorów słonecznych).

  Część 2 - pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej:

  - nadzór na realizacją zadania I (montaż 53 szt. instalacji kolektorów słonecznych),

  - nadzór nad realizacją zadania II (w zakresie montażu 12 szt. instalacji kolektorów słonecznych wraz z mikro-instalacją fotowoltaiczną),

  - nadzór nad realizacją zadania II (w zakresie montażu 22 szt. instalacji fotowoltaicznych).

 2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego pełnić będą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będą zobowiązani do:

 1. udziału w procedurze przetargowej na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, prowadzonej przez Zamawiającego, w tym m.in. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego, pomocy w przygotowaniu odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu, sprawdzania ofert złożonych w przetargu pod kątem zgodności zaoferowanych rozwiązań, urządzeń i materiałów z wymaganiami Zamawiającego i sporządzenia pisemnej opinii w tej sprawie,

 2. reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na terenie realizacji zamówienia przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i prawem obowiązującym w tym zakresie,

 3. kontroli zgodności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą robót,

 4. sprawdzania jakości wykonywanych robót, zastosowanych materiałów i urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

 5. zatwierdzania materiałów, technologii oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową;

 6. podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji zadań w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą zadań, w dokumentacji projektowej;

 7. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

 8. sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej przed odbiorem końcowym;

 9. uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji,

 10. wydawania kierownikom robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

 11. żądania od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

 12. bieżącej kontroli ilości, terminowości i poprawności wykonywanych robót, podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

 13. bieżącego sprawdzania zgodności zamontowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wzywania Wykonawcy do usunięcia wad;

 14. żądania od Wykonawcy robót deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów
  i innych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń i sprawdzanie zgodności z wymaganiami Zamawiającego;

 15. potwierdzenia dokonania rozruchu i odbioru po rozruchu każdej instalacji,

 16. potwierdzenia wykonania prób, pomiarów, sprawdzeń oraz szczelności instalacji;

 17. inspektor nadzoru branży elektrycznej dodatkowo - weryfikacji wyników pomiarów
  i raportów z badań branży elektrycznej oraz w razie potrzeby dokonywania pomiarów
  i sprawdzeń elektrycznych oraz nadzór nad wykonaniem instalacji uziemiającej;

 18. po rozpoczęciu robót budowlanych, nadzorowania robót z taką częstotliwością oraz
  w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,
  jednak nie rzadziej niż
  2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego
  , gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia, a w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie. Dodatkowo uczestnictwo w każdym odbiorze;

 19. opiniowania ewentualnych wniosków Użytkowników instalacji w sprawie zmian w zakresie prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji wraz z określeniem propozycji rozstrzygnięcia;

 20. informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

 21. udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania,

 22. uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1.1. skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.

 1. osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) - dotyczy oferty na część 1,

 2. osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) - dotyczy oferty na część 2.

1.2. skierują do wykonania zamówienia osoby, które posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat:

 1. co najmniej jednej usługi polegającej na kierowaniu robotami lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji polegającej na montażu co najmniej 10 zestawów kolektorów słonecznych - dotyczy oferty na część 1;

 2. co najmniej jednej usługi polegającej na kierowaniu robotami lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji polegającej na montażu co najmniej 10 zestawów kolektorów słonecznych lub 10 zestawów paneli fotowoltaicznych - dotyczy oferty na część 2.

2. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym oraz załączenie kopii uprawnień, referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług.

III. Warunki wykluczenia:

 1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:

  1.1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

  1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

  b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

  c) skarbowe,

  d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);

  1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

1.4. podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.

  1.5. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie
  z treścią określoną w formularzu ofertowym.

IV. Kryteria oceny oferty:

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • cena – 95 %,

 • termin płatności – 5 %.

  2. W kryterium „cena” oferty będą ocenianie zgodnie z formułą:

punkty oferty w kryterium "cena" =

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

x 100 x 95%

cena brutto badanej oferty

3. W kryterium „termin płatności” oferty będą oceniane w zależności od oferowanego terminu płatności za wykonanie usługi liczonego od dnia wystawienia rachunku/faktury (rachunek/faktura wystawiony zostanie po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń), przy czym minimalny termin płatności to 14 dni, wg następujących zasad:

a) jeżeli wykonawca zaoferuje termin płatności 14 dni – otrzyma 0 x 5% = 0 pkt

b) jeżeli wykonawca zaoferuje termin płatności 21 dni – otrzyma 50 x 5% = 2,5 pkt

c) jeżeli wykonawca zaoferuje termin płatności 30 dni i więcej – otrzyma 100 x 5% = 5 pkt.

Jeżeli wykonawca w ofercie poda termin płatności w innych jednostkach niż dni (np. 4 tygodnie) lub jako inne terminy (np. 28 dni), do obliczenia punktów termin płatności zostanie przeliczony na dni i zaokrąglony do pełnych terminów wymienionych w pkt a-c w dół (np. za termin płatności 28 dni wykonawca otrzyma 2,5 pkt.). W umowie zostanie wpisany termin płatności zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 1. Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie będzie sumą punktów oferty we wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

 2. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wybierze te oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert na daną część uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera ofertę tańszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert na daną część uzyska tę samą liczbę punktów przy takiej samej cenie ofertowej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenie oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty podstawowej.

