Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Choroszczy

15 stycznia 2010

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
Departament Mienia i Geodezji
Lokalizacja nieruchomości:
Choroszcz
Powierzchnia nieruchomości:
8,7250 ha
Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.) nieruchomość nr 6/8, 6/16 i 6/7 przeznaczona jest pod tereny rolne, łąki i pastwiska nieprzeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane.Dznr 6/15 przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW Nr BI1B/00111599/4
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
drugi przetarg ustny nieograniczony
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.:
drugi przetarg ustny nieograniczony
Obciążenia nieruchomości:
W dziale III Księgi Wieczystej Kw BI1B/00111599/4 wpisane są nieobciążające działkę służebności przychodu i przejazdu.
Termin przetargu:
26 marca 201010:00
Miejsce przetargu:
sala nr 204 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
Wadium:
dz. nr 6/8 - 25 000,00 zł
dz. nr 6/15 - 15 000,00 zł
dz. nr 6/16 i 6/7 - 75 000,00 zł
Konsekwencje odstapienia:
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty umowy ponosi nabywca.
Osoba kontaktowa:
Departament Mienia I Geodezji
t. 85 7497506 p.616, K. Hołubowska
Cena wywoławcza:
2 300 000,00 PLN
Cena wywołacza poszczególnych działek
6/8-500 000 zł,
6/15 - 300 000 zł
6/16 i 6/7-1 500 000 zł
wysokośc postąpienia minimum 1% cewny wywoławczej