Białystok, ul. Wiadukt

10 czerwca 2008

Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B

10-127 Olsztyn

TELEFON: 0 89 535 38 48

FAX: 0 89 535 38 47

E-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Lokalizacja nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Białymstoku przy ul. Wiadukt, województwo podlaskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 22 Krywlany numerem 30/10.
Powierzchnia nieruchomości:
2,6649 ha
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest następującymi budynkami i budowlami:
-nr 7 (zbiornik mps) o pojemności 25 m3;
-nr 8 (zbiornik mps) o pojemności 25 m3;
-nr 9 (magazynowy) o powierzchni użytkowej 13 m2 i kubaturze 40 m3;
-nr 14 (zbiornik mps) o pojemności 25 m3;
-nr 15 (zbiornik mps) o pojemności 25 m3;
-nr 16 (zbiornik mps) o pojemności 25 m3;
-nr 17 (zbiornik mps) o pojemności 25 m3.
Łączna pojemność zbiorników wynosi 150 m3. Zbiorniki nie posiadają świadectw legalizacji.
Część działki jest zadrzewiona.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działka nr 30/10 nie jest objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku działka nr 30/10 położona jest na terenie oznaczonym jako „tereny zamknięte inne”.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr BI1B/00139522/6.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.:
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Mikulak
Specjalista Sekcji Marketingu
Oddział Terenowy Biura AMW w Olsztynie

tel. 0 89 535 38 48 wew.13
fax 0 89 535 38 47

marketing@olsztyn.amw.com.pl
Inne istotne informacje:
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3b, pok. 107 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, lub telefonicznie pod numerem (0-89) 535-38-48 wewn. 18, 19.
Cena wywoławcza:
2 000 000,00 PLN
Do ceny sprzedaży zostanie naliczony stosowny podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

SIWZ