Wykaz 10-2015 Suwałki ul. Jana Pawła II - I przet

15 kwietnia 2015

Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B

10-127 Olsztyn

TELEFON: 0 89 535 38 48

FAX: 0 89 535 38 47

E-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Lokalizacja nieruchomości:
przy ulicy Jana Pawła II w Suwałkach
Powierzchnia nieruchomości:
0,5415 ha
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w północno - wschodniej części Suwałk przy ulicy Jana Pawła II, którą poprze ul. Podhorskiego dojedziemy do oddalonego o 27 km przejścia granicznego w Budzisku. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry.

Nieruchomość to działka gruntu o płaskim ukształtowaniu i dość regularnym kształcie. Zabudowana jest budynkiem byłej pralni wojskowej oraz 3 budynkami pełniącymi uprzednio rolę magazynową i gospodarczą. Budynki zostały wybudowane w latach 1901 - 1984. Stan techniczny obiektów zadawalający. Teren stanowi zwarty kompleks w całości ogrodzony, posiadający drogę wewnętrzną i plac manewrowy. Na działce nieliczne nasadzenia. Budynek nr 30 (pralnia) oznaczony jest na rysunku planu literą ,,k” jako obiekt posiadający wartości kulturowe i ujęty w ewidencji zabytków miasta Suwałk. Na nieruchomości znajduje się studnia kopana.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Szczegóły oferty

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem ,,39U” - tereny usługowe, na którym ustalono przeznaczenie podstawowe pod realizację zabudowy handlowej o powierzchni sprzedażowej do 600 m2, z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej w obiekcie o funkcji podstawowej.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr SU1S/00065917/7.
Termin przetargu:
1 sierpnia 201500:00
Miejsce przetargu:
ORIENTACYJNY TERMIN PRZETARGU - Sierpień 2015 r.
Cena wywoławcza:
1 610 000,00 PLN

SIWZ