 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części, przy czym Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie dla każdej części.

 4. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie danej części zamówienia
  jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

 5. Jeżeli na daną część nie zostanie złożona żadna oferta, Zamawiający dla pozostałej części wybierze ofertę najkorzystniejszą lub ponowi zapytanie na wszystkie części.

 6. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

V. Termin realizacji zamówienia

 1. Od dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego odbioru końcowego zadania (po upływie okresu gwarancji).

 2. Przewidywany termin realizacji inwestycji objętej nadzorem:

  30 sierpień 2018 r. - zadanie I,

  31 październik 2018 r. - zadanie II.

Okres gwarancji na wykonanie robót – zgodnie z ofertą Wykonawcy robót, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert

 1. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy dostarczyć w wersji pisemnej do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 11 na I piętrze budynku.

 2. Oferty należy składać do dnia 12.01.2018 r. do godz. 15:00.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2. Należy podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia dla danej części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Cenę należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 3. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu,
  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

 4. Do oferty należy załączyć kopie uprawnień wykazanych osób oraz kopie referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług.

 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 6. Zamawiający odrzuca ofertę:

 • której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

  • złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

 1. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:

  - wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane
  w umowie,

  - utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.

 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach rażącego nienależytego wykonywania umowy, w szczególności mogącego wpłynąć na jakość wykonania robót objętych nadzorem inwestorskim.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy skutki odstąpienia nastąpią na przyszłość - od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie dotyczą takich postanowień umownych jak prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

 6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo skierować do wykonania zamówienia inną osobę, niż wskazana w ofercie pod warunkiem, że osoba ta spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania – jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia,

 2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206
  Rajgród, pocztą elektroniczną e-mail: gmina
  @umrajgrod.pl, bądź faksem 86 272 19 41.

 3. O terminie zawarcia umowy Wykonawca/y z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

X. Załączniki do zapytania ofertowego

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 – wyciąg z dokumentacji technicznej Projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych (dotyczy zadania I)

3) Załącznik nr 3 (dotyczy zadania II)

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłejwody użytkowej zestaw 4-400 dla odbiorcy powyżej 7 osób

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej zestaw 3-300 dla odbiorcy od 5 do 6 osób

- projekt budowlano wykonawczy instalacji fotowoltaicznej dla instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,25 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,5 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kWp

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp

Z up. Burmistrza

Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

 

Rajgród, dn. 18.01.2018 r.

IU.II.041.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w zapytaniu ofertowym dotyczącym pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych:

Zadanie I - pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród”

Zadanie II – pn. "Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród"

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie wpłynęły nastepujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Liczba punktów za kryterium "cena"

Termin płatności

Liczba punktów za kryterium "termin płatności"

Łączna liczba punktów

Część 1 Branża sanitarna

1

Przedsiębiorstwo Usługowe "AD-BUD" s.c. R i P Popow

ul. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok

23 985,00 zł

43,85

30 dni

5

48,85

2

Instytut Zrównowazonego Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok

28 290,00 zł

37,17

30 dni

5

42,17

3

Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Budokan II Wawrzyniec Stypułkowski

os. Południe 33/14, 19-200 Grajewo

11 070,00 zł

95,00

31 dni

5

100,00

4

ROB-EL Robert Żelazko

ul. J. Słowackiego 20, 16-030 Supraśl

WYKONAWCA WYKLUCZONY – oferta nie była oceniana

Wykonawca nie udowodnił spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. nie udowodnił, że osoby skierowane do wykonania zamówienia posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jednej usługi polegającej na kierowaniu robotami lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji polegającej na montażu co najmniej 10 zestawów kolektorów słonecznych

Część 2 Branża elektryczna

1

Przedsiębiorstwo Usługowe "AD-BUD" s.c. R i P Popow

ul. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok

24 231,00 zł

95,00

30 dni

5

100,00

2

Instytut Zrównowazonego Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok

WYKONAWCA WYKLUCZONY - oferta nie była oceniana

Wykonawca nie udowodnił spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. Wykonawca nie dołączył referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług.

Dowodami określającymi, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

3

ROB-EL Robert Żelazko

ul. J. Słowackiego 20, 16-030 Supraśl

WYKONAWCA WYKLUCZONY – oferta nie była oceniana

Wykonawca nie udowodnił spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. nie udowodnił, że osoby skierowane do wykonania zamówienia posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jednej usługi polegającej na kierowaniu robotami lub sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji polegającej na montażu co najmniej 10 zestawów kolektorów słonecznych lub 10 zestawów paneli fotowoltaicznych

Ze względu na uzyskaną największą liczbę punktów:

 1. na część 1 zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy

  Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Budokan II Wawrzyniec Stypułkowski

  os. Południe 33/14

  19-200 Grajewo

  za kwotę 11 070,00 zł

 2. na część 2 zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy

  Przedsiębiorstwo Usługowe "AD-BUD" s.c. R i P Popow

  ul. Żelazna 9/54

  15-298 Białystok

  za kwotę 24 231,00 zł

W związku z powyższym w najbliższym czasie z ww. Wykonawcami zostaną zawarte umowy.


Z up. Burmistrza

Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

 

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Lotkowska

Wprowadzający: Anna Lotkowska

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Anna Lotkowska

Data publikacji: 2018-01-04

Rejestr zmian