WYKAZ NR 1/2015 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

10 lutego 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia
Jednostka prowadząca przetarg:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Mienia i Geodzji
Lokalizacja nieruchomości:
ul. Poleska 89C m. Białystok
Opis nieruchomości:
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89C
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przeznacza się do wynajęcia część powierzchni dachu na w/w budynku, wynoszącej 16 m² na okres do 3 lat na rzecz Spółki P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości ze względu na ich obecny sposób użytkowania
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Kw nr BI1B/00122341/1
Terminy wnoszenia opłat:
Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT przelewem na konto wskazane na fakturze nie później jednak niż do dnia 28 każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat:
Wysokość czynszu podlega rocznej waloryzacji, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje od miesiąca następującego po jego ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
Do wynajęcia
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
2 000 zł netto miesięcznie
Osoba kontaktowa:
Mirosław Amielan
tel. 603-633-730 lub 85-66-54-506