trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2285/2 o pow. 0, 1471 ha położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2.

27 stycznia 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
Departament Mienia i Geodezji
Lokalizacja nieruchomości:
Białystok ul. Krakowska 2
Powierzchnia nieruchomości:
0,1471 ha
Opis nieruchomości:
opis nieruchomości: na nieruchomości usytuowany jest wolnostojący, jednopiętrowy budynek podpiwniczony z wentylowanym stropodachem z lat 80-tych o powierzchni zabudowy 475,70 m2, powierzchni użytkowej 1123,5 m2 i kubaturze 4293,70 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, elektryczną i telefoniczną. Należy przy tym zaznaczyć, iż obecnie budynek został odłączony od sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Zgodnie ze stanem aktualnym budynek wymaga indywidualnego przyłączenia do sieci zarówno od strony technicznej jak i formalnoprawnej. Przedmiotowa działka posiada ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania (tj. rozbiórki budynku i realizacji nowego) co spowodowane jest linią zabudowy wskazaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz włączeniem części wschodniej nieruchomości pod projektowane poszerzenie ulicy Krakowskiej
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej), zatwierdzonym uchwałą Nr XLVI/526/05 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 209, poz. 2381 z dn. 27.09.2005 r., w/w planie miejscowym przedmiotowa działka w części położona jest na obszarze ozn. symbolem 2.8U, który przeznaczony jest pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią urządzoną. Pozostała część przedmiotowej działki znajduje się w pasie drogowym ul. Krakowskiej ozn. w planie symbole 05L. Ww. plan został zmieniony uchwałą Nr LIII/680/10 z dnia 22 marca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 71, poz. 1090 z dnia 16.04.2010 r. Zmiana nie dotyczy przedmiotowej działki.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW Nr BI1B/00120507/9
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
Zbycie nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. / Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm./ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 000,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 do dnia 10 kwietnia 2015 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto urzędu). Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny ponadto przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.). Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty umowy ponosi nabywca
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.:
Zbycie nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. / Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm./ Warunkiem przystąpienia do przetargu...
Termin przetargu:
15 kwietnia 201510:00
Miejsce przetargu:
Sala nr 204 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
Wadium:
termin wpłaty wadium w pieniądzu: w kwocie: 200 000,00 zł do dnia 10 kwietnia 2015 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
Inne istotne informacje:
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej – 20 000,00 zł.
koszty dodatkowe: nabywca poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego w kwocie:1 107,00 zł (łącznie z 23% podatkiem VAT).
Cena wywoławcza:
2 000 000,00 PLN