Wykaz nr 1/2015 - sprzedaż nieruchomości w Szypliszkach przy ul. Suwalskiej 27

12 lutego 2015

Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B

10-127 Olsztyn

TELEFON: 0 89 535 38 48

FAX: 0 89 535 38 47

E-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Lokalizacja nieruchomości:
Nieruchomość położona w Szypliszkach przy ulicy Suwalskiej 27, powiat suwalski, województwo podlaskie.
Powierzchnia nieruchomości:
0,0914 ha
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0045 Szypliszki numerem 32/2 o pow. 0,0914 ha.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym planem zagospodarowania
przestrzennego.
W ustaleniach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Szypliszki przedmiotowe grunty objęte są strefą wielofunkcyjną „A” administracyjno –
usługową, a w ramach tej strefy przedmiotowa nieruchomość jest objęta granicami konturu nr 1
o następującym opisie: „Wieś Szypliszki. Tereny do dalszej realizacji zwartej zabudowy
mieszkaniowo – osadniczej, związanej z rozwojem administracji i usług, produkcją rolną oraz
obiektów obsługi drogi krajowej.”

Nieruchomość objęta jest ważną decyzją Wójta Gminy Szypliszki z dnia 3 listopada 2008r.
o znaku: PP.7331-41/08 w sprawie ustalenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie
zabudowy usługowej na działce nr 32/2 w miejscowości Szypliszki gminy Szypliszki.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
SU1S/00016124/3
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.:
26.03.2015 r.
Cena wywoławcza:
140 000,00 PLN
Do ceny sprzedaży będzie naliczony stosowny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w dniu sprzedaży.

SIWZ